• 100+

  Hünärmenler

 • 4000+

  Gündelik çykyş

 • 8 million dollar

  Ualyllyk satuw

 • 3000㎡ +

  Iş ussahanasy

 • 10+

  Aýlyk täze dizaýn

Duruş düzediji

TOP 5 Duruş düzediji üpjün ediji

TOP 5 Duruş düzediji üpjün ediji

Her gün kompýuteriň öňünde birnäçe sagat geçirenimizde, erbet duruşa ýykgyn edýäris, sebäbi adam bedeni tebigatdan ýalta, bedenimiz öz-özünden divanda ýazmak üçin amatly ýer tapar.Köplenç bu amatly ýagdaýlar tegelek eginlere, gysylan arka we kelläniň öňe süýşmegine sebäp bolup biler, bu bolsa öz gezeginde boýnuň, ýokarky arkanyň, egniň we aşaky bel agyrynyň döremegine sebäp bolup biler.Bu wagt bize belli bir myşsa toparlaryny işjeňleşdirmegi we sagdyn duruş saklamagy ýatlatmak üçin duruş düzediji gerek.Gowy duruşyň nähili duýulýandygyny we ony saklamak üçin näme edilmelidigini fiziki duýgularymyza doly habar beriň.

Sahypanyň mazmuny

Duruş düzedişiniň ähli taraplaryny tanatmak aňsat däl, şonuň üçin bu sahypada öwrenmek üçin köp maglumatlary taýýarladyk.Isleýän maglumatlaryňyzy çalt tapyp biljekdigiňize göz ýetirmek üçin, basanyňyzda degişli ýere geçjek bu mazmun katalogyny taýýarladyk.

Gyzgyn önümler

Çykdajylaryň derňewi

Dowamlylygy çaklamak

Önümçilik prosesi

Üstünlikli waka

Näme üçin?

Sorag-jogap

Umumy gyzgyn satuw önümleri

100,000+-dan gowrak ahyrky sarp edijiniň saýlanmagyna we seslenmesine esaslanyp, salgylanmaňyz üçin dünýäde iň köp satylan önümleri maslahat bermegi makul bildik.

TOP 5 Duruş düzediji üpjün ediji-01

PU deri neýlon mata sazlanylýan agyry ýeňilleşdiriji ýokarky arka duruş düzediji

U PU deri we dem alýan gubka
√ Kwadrat tokly goldaw
√ Velcro kesgitlenen dizaýn
Icate Näzik gyrasy
Ust Düzülip bilinýän elastik zolak
√ Deşikli köpük mata

Diňe ýokary hilli materiallary ulanyp, duruş düzüjimiz gündelik durmuşyňyzy aňsatlaşdyrmaga kömek edýär, softumşak, derä ýakymly, ýeňil, ýöne gaty çydamly. Egniňizi we arkaňyzy çalt düzedip biler.Stoluň üstünde tegelek eginler bilen oturanyňyzda, gysmagy we awlamagy bes etmegiň çalt usuly.

TOP 5 Duruş düzediji üpjün ediji-02

Oňurga goldawy Deri üçin amatly dem alýan arka goldaw kemeri

Dem Dem alýan materialdan, ultra rahat we deriden has arassa
Eg Egin ortopediýasy boýunça ýöriteleşdirilen hünärmenler tarapyndan taýýarlanyldy
Magn Magnit bejergisi çözgüdi sebäpli gan aýlanyşygyny gowulandyrýar, arka agyrysyny azaldýar we duruşyny üýtgedýär
Ult Ultra ýeňil lukmançylyk derejeli materialdan ýasalan, hereketliligiňize zyýan bermezden goldaw we rahatlyk hödürleýär, şeýle hem has dem alýan we çeýe bolýar
Any Haýsydyr bir ýagdaýda utançsyz köýnek ýa-da bluzka geýmek görünmeýär diýen ýaly
√ 10mm köpük, bazardaky 7 mm galyňlykdaky duruş kemerinden tapawutlanýar

Beýleki arka goldaw guşagy bilen deňeşdirilende, arka goldaw kemerimiz deňleşmegi we durnuklylygy üpjün edýär.Arka goldaw guşagymyzy birnäçe wagtlap geýseňiz, myşsanyň ýadyny ösdürersiňiz, bu arka goldaw guşagy bolmasa-da göni durarsyňyz we özüňizi dik saklarsyňyz.

TOP 5 Duruş düzediji üpjün ediji-03

Erkek we aýal üçin arka düzediji

√ qualityokary hilli ýat köpügi we 100% neýlon mata
Sp Oňurganyň ýagdaýyna galyň köpük we deri, arka düzediji geýilende oňurgany goraň
√ 100% neýlon Welkro, has güýçli pasta
Raw Çig malyň köp mukdarda (30000 pc / aýdan gowrak) sargytdan iň gowy çykdajy gözegçiligi sebäpli ýokary çykdajyly öndürijilik

Köpük pad bilen bu dyz dyrnagy sport bilen meşgullananda has gowy goldaw berýär.Deşikli neopren materialy çyglylygy ýuwýan, dem alýan we derä arassa, sowuga garşy, bufer zarbasy üçin 10 mm köpükli padiň kämilleşdirilen görnüşi we silikonyň skidka garşy zolaklarynyň tolkunly dizaýny süýşmegiň öňüni alýar.Aapyk patella dizaýny, hatda bütin dyzyňyzdan gysylmagy üpjün etmek üçin dyz epmesini doly örtýär.

TOP 5 Duruş düzediji üpjün ediji-04

Erkekler we aýallar üçin göwher mata we mahmal mata arka egin düzediji

Diam Almaz göwher we mahmal mata
Should Giňeldilen egin zolagy we bil guşagy
Ust Düzülip bilinýän we geýmek aňsat
A Gowy duruň
Goltuk amatly

Her kimde ýokary hilli we amatly duruş düzedijisi bolsun, ýokary hilli, ýeňil we ýumşak material bilen gowy öndürilen biziň markamyzdyr, bu egin we arka dyrnak bedeniňizde rahat duýulýar.Erbet duruş we endik, kifoz, lordoz, ganatly skapula, tegelek egin ekt ýaly endikleri netijeli düzediň.

TOP 5 Duruş düzediji üpjün ediji-05

Köp reňkli islege bagly sazlanylýan arka goldaw goldawyny täzeläň

Arrow Okuň dizaýnyny öçüriň, solmaýar we owadan däl
Shoulder Deşikli egin zolagy, ýumşak, dem alýan we amatly
√ Neýlon sazlanyp bilinýän web, ýumşak we güýçli
√ qualityokary hilli kwadrat tok, berk we güýçli
Strength Güýçli velkro, güýçli ýelmeşmek, ýykylmak aňsat däl

Ugaramaz duruş bilen hoşlaşyň, gözelligi söýýänler üçin ýörite döredilen reňkli durmuşy gujaklaň.duruş düzedişimiz, oňaýly we güýçli arka we egin goldawy bilen erbet duruşy çözmegi ýa-da öňüni almagy maksat edinýär, bu arka dyrnak arka, egin, boýn we ýaka süňküni ýeňilleşdirýär, myşsalaryň dogry ýadyny dikeldýär we işlemegi ýa-da durmagy aňsatlaşdyrýar uzak wagtlap.Mundan başga-da, ýaltalyk sebäpli ýüze çykýan erbet ýagdaýlaryň öňüni alyp, oňurga saglygyňy gorap biler.

Bedeniň duruş dykyzlygy üçin çak edilýän çykdajy derňewi

Iň soňky çykdajy, talap edilýän hyzmatyňyza, ulanylýan çig malyň aýratynlyklaryna, degişli milli kanunlara we transport aralygyna baglydygyny ýadyňyzdan çykarmaň.Beden gurluşynyň duruş dykyzlygy doly konteýneriň umumy materiallaryndan mysal alyň:

Neopren halkaly dyz goldawy

50000 bölek / Upperokarky arka üçin beden gurluşynyň duruşy hersi üçin takmynan 1,75 dollar

Mysal üçin, “Body Building Posture Brace” alyň, 20GP doly konteýner zakaz edilende, takmynan 50000 sany, birligiň bahasy ABŞ-nyň 1.75 dollar / pc töweregi.Harydyň umumy bahasy ABŞ-nyň 87500 dollar.Haýsydyr bir özleşdirmesiz elemente üns bermegiňizi haýyş edýäris, gaplamak adatça garşy sumka bilen gaplanýar.

Eltip bermek üçin çykdajylar

Deňiz ýükleriniň bahasy

2022-nji ýylda ABŞ-a 20GP bahasy takmynan 10000-25000 ABŞ dollary, bazaryň durnuksyzlygy sebäpli bahalaryň üýtgemegi birneme uludy, hakyky wagtda soramagyňyzy haýyş edýäris.

Beýleki dürli çykdajylar

Beýleki dürli çykdajylar

Biziň tejribämiziň esasynda gümrük taýdan resmileşdirmek, gümrük paçlary we beýleki dürli tölegler.

Amal akymy we dowamlylygy bahalandyrmak

Amal akymy we dowamlylygy belli önüme, prosese, sargyt mukdaryna, zawodyň sargyt doýgunlygyna, wagtyna ýa-da beýleki faktorlara baglylykda dürli netijelerde bolar.“Neoprene Patellar Tendon Dnee Support Brace” -iň 20GP (27700pc book bron etmegi mysal alyň:

Surat çekmegi we jikme-jiklikleri tassyklaň (3-5 gün)

Hyzmatdaşlyk etmezden ozal taslamaňyz üçin zerur sumkalaryň görnüşini bilmek möhümdir.Emma başarmasaňyz, alada ýok!Kärdeşlerimiz size kömek ederler!Gowy hyzmat buýrugyň gowy başlangyjydyr.OEM we ODM ikisini hem hödürläp bileris, diňe islegiňizi bize habar beriň.

Surat çekmegi we jikme-jiklikleri tassyklaň

Nusga almak (3-5 gün / 7-10 gün / 20-35 gün)

Dizaýn tassyklanandan soň, uniwersal nusga üçin 3-5 gün, ýöriteleşdirilen nusga üçin 7-10 gün, açyk galyndy gerek bolsa, 20-35 gün nusga alma wagty.

Nusga almak

Töleg hasaby we önümçiligi guramak (1 günüň içinde)

Müşderiler goýumy töleýärler we töleg resminamasyny iberýärler, önümçiligi 1 günüň içinde gurarys.Müşderilerimiz üçin wagty we çykdajylary tygşytlamak üçin makullamak işimiz täsirli we çalt.

Töleg tölegi

Köpçülikleýin önümçilik (25-35 gün)

Bir stocka önümleri derrew iberilýär.
Zawodyň adaty sargyt meýilnamasy bolan ýagdaýynda, takmynan 20000 sany neopren egin sumkasy üçin 45-60 gün bar.Müşderilerimiz tarapyndan talap edilýän önümleri netijeli öndürip biler ýaly, “Meclon Sports” kompaniýasy köp sanly çig mal ätiýaçda saklaýar.Gysga önümçilik sikli we netijeli eltip bermek.

Köpçülikleýin önümçilik

Deňiz ýükleri (25-35 gün)

DHL, Fedex we beýleki halkara kurýerler bilen netijeli we ygtybarly hyzmatdaşlyk edýäris, şol bir wagtyň özünde, müşderiler üçin dürli çözgütleri hödürläp biljek iň oňat 20 içerki ekspeditorlary ätiýaçlandyrýarys.Umuman aýdanyňda, ABŞ-a gyssagly habar bermek arkaly 3-5 iş güni gowşurylyp bilner.Howa bilen iberilse, 10-20 gün gerek bolar.Deňiz bilen bolsa, adatça bron etmegi 1 hepde öňünden tamamlaýarys.Adatça ammaryň eltilýän gününden 2 hepde töweregi, ýelkenli senesinden porta çenli takmynan 20-35 gün gerek.

Eltip bermek

Gurşun wagtyny nädip gysmalydygyny bilmek isleýärsiňizmi?

Soraglaryňyz bar bolsa ýa-da sitata sorasaňyz bize habar iberiň.Hünärmenlerimiz size 24 sagadyň dowamynda jogap berer we isleýän önümleriňizi saýlamaga kömek eder.

Neopren dyz dyzynyň esasy bilimleri

Biziň kompaniýamyz esasan sport we bedenterbiýe önümleri bilen meşgullanýar we esasy material neopren materialdyr.Mysal üçin, neopren dyzynyň dyrnagyny alyp, önümçilik prosesi baradaky maglumatlary taýýarladyk.

Çig materiallary öndürmek prosesi

Çig materiallary öndürmek prosesi

Taýýar önümi taýýarlamazdan ozal, neopren çig malyny böleklere bölmeli (köplenç dürli önümleriň galyňlyk talaplaryny kanagatlandyrmak üçin 1,0mm-10mm), soňra bolsa dürli matalara (N mata, T mata, Likra, Bian ýaly) laminirlenmeli. Aý mata, wiza mata, terri mata, OK mata we ş.m.).Mundan başga-da, neopreniň çig malynda dürli neopren, neopreniň urmagy, neopreniň urulmagy, birleşdirilen matadan soň urmak ýa-da nagyşlamak ýaly dürli amallar bar.

Çig materiallaryň kesilmegi

Çig materiallaryň kesilmegi

Neopren materialynyň neopren sport gorag enjamlary, neopren duruş düzedijisi, neopren haltalary we başgalar ýaly köp önüm öndürmekde ulanylyp bilinjekdigini eýýäm bilýäris.Her önümiň daşky görnüşiniň we işleýşiniň tapawudy sebäpli neopren materialynyň böleklerini dürli şekilli ownuk böleklere (dürli önümleriň dürli bölekleri) kesmek üçin dürli öl modelleri talap edilýär.Önümiň dürli bölekleri tamamlamak üçin birnäçe galyp modellerini talap edip biljekdigini ýadyňyzdan çykarmaň.

Çig mallary çap etmek

Çig mallary çap etmek

Suwa çümmek material önümlerinde öz LOGO-yňyzy sazlamaly bolsaňyz, adatça bölekleri kesenimizden soň bu prosesi tamamlaýarys.Müşderiniň haýyşy boýunça önümiň belli bir bölegi çap etmek üçin ulanylýar.Elbetde, LOGO sazlamamyzda termiki geçiriş, ýüpek ekran, ofset LOGO, keşde, nagyş we ş.m. ýaly köp dürli amallar bar, täsiri başgaça bolar, adatça tassyklamazdan ozal müşderiler üçin salgylanmalar edýäris.

Taýýar önümleriň tikilmegi

Taýýar önümleriň tikilmegi

Önümleriň köpüsi taýýar önümlere tikiler.Tikin tehnologiýasy, işe görä bir iňňe we goşa iňňe tehnologiýasyny öz içine alýar.Dürli maşyn modellerine görä, ony ýokary awtoulag tehnologiýasy, otly awtoulag tehnologiýasy, tekiz awtoulag tehnologiýasy, kompýuter awtoulag tehnologiýasy we ş.m. bölmek bolar. Tikin işinden başga-da, bäsdeşlerimiziň köpüsiniň edýän täze tehnologiýa naprýa processeniýesi bar. ýok.Bu önümçilik prosesi häzirki wagtda diňe uly markalar tarapyndan ulanylýar.

Dyz dyzynyň özleşdirilmegi

Custörite materiallar-TOP 5 Duruş düzediji üpjün ediji

Omörite materiallar :

Dürli materiallar

SBR, SCR, CR,
Likra, N eşik, Multispandex, neýlon, kirpik, wowen däl, wiza eşigi, poliester, oňat eşik, mahmal

Colorörite reňk-TOP 5 duruş düzediji üpjün ediji

Colorörite reňk:

Dürli reňkler

Pantone reňk kartasyndaky ähli reňkler

Omörite LOGO-TOP 5 duruş düzediji üpjün ediji

Logoörite logo:

Dürli logotip stili
Küpek ekrany, silikon nyşany, ýylylyk geçiriji, dokalan bellik, nagyş, asma belligi, geýim belligi, keşde

Omörite gaplama-TOP 5 duruş düzediji üpjün ediji

Omörite gaplama:

Dürli gaplama stili
OPP sumka, PE sumka, Aýazly halta, PE çeňňek sumkasy, çyzgy jübüsi, reňk gutusy

Designörite dizaýn-TOP 5 duruş düzediji üpjün ediji

Custörite dizaýn:

Dürli gaplama stili
Önümiň mümkinçiligi bilen islendik dizaýn

Duruş düzedişiniň üstünlikli işi

Biz Hytaýda iň gowy 5 duruş düzedijisi, iki müşderimiz uly hyzmatdaşlygymyz bilen bazar paýyny üstünlikli harçladylar.

Backokarky arka üçin beden gurluşynyň duruşy

Müşderilerimiz “Walmart” ýaly uly supermarketler bilen hyzmatdaşlyk edýärler.Önümiň hiline we gaplama dizaýnyna gözegçilik etmek arkaly müşderiler Wal-Mart we beýleki supermarketleriň satuwyny üstünlikli giňeltdiler.

Klawikul erkek we aýal üçin arka direg

Müşderilerimiziň biri bar, satmak üçin öz web sahypasy bar.Hünärment önümlerimizi kämilleşdirmegiň hyzmatdaşlygy bilen müşderiniň satuwy hemme taraplaýyn ýokarlanýar we indi bir model üçin aýda 35,000 pc-e ýetdi.

Näme üçin?

Bäsdeşlik bahalaryny üpjün etmek, hil gözegçiliginde gowy iş etmek, gowşuryş wagtyny optimallaşdyrmak, satuwdan soňky meseleleri çözmek we netijeli aragatnaşyk “Meclon Sports” -yň maksatlarydyr.

Zawodyň artykmaçlyklary:

● Çeşme zawody, ýokary çykdajyly: söwdagärden satyn almak bilen deňeşdirilende azyndan 10% tygşytlaň.
● qualityokary hilli neopren materialy, galyndylary ret ediň: ýokary hilli materialyň ömri galan materiallardan 3 esse artar.
● Iki gezek iňňe prosesi, ýokary derejeli gurluş: bir az erbet syn, ýene bir müşderini we girdejini tygşytlap biler.
● Bir dýuým alty iňňe, hiliň kepili: müşderiniň markaňyza bolan ynamyny artdyryň.
● Reňk stili özleşdirilip bilner customers müşderileriňize ýene bir saýlap beriň, bazar paýyňyzy giňeldiň.
+ 15 + ýyl zawod: 15+ ýyllyk ýagyş, ynamyňyza laýyk.Çig mal, senagatda we önümlerde hünärmenlik we hil gözegçiligi çuňňur düşünmek sizi gizlin çykdajylaryň azyndan 10% tygşytlap biler.
● ISO / BSCI şahadatnamalary: Zawod baradaky aladalaryňyzy aýyryň we wagtyňyzy we çykdajylaryňyzy tygşytlaň.Bu, bazar paýyňyzy artdyrjakdygyňyzy we häzirki satuwlaryňyzyň 5% -10% artyp biljekdigini aňladýar.
Delivery Getirmegiň gijikdirilmegi üçin öwezini dolmak: Satuw töwekgelçiligini azaltmak we satuw aýlawyňyzy üpjün etmek üçin gowşuryşyň gijikdirilişiniň 0,5% -1.5%.
Ective kemçilikli önümiň öwezini dolmak: Esasy önüm öndürýän önümleriň 2% -den gowragy kemçilikli önümler sebäpli goşmaça ýitgiňizi azaltmak üçin öwezini dolýar.
● Şahadatnama talaplary: Önümler EUB (PAHs) we ABŞ (ca65) standartlaryna laýyk gelýär.
Special specialörite taslamalar üçin hünärmen OEM & ODM hödürlemek.
● Käbir yzygiderli önümler Bir Stockada.

Müşderilerimize birmeňzeş önümleri tapawutlandyrmaga, bäsdeşlige ukyplylygy ýokarlandyrmaga, bazar paýyny giňeltmäge we has köp girdeji gazanmagy maksat edinip, her önümiň dürli bazar talaplaryna jogap bermek üçin dürli önüm çözgütlerini hödürleýäris.Haýsydyr bir önüm çözgüdi gerek bolsa bize habar ibermegiňizi haýyş edýäris!

Önümler we bedenterbiýe önümleri barada soraglar

Soragyňyz aşakdaky wariantlarda tapylmasa, biziň bilen habarlaşyň we 24 sagadyň dowamynda jogap bereris we soraglaryňyza jogap bereris.

S: Siz zawodmy ýa-da söwda kompaniýasymy?

J: Biz eksport ygtyýarnamasy we ISO9001 & BSCI bolan çeşme zawody.

S: Zawodyňyz nirede?Men ol ýere nädip baryp bilerin?

J: Zawodymyz Hytaýyň Guangdong welaýatynyň Dongguan şäherinde, Şençzhenen şäherinden takmynan 0,5 sagat, Şençzhenen howa menzilinden 1,5 sagat uzaklykda ýerleşýär.Ourhli müşderilerimiz
içerde ýa-da daşary ýurtda, bize gelmäge mähirli hoş geldiňiz!

S: Zawodyňyz hil gözegçiligi meselesinde nähili işleýär?

J: Hil birinji orunda durýar.Elmydama başyndan ahyryna çenli hil gözegçiligine uly ähmiýet berýäris:
1).Ulanylan ähli çig mal, çig mal şahadatnamalary bilen ekologiýa taýdan arassa;

2).Ussat işçiler önümçilik we gaplamak işlerinde ähli jikme-jikliklere üns berýärler;

3).Hil gözegçiligi bölümi, her bir prosesde hil barlagy üçin ýörite jogapkär, iberilmezden ozal 100% barlag bilen her bir sargyt AQL hasabatyny berip biler.

S: Zawodyňyz nirede?Men ol ýere nädip baryp bilerin?

J: Zawodymyz Hytaýyň Guangdong welaýatynyň Dongguan şäherinde, Şençzhenen şäherinden takmynan 0,5 sagat, Şençzhenen howa menzilinden 1,5 sagat uzaklykda ýerleşýär.Ourhli müşderilerimiz
içerde ýa-da daşary ýurtda, bize gelmäge mähirli hoş geldiňiz!

S: Käbir nusgalary nädip alyp bilerin?

J: 1).Size nusgalary hödürlemek mertebedir.Täze müşderileriň kurýer bahasy üçin tölemegine garaşylýar, nusgalar size mugt, bu
töleg resmi sargyt üçin tölegden aýrylar.
2).Kurýeriň bahasy barada: nusga almak üçin Fedex, UPS, DHL, TNT we ş.m. boýunça RPI (uzakdan alyp gitmek) hyzmatyny tertipläp bilersiňiz.
ýygnan;ýa-da DHL ýygnamak hasabyňyzy bize habar beriň.Soňra ýükleri göni ýerli aragatnaşyk kompaniýasyna töläp bilersiňiz.

S: MOQ näme?

J: Inwentar umumy önümler üçin MOQ 2pcs hödürleýäris.Customörite zatlar üçin MOQ dürli özleşdirme esasynda 500/1000 / 3000pc.

S: Haýsy töleg usullaryny ulanyp bileris?

J: T / T, Paypal, West Union, Pul Gram, Kredit kartoçkasy, Söwda kepilligi, L / C, D / A, D / P. üpjün edýäris.

S: Haýsy baha şertlerini ulanyp bileris?

J: EXW, FOB, CIF, DDP, DDU bilen üpjün edýäris.

Ekspress, howa, deňiz, demir ýol arkaly eltip bermek.

FOB porty: Şençzhenen, Ningbo, Şanhaý, Çingdao.

S: OEM / ODM edip bilersiňizmi?

J: OEM / ODM kabul edildi, talaplaryňyza we hödürlenýän çyzgylara görä öndürip bileris.

Çalt sitata alyň

Biz siziň bilen işlemek isleýäris!

 

Soraglaryňyz bar bolsa ýa-da sitata sorasaňyz bize habar iberiň.Hünärmenlerimiz size 24 sagadyň dowamynda jogap bererler we islän bitleriňizi saýlamaga kömek ederler.

 

Telefon: +86 18925851093

 

Email:sales@meclonsports.com
 • facebook
 • Baglanyşyk
 • twitter
 • youtube
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň