• 100+

  Hünärmenler

 • 4000+

  Gündelik çykyş

 • 8 million dollar

  Ualyllyk satuw

 • 3000㎡ +

  Iş ussahanasy

 • 10+

  Aýlyk täze dizaýn

Biz hakda

OEM / ODM önümçiliginde 15 ýyldan gowrak tejribesi bolan öndüriji hökmünde kompaniýamyz CR (100% Neopren), SCR (50% CR, 50% SBR), SBR seriýaly önümleri öndürmekde ýöriteleşýär.Bizde ýokary göwrümli önümçilik talaplaryny çözmekde tejribeli 100-den gowrak ökde işçi topary bar.Zawodymyz ýokary hilli önümleri netijeli we netijeli ýetirip biljekdigimizi üpjün etmek üçin ösen desgalar bilen enjamlaşdyrylandyr.Müşderilere ajaýyp hyzmat berýändigimize buýsanýarys we müşderilerimiziň isleglerini kanagatlandyrmagy maksat edinýäris.Ygtybarly üpjün ediji gözleýärsiňizmi ýa-da ýöriteleşdirilen çözgütlere mätäç bolsaňyz, toparymyz size her ädimde kömek etmäge taýýardyr.Önümlerimiz we hyzmatlarymyz hakda has giňişleýin maglumat almak üçin şu gün bize ýüz tutuň!

Has köp
42e7b697

Haryt kategoriýasy

 • Neopren sport howpsuzlygy

 • Duruş düzediji

 • Neopren lukmançylyk kömegi

 • Neopren açyk sport önümleri

 • Neopren fitnes önümleri

26d12178

Meklon sporty

Ynamly

BSCI we ISO9001 bilen tassyklanan çeşme zawody hökmünde biz siziň işiňiz üçin ygtybarly hyzmatdaş.Şahadatnamalarymyz, önümlerimiziň halkara ülňülerine laýyk gelmegini üpjün edip, sosial jogapkärçilige we hil dolandyryşyna bolan ygrarlylygymyzy görkezýär.Önümçilikde toplan tejribämiz we hiliň berk gözegçilik çäreleri bilen müşderilerimize ygtybarly, ýokary hilli önümler we hyzmatlar bermäge çalyşýarys.Işewürlik maksatlaryňyza ýetmekde size ygtybarly hyzmatdaş boljakdygymyza ynanyp bilersiňiz.

Topar suraty
GYSGAÇA SORAG alyň

Meklon sporty

OEM

Önüm dizaýny, çig mal satyn almak, önümçilik, hil gözegçiligi we gaplamak ýaly giňişleýin OEM hyzmatlaryny hödürleýäris.Çeýe özleşdirmegimiz, nusga ösüşinden uly göwrümli önümçilige çenli müşderilerimiziň aýratyn zerurlyklaryny kanagatlandyrmaga mümkinçilik berýär.Ygtybarly OEM hyzmat üpjün edijisi hökmünde köp sanly halkara meşhur markalar bilen hyzmatdaşlyk etdik.Ygtybarly OEM hyzmat üpjünçisini gözleýän bolsaňyz, aýratyn hyzmat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.Biz siziň islegleriňizi kanagatlandyrmaga we garaşýanlaryňyza ýetmäge borçlanýarys.

Topar suraty
GYSGAÇA SORAG alyň

Meklon sporty

ODM

Kompaniýamyzda, innowasiýa önümleri we çözgütleri bilen özboluşly zerurlyklaryňyzy kanagatlandyrmaga bagyşlanýarys.Hünärmenler toparymyz, aýratyn talaplaryňyza we bazaryň talaplaryna laýyk gelýän döredijilik dizaýnlaryny we innowasiýa çözgütlerini taýýarlamak üçin siziň bilen ýakyndan işleşer.Köp ýyllyk önümçilik tejribämiz bilen, garaşýanlaryňyzdan has täze we innowasion çözgütleri tapmagy maksat edinýäris.Bazarda bäsdeşlik ukybyny berýän özboluşly çözgütleri hödürlemegimize ynanyp bilersiňiz.

Topar suraty
GYSGAÇA SORAG alyň

Meklon sporty

Lomaý

Lomaý hyzmatlarymyz, köp mukdarda önüm satyn almak isleýän kärhanalar üçin tygşytly çözgüt hödürleýär.Bäsdeşlik bahalarynda ýokary hilli önümler bilen üpjün etmekde ýöriteleşýäris we lomaý müşderilerimiziň üýtgeşik zerurlyklaryny kanagatlandyrmagy maksat edinýäris.Bilermenler toparymyz, aýratyn talaplaryňyza laýyk gelýän we garaşýanlaryňyzdan has ýokary çözgütleri bermäge bagyşlanýar.Önümçilik we logistika boýunça baý tejribämiz bilen önümiň hilini we wagtynda eltilmegini saklamak bilen uly göwrümli sargytlary ýerine ýetirip bileris.Müşderilerimize iş maksatlaryna ýetmäge kömek edýän ajaýyp lomaý hyzmatlary bermek ukybymyza buýsanýarys.

Topar suraty
GYSGAÇA SORAG alyň

Meklon sporty

GARŞY GÖRNÜŞ

Customöriteleşdirilen, materiallaryň adaty, reňk adaty, Logotip adaty, senetçilik adaty, gaplama adaty bilen mähirli hoş geldiňiz!

Topar suraty
GYSGAÇA SORAG alyň

Meklon sporty

Mugt nusga

Synagdaky islendik element, synag üçin ýokary potensial müşderilerimize mugt nusga hökmünde iberilip bilner, diňe bize kurýer hasaby belgisi gerek.

Topar suraty
GYSGAÇA SORAG alyň

Güýçlerimiz

 • Custöriteleşdirilen çig mal

 • Güýçli gözleg we gözleg ukyby

 • Güýç önümçilik liniýasy

 • Professional satuw topary

 • Qualityokary hilli ussatlyk

 • Gaty hil gözegçiligi

 • Custöriteleşdirilen çig mal

  Bu pudakda 15 ýyldan gowrak tejribämiz bar, çig mal bazaryna çuňňur düşünýäris we gözegçilik edýäris we dürli çig mallary müşderileriň isleglerine görä düzüp bileris.SBR / SCR / CR / Lateks, Likra, RPET, Taýwan OK mata, Hytaý OK mata, T mata, N mata, imitasiýa N mata, wiza mata we ş.m.

  Has köp
 • Güýçli gözleg we gözleg ukyby

  2 tejribeli önüm dizaýneri, 1 hünärmen önüm inereneri, 2 aksesuar dizaýneri, güýçli gözleg we gözleg topary bizi bu pudakda öňdebaryjy bolmaga mejbur edýän esasy başarnyklarymyzdyr.Aýda 10+ täze görnüş, müşderilerimize bazary çalt ele almaga kömek edýär.

  Has köp
 • Güýç önümçilik liniýasy

  Iki işçi, 100+ hünärmen işçi bize aýda 60000 pc-den gowrak önüm öndürmek üçin güýç satuw kuwwatyny getirýär.Käbir önümler 90000 pc-den gowrak Aýlyk önümçilik kuwwaty.

  Has köp
 • Professional satuw topary

  Satuw toparymyz we müşderi hyzmat toparymyz önümçilik liniýasynyň esasy işine we kompaniýanyň berk talaplaryna laýyklykda önüm bilimlerini yzygiderli taýýarlamaga goşular.Müşderilerimize hünär satuw programmalary we iň ajaýyp hyzmat bermek üçin.

  Has köp
 • Qualityokary hilli ussatlyk

  Biziň işgärlerimiz bu pudakda köp ýyl işlän tejribeli uly işgärlerdir.Baý tejribe we ökde iş, önümleriň gowşurylyş wagtyny we hilini berk kepillendirýär.

  Has köp
 • Gaty hil gözegçiligi

  Önümçilik işimiz ISO9001, BSCI (Maksat, Walmart, Disneý) ülňülerine doly laýyk gelýär we önümçiligiň her bir prosesi boýunça barlaglar geçirilýär.Iberilmezden ozal AQL standartyna laýyklykda barlamak.

  Has köp
Satuw çözgütleri üçin bize gözleg iberiňderňew

Müşderi bilen pikir alyşma

Indi “Meclon” sport kompaniýasy bilen hyzmatdaşlyk edýäris, olaryň hyzmaty ajaýyp, önümiň hili garaşylýandan has ýokary, bize köp meseläni çözmäge kömek etdi, gaty gowy.Olaryň kompaniýasy bilen hyzmatdaşlyk etmek biziň üçin dogry saýlawdyr.-Hanym.Ger Karpio Ajaýyp hilli önüm.Netije bilen biz örän şat.Henri Blekemolen