• 100+

  Hünärmenler

 • 4000+

  Gündelik çykyş

 • 8 million dollar

  Ualyllyk satuw

 • 3000㎡ +

  Iş ussahanasy

 • 10+

  Aýlyk täze dizaýn

DSC03589

Kompaniýanyň tertibi

Biz kim?

“Dongguan Meclon Sports Co., Ltd.”

2017-nji ýylda esaslandyryldy, ýöne aslynda esaslandyryjymyz jenap Şi karýerasyna 2006-njy ýylda sport gorag pudagynda başlady, başda zawodda iň pes derejeli işgär bolup işleýärdi.Soňky 15 ýylda esasy işgärlerden başlap, ýolbaşçylara çenli, “Meclon Sports” we öz zawodyny döretmek işini tamamlady, häzirki wagtda bu kompaniýada 150 adam bar.Deňdeşlerden has baý OEM / ODM tejribämiz bar, ähli pudak zynjyryna takyk gözegçilik edýäris we müşderilere hyzmat etmegiň doly toplumyny döretdik.

2021-nji ýylda “Meclon Sports” 8 million dollarlyk satuwda üstünlik gazandy.Qualityokary hilli, köp ajaýyp kärhanalar bilen çuňňur hyzmatdaşlygy ýola goýduk.Amazon işgärleri önümlerimizi geýýärler, Makdonalds we beýleki ajaýyp kärhanalar hem önümlerimizi ulanýarlar.

DSC03401

Biz näme edýäris

“Dongguan Meclon Sports Co., Ltd.” esasan SBR, SCR, CR, tebigy rezin önümlerini öwrenmek we ösdürmek, önümçilik we satuw bilen meşgullanýar, esasan sport goragy, lukmançylyk goragy, düzediş guşagy, beden şekilli guşak, elektrik ýyladyş önümleri .Häzirki wagtda önümler milli patente eýe boldy, kompaniýa CE, RoHS, FCC, PSE, ISO9001, BSCI we ş.m. önümi tassyklamak we zawod gazandy.Kompaniýa hemişe innowasiýa tehnologiýasy, bäsdeşlik bahalary, ýokary hilli önümler we müşderilerimize hyzmat etmek üçin öz wagtynda eltip bermek, innowasiýa gözlemek, kämillige ymtylmak, birek-birege peýdaly bolmak, ýeňiş gazanmak hyzmatdaşlygy biziň markamyzyň gözleýän beýikligidir.

1. Özümiziň gözleg we gözleg toparymyz bar, bu pudak bilen baglanyşykly tehnologiýany ösdürmegiň ýagdaýyny we baý önüm derňewiniň geljekki tendensiýalaryny we bazaryň geljegini gowy bilýän tehniki işgärler toparymyz, her ýyl köp müşderi üçin täze önüm öndürmek we dizaýn bermek üçin.

2. 15 ýyldan gowrak OEM tejribesi bilen, müşderilerimize ýokary hilli önümler we hyzmatlar bilen üpjün etmek üçin önümçilik prosesi we önümçilik önümleriniň standart tehniki talaplary bilen tanyş 100-den gowrak ökde işçi we tehniki hünär toparymyz bar.

3. Köp ýyllaryň dowamynda dünýä bazary üçin dürli görnüşli satyn alyş kanallaryny gurduk we esasy üpjün edijiler bilen strategiki hyzmatdaşlygy berkitdik, ýokary hilli önüm çeşmelerini yzygiderli we durnukly üpjün edip, pes maýa goýumlary, pes töwekgelçilikli we ýokary girdejili önüm üpjünçilik zynjyryny emele getirdik.

4.Kompaniýanyň satuwdan soňky ajaýyp hyzmat topary bar, müşderilere satuwdan soň hemmetaraplaýyn hyzmat bermek, müşderilere yzygiderli baryp görmek, müşderileriň pikirlerini ýygnamak, ähli prosesi yzarlamak we bir bitewi çözgütler bermek üçin jogapkärçilik çekýäris.

5.Hil barlagy ulgamy, bizde CE, RoHS, FCC, PSE, ISO9001, BSCI we beýleki şahadatnamalar bar.

Biz hakda (1)
Biz hakda (2)
“Micron Sport Goods Ltd.”
“Micron Sport Goods Ltd.”
“Micron Sport Goods Ltd.”
“Micron Sport Goods Ltd.”
“Micron Sport Goods Ltd.”
“Micron Sport Goods Ltd.”
“Micron Sport Goods Ltd.”
“Micron Sport Goods Ltd.”
“Micron Sport Goods Ltd.”

Korporatiw medeniýetimiz

2006-njy ýyldan bäri kompaniýanyň topary kiçi topardan 100-den gowrak adama ýetdi.Zawod 3000 inedördül metr meýdany eýeleýär we 2021-nji ýylda dolanyşygy 8000 000 ABŞ dollaryna ýetýär.Ösüşimiz, kompaniýanyň korporatiw medeniýeti bilen ýakyndan baglanyşyklydyr:

1. Ideologiýa

Esasy düşünje"Hiç haçan ýüz öwürmäň".

Kärhana missiýasy"bilelikde baýlyk, özara peýdaly jemgyýet döretmek".

2. Esasy aýratynlyklary

Täzelik etmäge het edip:Esasy häsiýeti synap görmäge, pikirlenmäge we etmäge het edip bilýär.

Bütewilik:Bütewilik “Meclon Sports” -yň esasy häsiýetidir.

Işgärlere ideg:Işgärleri taýýarlamak üçin işjeň işlemek, işgärler naharhanasyny gurmak, işgärlere nahar bermek üçin mugt.

Iň gowusyny et:Önüm we hil elmydama iň uly gözlegimiz, hyzmat biziň binýadymyzdyr.