• 100+

  Hünärmenler

 • 4000+

  Gündelik çykyş

 • 8 million dollar

  Ualyllyk satuw

 • 3000㎡ +

  Iş ussahanasy

 • 10+

  Aýlyk täze dizaýn

Önümler-banner

Önümler

 • Köp reňkli islege bagly sazlanylýan arka goldaw goldawyny täzeläň

  Köp reňkli islege bagly sazlanylýan arka goldaw goldawyny täzeläň

  Ugaramaz duruş bilen hoşlaşyň, owadanlygy söýýänler üçin ýörite dizaýn reňkli durmuşy gujaklaň.duruş düzedişimiz, oňaýly we güýçli arka we egin goldawy bilen erbet duruşy çözmegi ýa-da öňüni almagy maksat edinýär, bu arka dyrnak arka, egin, boýn we ýaka süňküni ýeňilleşdirýär, myşsalaryň dogry ýadyny dikeldýär we işlemegi ýa-da durmagy aňsatlaşdyrýar uzak wagtlap.Mundan başga-da, ýaltalyk sebäpli ýüze çykýan erbet ýagdaýlaryň öňüni alyp, oňurga saglygyňy gorap biler.

 • Sport Neopren Tirsek ýaý

  Sport Neopren Tirsek ýaý

  Sporty halaýarsyňyzmy?Sport wagtynda tirsegiň dürli şikeslerine tötänleýin sebäp bolduňyzmy?Şol sebäpli bogun agyrysyndan ejir çekýärsiňizmi?Soňra bu tirsek birleşdiriji goragçy gerek, bu bogunlary daşarky güýçler tarapyndan 360 ° hemme taraplaýyn zeperlenmeginden netijeli gorap biler.Galyň sport neopren tirsek diregi saglyk + sport üçin gowy hyzmatdaşyňyzdyr.

 • Neopren kubogy sowadyjy

  Neopren kubogy sowadyjy

  Elleriňizi gyzgyn suwdan doly stakandan ýakmagy başdan geçirdiňizmi?Islän wagtyňyz rahat sowuk içgi içmek isleýärsiňizmi?Iň gowy görýän içýän aýnanyňyzyň sähelçe degmegi bilen başdan geçirdiňizmi?Missingitiren zadyňyz, damja çydamly, termiki izolýasiýa edilen suw käsesi ýeňidir.

 • Neopren kubogynyň ýeňi

  Neopren kubogynyň ýeňi

  Islän wagtyňyz sowuk sowuk içgi içmek isleýärsiňizmi?Suw aýnanyňyzyň has salkyn bolmagyny isleýärsiňizmi?Bu neopren kubok ýeňi siziň islegleriňizi kanagatlandyryp biler, ýylylyga izolýasiýa, zarba garşy, damja çydamly we suw çüýşesini 4-6 sagatlap saklap biler.Pikirli tutawaç dizaýny, daşary çykanyňyzda götermegi aňsatlaşdyrýar.

 • Headüzmek üçin gulak guşak

  Headüzmek üçin gulak guşak

  Swimüzýän wagtyňyz suw gulaklara girýär.Siz henizem bu barada alada edýärsiňizmi?Özüňize gulak kemerini almagyň wagty geldi!Softumşak we amatly neopren materialy, ajaýyp çeýeligi, suw geçirmeýän we şok geçirmeýän.Güýçli Velcro, erkin sazlap bolýar.

 • Syýahat üçin neopren Duffle sumkasy

  Syýahat üçin neopren Duffle sumkasy

  Bu, uly göwrümli syýahat ýa-da hereket etmek üçin niýetlenen neopren goşa torba.Suw geçirmeýän, tegmile garşy, şoka çydamly.Iň gowusy, bu gaty ýeňil we syýahatyňyza köp zat goşmaýar.Şonuň üçin halaýan goşmaça zadyňyzy getirip bilersiňiz.

 • Basketbol Dyz Pad

  Basketbol Dyz Pad

  Bu, umumy galyňlygy 25mm, ýokary elastik üç ölçegli dokalýan galyňlaşdyrylan EVA dyz çeňňegi, süýşmek, deri üçin amatly we dem almak üçin amatly we geýmek üçin amatly.Popliteal deşik dizaýny, gaty, dem alýan we derleme däl.

 • Patella stabilizator dyz gaýyş

  Patella stabilizator dyz gaýyş

  Dyz bukjasy dyzlary dogry goldaýar, dyzyny durnuklaşdyrýar, boguna keseligine paýlaýar we patellar tendonitiniň, dyzynyň dyzynyň, ylgawçynyň dyzynyň, kondromalasiýanyň we başgalaryň netijesinde döreýän agyryny azaldýar.Gurlan EVA materialy dyzyň egrisine, goşa tokly sazlamaga, has köp basyşa laýyk gelýär.

 • Neopren çelek sumkasy

  Neopren çelek sumkasy

  Bu çelek sumkasy özboluşly görnüşi we uly göwrümi üçin sarp edijiler tarapyndan gowy görülýär.Tomus kenaryna, kempirlere, pikniklere gitmek, islän zadyňyzy getirip bilersiňiz, sumkanyň özi bolsa agramy gaty kyn, aşa agramly sumka üçin getirjek zatlaryňyzy azaltmagyň zerurlygy ýok.

 • Neopren kosmetiki halta

  Neopren kosmetiki halta

  Lighteňil we çylşyrymly, bu fermuar neopren kosmetiki halta az agram goşýar we syýahatyňyzy agyrlaşdyrýar.Owadan, ýöne amatly bolmak üçin çykyň.Ikisine-de eýe bolup bilersiňiz.Neopren kosmetiki haltanyň çaknyşmaga garşy, şok garşylygy, suw geçirmeýän, güýçli çeýeligi we ş.m. artykmaçlyklary bar.Makiýaupyňyzy we gözelligiňizi goraň.

 • Çaknyşyklara garşy basyş dyzlary

  Çaknyşyklara garşy basyş dyzlary

  Üç gaýyş we 6 balyk ölçegli bahar barlary bilen bu dyz dyrnagy size 360 ​​dereje has giňişleýin goldaw we gorag üpjün edýär.Alpinizm, reabilitasiýa we bedenterbiýe wagtynda dyz meniskasyna we patella zeperini azaldyp bilersiňiz.Saglyk we maşk, ikisine-de eýe bolup bilersiňiz.

 • Neopren halkaly dyz goldawy

  Neopren halkaly dyz goldawy

  Neopren halkaly dyz iki tarapyndaky gysgyçly ýaýlar, demir ýaýlar has güýçli goldaw berýär, sportda erkekler we aýallar sebäpli dörän meniskus dyzynyň we patella şikesleriniň öňüni alýar we bejerýär, demir ýaýlar dürli alamatlara uýgunlaşmak üçin burçy sazlap biler.

123456Indiki>>> Sahypa 1/7