• 100+

  Hünärmenler

 • 4000+

  Gündelik çykyş

 • 8 million dollar

  Ualyllyk satuw

 • 3000㎡ +

  Iş ussahanasy

 • 10+

  Aýlyk täze dizaýn

Neopren haltalary

Öňdebaryjy neopren haltalary üpjün ediji

Soňky ýyllarda neopren haltalary sumka kategoriýasynda iň köp satylan önüme öwrüldi we Google-da gözleg meşhurlygy artdy.neopren haltajygynda ulanylýan esasy çig mal neopren.Bu materialyň köp artykmaçlyklary bar, meselem, ýagtylyk, damja garşy, könelmäge çydamly, şokdan goraýan, oňat çeýeligi, suw geçirmeýän we ş.m.

Sahypanyň mazmuny

Sport we bedenterbiýe önümleriniň ähli taraplaryny tanatmak aňsat däl, şonuň üçin bu sahypada öwrenmek üçin köp maglumatlary taýýarladyk.Isleýän maglumatlaryňyzy çalt tapyp biljekdigiňize göz ýetirmek üçin, basanyňyzda degişli ýere geçjek bu mazmun katalogyny taýýarladyk.

Gyzgyn önümler

Çykdajylaryň derňewi

Dowamlylygy çaklamak

Önümçilik prosesi

Üstünlikli waka

Näme üçin?

Sorag-jogap

Umumy gyzgyn satuw önümleri

100,000+-dan gowrak ahyrky sarp edijiniň saýlanmagyna we seslenmesine esaslanyp, salgylanmaňyz üçin dünýäde iň köp satylan önümleri maslahat bermegi makul bildik.

Colorörite reňkli neopren egin sumkasy

√ qualityokary hilli neopren materialy, tagamsyz, näzik duýgy, elastik, suw geçirmeýän, tozan geçirmeýän, götermek aňsat
It Dikişler birmeňzeş, tekiz we berk, güýçli we çydamly, ulanylanda açyk çyzyklar ýaly kynçylyklaryň bolmazlygyny üpjün etmek üçin
One Bir bitewi özleşdirme hyzmatyny beriň, önümiň ululygy, nagşy we aýratynlyklary aýratynlaşdyrma zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin düzülip bilner
√ AQL standarty, adatça kemçilikli önümleriň bahasy 5 under
√ Göçme, egin, beden, size bagly

Bu, egnine ýa-da göwresine geýip boljak köne wersiýa egin gaýyş goşýan neopren egin sumkasynyň kämilleşdirilen görnüşi.Egnindäki gaýyşlar aýrylýar we geýişiňizi erkin saýlap bilersiňiz.

Zawod gönüden-göni iki gaýyş Neopren kesel sumkasy

√ qualityokary hilli neopren materialy, tagamsyz, näzik duýgy, elastik, suw geçirmeýän, tozan geçirmeýän, götermek aňsat
It Dikişler birmeňzeş, tekiz we berk, güýçli we çydamly, ulanylanda açyk çyzyklar ýaly kynçylyklaryň bolmazlygyny üpjün etmek üçin
One Bir bitewi özleşdirme hyzmatyny beriň, önümiň ululygy, nagşy we aýratynlyklary aýratynlaşdyrma zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin düzülip bilner
√ AQL standarty, adatça kemçilikli önümleriň bahasy 5 under
√ Göçme, egin, beden, size bagly
√ Metal zynjyr egin gaýyş, has moda

2 gaýyşly, neýlon egin gaýyş we demir zynjyr egin gaýyşly deşikli premium neopren krossbody sumkasy.Geýmegiň dürli usullary dürli stilleri emele getirýär.Iki gaýyş aýrylýar.Ownuk we nepis, goşmaça agram ýok, geýmek üçin gaty ýeňil.Daşamak aňsat.Güýç göterýän meýdany köpeltmek üçin egin gaýyşlaryny giňeldiň, bogulmazdan we geýmek üçin amatly.

Neopren 3mm izolýasiýa edilen iýmit sowadyjy halta

√ 2-in-1 göteriji funksiýa, el bilen ýa-da egninde göterip bolýar, bu amatly we amatly
Front Öňdäki jübüleriň köpelmegi has köp saklanýar.has amaly
√ 3 mm galyňlygy ýokary hilli çümmek materialy, ultra yşyk, dem alýan we suw geçirmeýän
Brand Marka suw geçirmeýän fermuar bilen, iş rahat we çydamly
Thread Bir dýuým 6 iňňäniň tikiş prosesine berk kepil geçiň, bu sapakdan gaçmaz we has çydamly bolar

Neopren izolýasiýa edilen iýmit sowadyjy sumkasynyň kämilleşdirilen görnüşinde el bilen göterilip ýa-da iki eliňizi boşatmak üçin egnine göterip bolýan sazlanyp bilinýän egin gaýyş bar.Daşarky goşmaça jübüler jübi telefonlary, açarlar, kartoçkalar we ş.m. ýaly ownuk zatlary saklamak üçin amatly.Fermuar ýokary hilli suw geçirmeýän fermuardan ýasalýar, ony çekmek kyn, fermuar kellesi ýykylýar, fermuar zaýalanýar we beýleki erbet tejribeler.

5 mm galyňlyk Neopren suw çüýşesi ýeňi

Thickness 5 mm galyňlykdaky neopren, suw geçirmeýän, çydamly, ýeňil
√ Neýlon egin gaýyşlary göçme göterijini hödürleýär
Phone Telefon üçin suw geçirmeýän jübü, açar gysgyç, ownuk zatlary saklamak üçin tor jübüsi bilen
√ 34oz / 64oz / 128oz we beýleki ululyklar, düzülenleri gyzgyn kabul ediň

Bu neopren suw çüýşesi ýeňi 6 mm galyňlykdaky premium neoprenden ýasaldy.Agram pro, suw geçirmeýän we çydamly aýratynlyklara eýedir.Goşmaça Naýlon egin gaýyşlary göçme göterijini hödürleýär.Suw geçirmeýän telefon jübüleri we açar gysgyjy, ownuk zatlary saklamak üçin goşmaça tor jübüsi.

Neopren sowadyjy halta 6 çakyr çüýşesi ýeňleri

√ Uly kuwwat, 6 çüýşe çakyr ýa-da 12 banka
√ Super pikirlenýän neopren, çydamly, çaknyşyga garşy
Hand Goralýan tutawaç dizaýny
Ig Zigzag tikin tehnologiýasy, bölmek aňsat däl

Bu açyk meýdanda, syýahatda, barlarda, kempingde, pikniklerde we ş.m. üçin izolýasiýa edilen çüýşäniň ýeňleri, gaty ýeňil we göterip bilmek üçin el bilen saklap bolýar.Şerap, suw, likýor, sport içgileri, süýt, çaga formulasy, gyzyl çakyr, piwo, kola we ş.m. dogry temperaturada lezzet alyp bilersiňiz.Mundan başga-da, çişmelerden, çişmelerden we damjalardan goraýar.Izolýasiýa edilen çüýşe ýeňiniň kämilleşdirilen görnüşi has uly kuwwata eýe, bir wagtyň özünde 6 çüýşe gyzyl çakyr ýa-da 12 banka göterip bilersiňiz.

Neopren kosmetiki halta üçin çak edilýän çykdajylaryň derňewi

Iň soňky çykdajy, talap edilýän hyzmatyňyza, ulanylýan çig malyň aýratynlyklaryna, degişli milli kanunlara we transport aralygyna baglydygyny ýadyňyzdan çykarmaň.Neopren kosmetiki halta doly konteýneriň umumy materiallaryndan mysal alyň:

https://www.mclsportsfactory.com/neoprene-cosmetic-bag-product/

25000 bölek / Neopren kosmetiki haltajygynyň hersi üçin takmynan 1,9 dollar

Mysal üçin, “Neopren” kosmetiki haltasyny alyň, 20GP doly konteýner zakaz edilende, takmynan 25000 sany, birligiň bahasy ABŞ-nyň 1.9 dollar / pc töweregi.Harydyň umumy bahasy 47500 ABŞ dollary.Haýsydyr bir özleşdirmesiz elemente üns bermegiňizi haýyş edýäris, gaplamak adatça garşy sumka bilen gaplanýar.

Eltip bermek çykdajylary-2

Deňiz ýükleriniň bahasy

2022-nji ýylda ABŞ-a 20GP bahasy takmynan 10000-25000 ABŞ dollary, bazaryň durnuksyzlygy sebäpli bahalaryň üýtgemegi birneme uludy, hakyky wagtda soramagyňyzy haýyş edýäris.

Beýleki dürli çykdajylar-3

Beýleki dürli çykdajylar

Biziň tejribämiziň esasynda gümrük taýdan resmileşdirmek, gümrük paçlary we beýleki dürli tölegler.

Amal akymy we dowamlylygy bahalandyrmak

Amal akymy we dowamlylygy belli önüme, prosese, sargyt mukdaryna, zawodyň sargyt doýgunlygyna, wagtyna ýa-da beýleki faktorlara baglylykda dürli netijelerde bolar.“Neoprene Patellar Tendon Dnee Support Brace” -iň 20GP (27700pc book bron etmegi mysal alyň:

Surat çekmegi we jikme-jiklikleri tassyklaň (3-5 gün)

Hyzmatdaşlyk etmezden ozal taslamaňyz üçin zerur sumkalaryň görnüşini bilmek möhümdir.Emma başarmasaňyz, alada ýok!Kärdeşlerimiz size kömek ederler!Gowy hyzmat buýrugyň gowy başlangyjydyr.OEM we ODM ikisini hem hödürläp bileris, diňe islegiňizi bize habar beriň.

Surat çekmegi we jikme-jiklikleri tassyklaň

Nusga almak (3-5 gün / 7-10 gün / 20-35 gün)

Dizaýn tassyklanandan soň, uniwersal nusga üçin 3-5 gün, ýöriteleşdirilen nusga üçin 7-10 gün, açyk galyndy gerek bolsa, 20-35 gün nusga alma wagty.

Nusga almak

Töleg hasaby we önümçiligi guramak (1 günüň içinde)

Müşderiler goýumy töleýärler we töleg resminamasyny iberýärler, önümçiligi 1 günüň içinde gurarys.Müşderilerimiz üçin wagty we çykdajylary tygşytlamak üçin makullamak işimiz täsirli we çalt.

Töleg tölegi

Köpçülikleýin önümçilik (25-35 gün)

Bir stocka önümleri derrew iberilýär.
Zawodyň adaty sargyt meýilnamasy bolan ýagdaýynda, takmynan 27700 sany “Neoprene Patellar Tendon Dnee Support Brace” üçin 25-35 gün bar.Müşderilerimiz tarapyndan talap edilýän önümleri netijeli öndürip biler ýaly, “Meclon Sports” kompaniýasy köp sanly çig mal ätiýaçda saklaýar.Gysga önümçilik sikli we netijeli eltip bermek.

Köpçülikleýin önümçilik

Deňiz ýükleri (25-35 gün)

Umuman aýdanyňda, ABŞ bilen deňiz arkaly, bron etmegi eltip bermezden 1 hepde öň tamamlaýarys.Adatça ammaryň eltilýän gününden 2 hepde töweregi, ýelkenli senesinden porta çenli takmynan 20-35 gün gerek.

Eltip bermek

Gurşun wagtyny nädip gysmalydygyny bilmek isleýärsiňizmi?

Soraglaryňyz bar bolsa ýa-da sitata sorasaňyz bize habar iberiň.Hünärmenlerimiz size 24 sagadyň dowamynda jogap berer we isleýän önümleriňizi saýlamaga kömek eder.

Neopren dyz dyzynyň esasy bilimleri

Biziň kompaniýamyz esasan sport we bedenterbiýe önümleri bilen meşgullanýar we esasy material neopren materialdyr.Mysal üçin, neopren dyzynyň dyrnagyny alyp, önümçilik prosesi baradaky maglumatlary taýýarladyk.

Çig materiallary öndürmek prosesi

Çig materiallary öndürmek prosesi

Taýýar önümi taýýarlamazdan ozal, neopren çig malyny böleklere bölmeli (köplenç dürli önümleriň galyňlyk talaplaryny kanagatlandyrmak üçin 1,0mm-10mm), soňra bolsa dürli matalara (N mata, T mata, Likra, Bian ýaly) laminirlenmeli. Aý mata, wiza mata, terri mata, OK mata we ş.m.).Mundan başga-da, neopreniň çig malynda dürli neopren, neopreniň urmagy, neopreniň urulmagy, birleşdirilen matadan soň urmak ýa-da nagyşlamak ýaly dürli amallar bar.

Çig materiallaryň kesilmegi

Çig materiallaryň kesilmegi

Neopren materialynyň neopren sport gorag enjamlary, neopren duruş düzedijisi, neopren haltalary we başgalar ýaly köp önüm öndürmekde ulanylyp bilinjekdigini eýýäm bilýäris.Her önümiň daşky görnüşiniň we işleýşiniň tapawudy sebäpli neopren materialynyň böleklerini dürli şekilli ownuk böleklere (dürli önümleriň dürli bölekleri) kesmek üçin dürli öl modelleri talap edilýär.Önümiň dürli bölekleri tamamlamak üçin birnäçe galyp modellerini talap edip biljekdigini ýadyňyzdan çykarmaň.

Çig mallary çap etmek

Çig mallary çap etmek

Suwa çümmek material önümlerinde öz LOGO-yňyzy sazlamaly bolsaňyz, adatça bölekleri kesenimizden soň bu prosesi tamamlaýarys.Müşderiniň haýyşy boýunça önümiň belli bir bölegi çap etmek üçin ulanylýar.Elbetde, LOGO sazlamamyzda termiki geçiriş, ýüpek ekran, ofset LOGO, keşde, nagyş we ş.m. ýaly köp dürli amallar bar, täsiri başgaça bolar, adatça tassyklamazdan ozal müşderiler üçin salgylanmalar edýäris.

Taýýar önümleriň tikilmegi

Taýýar önümleriň tikilmegi

Önümleriň köpüsi taýýar önümlere tikiler.Tikin tehnologiýasy, işe görä bir iňňe we goşa iňňe tehnologiýasyny öz içine alýar.Dürli maşyn modellerine görä, ony ýokary awtoulag tehnologiýasy, otly awtoulag tehnologiýasy, tekiz awtoulag tehnologiýasy, kompýuter awtoulag tehnologiýasy we ş.m. bölmek bolar. Tikin işinden başga-da, bäsdeşlerimiziň köpüsiniň edýän täze tehnologiýa naprýa processeniýesi bar. ýok.Bu önümçilik prosesi häzirki wagtda diňe uly markalar tarapyndan ulanylýar.

Dyz dyzynyň özleşdirilmegi

Custörite materiallar-TOP 5 Duruş düzediji üpjün ediji

Omörite materiallar :

Dürli materiallar

SBR, SCR, CR,
Likra, N eşik, Multispandex, neýlon, kirpik, wowen däl, wiza eşigi, poliester, oňat eşik, mahmal

Colorörite reňk-TOP 5 duruş düzediji üpjün ediji

Colorörite reňk:

Dürli reňkler

Pantone reňk kartasyndaky ähli reňkler

Omörite LOGO-TOP 5 duruş düzediji üpjün ediji

Logoörite logo:

Dürli logotip stili
Küpek ekrany, silikon nyşany, ýylylyk geçiriji, dokalan bellik, nagyş, asma belligi, geýim belligi, keşde

Omörite gaplama-TOP 5 duruş düzediji üpjün ediji

Omörite gaplama:

Dürli gaplama stili
OPP sumka, PE sumka, Aýazly halta, PE çeňňek sumkasy, çyzgy jübüsi, reňk gutusy

Designörite dizaýn-TOP 5 duruş düzediji üpjün ediji

Custörite dizaýn:

Dürli gaplama stili
Önümiň mümkinçiligi bilen islendik dizaýn

Neopren haltasy barada esasy bilim

Näme üçin neopren sumkalary indi meşhur?

Soňky ýyllarda neopren sumkalar sumka kategoriýasynda iň köp satylan önüme öwrüldi we Google-da gözleg meşhurlygy hem artdy.Şeýlelik bilen, neopren haltalarynyň adaty mata haltalary, deri haltalary ýa-da beýleki materiallardan ýasalan haltalar bilen deňeşdirilende artykmaçlyklary näme?Aşakda, neopren materialdan ýasalan sumkanyň aýratynlyklaryna jikme-jik serederis ...

Neopren materiallary näme?

Neopren materiallaryna syn
Neopren materialy sintetiki kauçuk köpük, ak we gara iki görnüş bar.Neopren materiallaryny öndürmekde giňden ulanylýar, şonuň üçin her kimiň aňsat düşýän ady bar: SBR (Neopren materialy) ...

Näme üçin?

Bäsdeşlik bahalaryny üpjün etmek, hil gözegçiliginde gowy iş etmek, gowşuryş wagtyny optimallaşdyrmak, satuwdan soňky meseleleri çözmek we netijeli aragatnaşyk “Meclon Sports” -yň maksatlarydyr.

Zawodyň artykmaçlyklary:

● Çeşme zawody, ýokary çykdajyly: söwdagärden satyn almak bilen deňeşdirilende azyndan 10% tygşytlaň.
● qualityokary hilli neopren materialy, galyndylary ret ediň: ýokary hilli materialyň ömri galan materiallardan 3 esse artar.
● Iki gezek iňňe prosesi, ýokary derejeli gurluş: bir az erbet syn, ýene bir müşderini we girdejini tygşytlap biler.
● Bir dýuým alty iňňe, hiliň kepili: müşderiniň markaňyza bolan ynamyny artdyryň.
● Reňk stili özleşdirilip bilner customers müşderileriňize ýene bir saýlap beriň, bazar paýyňyzy giňeldiň.
+ 15 + ýyl zawod: 15+ ýyllyk ýagyş, ynamyňyza laýyk.Çig mal, senagatda we önümlerde hünärmenlik we hil gözegçiligi çuňňur düşünmek sizi gizlin çykdajylaryň azyndan 10% tygşytlap biler.
● ISO / BSCI şahadatnamalary: Zawod baradaky aladalaryňyzy aýyryň we wagtyňyzy we çykdajylaryňyzy tygşytlaň.Bu, bazar paýyňyzy artdyrjakdygyňyzy we häzirki satuwlaryňyzyň 5% -10% artyp biljekdigini aňladýar.
Delivery Getirmegiň gijikdirilmegi üçin öwezini dolmak: Satuw töwekgelçiligini azaltmak we satuw aýlawyňyzy üpjün etmek üçin gowşuryşyň gijikdirilişiniň 0,5% -1.5%.
Ective kemçilikli önümiň öwezini dolmak: Esasy önüm öndürýän önümleriň 2% -den gowragy kemçilikli önümler sebäpli goşmaça ýitgiňizi azaltmak üçin öwezini dolýar.
● Şahadatnama talaplary: Önümler EUB (PAHs) we ABŞ (ca65) standartlaryna laýyk gelýär.
Special specialörite taslamalar üçin hünärmen OEM & ODM hödürlemek.
● Käbir yzygiderli önümler Bir Stockada.

Müşderilerimize birmeňzeş önümleri tapawutlandyrmaga, bäsdeşlige ukyplylygy ýokarlandyrmaga, bazar paýyny giňeltmäge we has köp girdeji gazanmagy maksat edinip, her önümiň dürli bazar talaplaryna jogap bermek üçin dürli önüm çözgütlerini hödürleýäris.Haýsydyr bir önüm çözgüdi gerek bolsa bize habar ibermegiňizi haýyş edýäris!

Önümler we bedenterbiýe önümleri barada soraglar

Soragyňyz aşakdaky wariantlarda tapylmasa, biziň bilen habarlaşyň we 24 sagadyň dowamynda jogap bereris we soraglaryňyza jogap bereris.

S: Siz zawodmy ýa-da söwda kompaniýasymy?

J: Biz eksport ygtyýarnamasy we ISO9001 & BSCI bolan çeşme zawody.

S: Zawodyňyz nirede?Men ol ýere nädip baryp bilerin?

J: Zawodymyz Hytaýyň Guangdong welaýatynyň Dongguan şäherinde, Şençzhenen şäherinden takmynan 0,5 sagat, Şençzhenen howa menzilinden 1,5 sagat uzaklykda ýerleşýär.Ourhli müşderilerimiz
içerde ýa-da daşary ýurtda, bize gelmäge mähirli hoş geldiňiz!

S: Zawodyňyz hil gözegçiligi meselesinde nähili işleýär?

J: Hil birinji orunda durýar.Elmydama başyndan ahyryna çenli hil gözegçiligine uly ähmiýet berýäris:
1).Ulanylan ähli çig mal, çig mal şahadatnamalary bilen ekologiýa taýdan arassa;

2).Ussat işçiler önümçilik we gaplamak işlerinde ähli jikme-jikliklere üns berýärler;

3).Hil gözegçiligi bölümi, her bir prosesde hil barlagy üçin ýörite jogapkär, iberilmezden ozal 100% barlag bilen her bir sargyt AQL hasabatyny berip biler.

S: Zawodyňyz nirede?Men ol ýere nädip baryp bilerin?

J: Zawodymyz Hytaýyň Guangdong welaýatynyň Dongguan şäherinde, Şençzhenen şäherinden takmynan 0,5 sagat, Şençzhenen howa menzilinden 1,5 sagat uzaklykda ýerleşýär.Ourhli müşderilerimiz
içerde ýa-da daşary ýurtda, bize gelmäge mähirli hoş geldiňiz!

S: Käbir nusgalary nädip alyp bilerin?

J: 1).Size nusgalary hödürlemek mertebedir.Täze müşderileriň kurýer bahasy üçin tölemegine garaşylýar, nusgalar size mugt, bu
töleg resmi sargyt üçin tölegden aýrylar.
2).Kurýeriň bahasy barada: nusga almak üçin Fedex, UPS, DHL, TNT we ş.m. boýunça RPI (uzakdan alyp gitmek) hyzmatyny tertipläp bilersiňiz.
ýygnan;ýa-da DHL ýygnamak hasabyňyzy bize habar beriň.Soňra ýükleri göni ýerli aragatnaşyk kompaniýasyna töläp bilersiňiz.

S: MOQ näme?

J: Inwentar umumy önümler üçin MOQ 2pcs hödürleýäris.Customörite zatlar üçin MOQ dürli özleşdirme esasynda 500/1000 / 3000pc.

S: Haýsy töleg usullaryny ulanyp bileris?

J: T / T, Paypal, West Union, Pul Gram, Kredit kartoçkasy, Söwda kepilligi, L / C, D / A, D / P. üpjün edýäris.

S: Haýsy baha şertlerini ulanyp bileris?

J: EXW, FOB, CIF, DDP, DDU bilen üpjün edýäris.

Ekspress, howa, deňiz, demir ýol arkaly eltip bermek.

FOB porty: Şençzhenen, Ningbo, Şanhaý, Çingdao.

S: OEM / ODM edip bilersiňizmi?

J: OEM / ODM kabul edildi, talaplaryňyza we hödürlenýän çyzgylara görä öndürip bileris.

Çalt sitata alyň

Biz siziň bilen işlemek isleýäris!

 

Soraglaryňyz bar bolsa ýa-da sitata sorasaňyz bize habar iberiň.Hünärmenlerimiz size 24 sagadyň dowamynda jogap bererler we islän bitleriňizi saýlamaga kömek ederler.

 

Telefon: +86 18925851093

 

Email:sales@meclonsports.com
 • facebook
 • Baglanyşyk
 • twitter
 • youtube
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň