• 100+

  Hünärmenler

 • 4000+

  Gündelik çykyş

 • 8 million dollar

  Ualyllyk satuw

 • 3000㎡ +

  Iş ussahanasy

 • 10+

  Aýlyk täze dizaýn

Neopren fitnes önümleri

TOP 5 Fitnes aksesuarlaryny öndüriji

TOP 5 Fitnes aksesuarlaryny öndüriji

Swimüzmek, çalt ýöremek, ylgaw, welosiped sürmek we ähli kardio maşklary ýüregiňizi işleýär.Aerobiki maşkyň köp peýdasy bar: ýürek we öýken işleýär, gan aýlanyş ulgamynyň işini güýçlendirýär, ýagy ýakýar, öýkeniň kuwwatyny ýokarlandyrýar, gan basyşyny peseldýär, hatda süýji keseliniň öňüni alyp, ýürek kesellerini azaldyp biler.

Fitnes we sport bilen meşgullananyňyzda netijeliligiňizi ýokarlandyrmak üçin köp sanly fitnes esbaplary bilen ýöriteleşýäris.Fitnes bilen gazanjak bolýan netijeleriňize wagt gysgaldyň.

Sahypanyň mazmuny

Sport we bedenterbiýe önümleriniň ähli taraplaryny tanatmak aňsat däl, şonuň üçin bu sahypada öwrenmek üçin köp maglumatlary taýýarladyk.Isleýän maglumatlaryňyzy çalt tapyp biljekdigiňize göz ýetirmek üçin, basanyňyzda degişli ýere geçjek bu mazmun katalogyny taýýarladyk.

Gyzgyn önümler

Çykdajylaryň derňewi

Dowamlylygy çaklamak

Önümçilik prosesi

Şahadatnamalar

Näme üçin?

Sorag-jogap

Umumy gyzgyn satuw önümleri

100,000+-dan gowrak ahyrky sarp edijiniň saýlanmagyna we seslenmesine esaslanyp, salgylanmaňyz üçin dünýäde iň köp satylan önümleri maslahat bermegi makul bildik.

TOP 5 Fitnes Aksesuarlary Öndüriji-15s Çalt der bili goldaw guşagy01

15s Çalt der biline goldaw kemeri

√ 3D STEREO KESELI: Ergonomiki taýdan biline laýyk gelmek üçin döredildi
√ ELASTIK FABRIK: Dürli adamlar üçin amatly, hemmeler geýip bilerler
WE SÖATGÜLI ÖNÜMÇILIK GÖRNÜŞI: Iň gowy ýag ereýän temperatura ýetmek
√ Güýçli VELCRO: Güýçli “Velcro” toklyny ulanyp, biliň ululygyny erkin sazlap bolýar
√ GYSGAÇA IŞLER: Iki taraplaýyn örtük tehnologiýasy, güýçli we çydamly
IN SKIN MOISTINI KÖMEK: Öwreniş wagtynda aşa köp derlemek derini nemlendirýär we has ýumşak edýär.
√ SYALASAT CR (NEOPRENE) MATERIALLAR: Premium Neoprene CR-den ýasalan

Likra baglaýjy bilen 3,5 mm galyňlykdaky CR görnüşli fitnes kemeri.Pleönekeý we amaly dizaýn, aşa uly “Velcro” has berk ýapyşýar, ululygy horlanmagyň dürli tapgyrlaryna görä erkin sazlap bolýar.Içki örtük 15 sekundyň içinde süýşmezlik we çalt derlemek üçin nagyşlanýar.

TOP 5 Fitnes esbaplary öndüriji-20-32 litr sport türgenleşigi Düzülip bilinýän agramly west 02

20-32 litr sport türgenleşigi Düzülip bilinýän agramly west

√ Erkinligi sazlap boljak agramlar 20 kilogramdan 32 kilograma çenli
Front Öň we arka tarapdaky iki jübü, telefon we düwmeler üçin ammar we beýlekiler
Premium Premium neopren, ýeňil, çyglylyk we süýşmäge garşy, derä arassa
Uck Çeňňek bilen sazlanylýan zolaklar, geýmek üçin aňsat we bir ululyk köp adama laýyk gelýär

Bu ýelekde jemi 6 agram paket bar, hersiniň agramy 2 funt.Geýimiň agramy 20 funt.Agramy elmydama 20 funtdan 32 funt aralygynda sazlap bilersiňiz.Iň amatly amatlylyk üçin ähli agram ýelekde deň paýlanýar.Telefon we düwmeler ýaly zerur zatlary aňsat saklamak üçin öň we arka jübüler bar.Qualityokary hilli neopren materialyndan, çyglylygy we süýşmä garşy.

TOP 5 Fitnes Aksesuarlary Öndüriji-Neopren 2 sany uly jübüli reflektiw ylgaw ýörişi 03

2 sany uly jübüli neopren reflektiw ylgaw

6 mm galyňlygy deşikli neopren, suw geçirmeýän, çydamly, ýeňil
Mobile Jübi telefony we suw çüýşesi üçin iki jübü bilen
Lect Oýlanýan gaýyş howpsuzlyk gijeki sport görnüşlerini hödürleýär
Money Pul we kartoçka üçin gizlin jübiň içinde
Key Iki egin egninde biri açar üçin gysgyç, biri “Velcro” kiçi elementli

Bu işleýän ýelek sumkasy 2 sany uly jübü bilen bezelendir.Jübi telefonlary üçin, jübi telefonyna duýgur ekran işlemegi üçin amatly PVC materialyny ulanmak.Beýlekisi suw çüýşesi üçin.Egnindäki 2 sany kiçijik jübü açarlary we ownuk zatlary saklap biler.Gizlenen jübiň içinde nagt we kartoçkalar saklanyp bilner.Sport wagtynda elleriňizi erkin saklamak üçin ajaýyp hyzmatdaş.

TOP 5 Fitnes garnituralary öndüriji-çykarylýan jübüler bilek we topuk agramlary 04

Aýyrylýan jübüler bilek we topuk agramlary

Pack Her gapagyň topuk agramy üçin 5 aýrylýan çäge jübüsi, her jübüsiniň agramy 0,6 kilo
Long Uzaldylan uzynlyk velkro (takmynan 11,6 dýuým)
Pecially elyörite işlenip düzülen D-halka, kemeri çekmäge çydam edýär we kemeri ýerinde saklaýar we süýşmäge garşy
√ 3mm Neopren esasy materiallar, dem alýan, ýeňil, derä arassa

Topuk agramlary jübüt bolýar, her topuk topuk agramy üçin 5 aýrylýan çäge jübüsi.Her jübiniň agramy 0,6 kilo.Bir paket agramy 1,1 kilogramdan 3,5 kilo, bir jübüt agramy bolsa jübüsini goşmak ýa-da aýyrmak arkaly 2,2 kilogramdan 7 kilo çenli sazlap bolýar.Giňeldilen uzynlyk velkro (takmynan 11,6 dýuým), ýörite işlenip düzülen D-halka, kemeri ýerinde saklaýar we süýşmäge garşy.

TOP 5 Fitnes esbaplary öndüriji-neopren maşk bilek gaýyşlary erkek we aýal 05

Erkek we aýal üçin neopren maşk bilek gaýyşlary

Skin Deriniň arassa matasy geýmek üçin amatly we derlemegiň öňüni alýar
√ Güýçli neýlon web, döwmek aňsat däl, ygtybarly we ygtybarly
Ly Erkin sazlanyp bilinýän dizaýn, sazlanyp bilinýän çeýeligi
Ed Gyrasy berk we tikiş hatda näzikdir

Fitnes bilegi gaýyş, maşk edende bilegi we fitnes enjamlaryny düzeltmek üçin ulanylýan gorag enjamydyr.Bu önüm dem alýan suwa çümmek materiallaryndan we berk neýlon webden ýasalýar.Fitnes wagtynda palma derlemegi sebäpli fitnes enjamlaryny saklanyňyzda süýşmegiň öňüni alyň, fitnes hereketine päsgel beriň.

Fitnes esbaplary üçin çak edilýän çykdajy derňewi

Iň soňky çykdajy, talap edilýän hyzmatyňyza, ulanylýan çig malyň aýratynlyklaryna, degişli milli kanunlara we transport aralygyna baglydygyny ýadyňyzdan çykarmaň.Swimüzmek üçin gulak guşak kemeriniň umumy materiallaryndan mysal alyň:

Headüzmek üçin gulak guşak

1000 bölek ýüzýän gulak guşak kemeri, hersi üçin $ 0.62

Mingüzmek üçin kellä geýilýän gulak kemerini mysal alyň, adatça birligiň bahasy $ 0.62.

Eltip bermek üçin çykdajylar

Ekspress ýük çykdajylary we deňiz ýük çykdajylary

Mysal üçin, ABŞ-da gyssagly iberiş bahasy takmynan 8 $ / kg, ABŞ-da deňiz ýük daşama bahasy $ 1,9 / kg.Swimüzýän kellä geýilýän gulagymyzyň biriniň agramy 0.08kg, şonuň üçin ekspress arkaly iberiş tölegi $ 0.64 / pc, deňizde bolsa 0.052 $ / pc töweregi.Şonuň üçin taslamalaryňyz gaty kyn bolmasa, deňiz ýüklerini mümkin boldugyça saýlamagy maslahat berýäris.Adatça deňiz ýükleri MOQ 100kg kabul edýär.Takmynan 1250 sany çeňňek ýüzýän kellä geýilýän gulak kemeri.

Beýleki dürli çykdajylar

Beýleki dürli çykdajylar

Biziň tejribämiziň esasynda gümrük taýdan resmileşdirmek, gümrük paçlary we beýleki dürli tölegler.

Amal akymy we dowamlylygy bahalandyrmak

Amal akymy we dowamlylygy belli önüme, prosese, sargyt mukdaryna, zawodyň sargyt doýgunlygyna, wagtyna ýa-da beýleki faktorlara baglylykda dürli netijelerde bolar.“Neoprene Patellar Tendon Dnee Support Brace” -iň 20GP (27700pc book bron etmegi mysal alyň:

Surat çekmegi we jikme-jiklikleri tassyklaň (3-5 gün)

Hyzmatdaşlyk etmezden ozal taslamaňyz üçin zerur sumkalaryň görnüşini bilmek möhümdir.Emma başarmasaňyz, alada ýok!Kärdeşlerimiz size kömek ederler!Gowy hyzmat buýrugyň gowy başlangyjydyr.OEM we ODM ikisini hem hödürläp bileris, diňe islegiňizi bize habar beriň.

Surat çekmegi we jikme-jiklikleri tassyklaň

Nusga almak (3-5 gün / 7-10 gün / 20-35 gün)

Dizaýn tassyklanandan soň, uniwersal nusga üçin 3-5 gün, ýöriteleşdirilen nusga üçin 7-10 gün, açyk galyndy gerek bolsa, 20-35 gün nusga alma wagty.

Nusga almak

Töleg hasaby we önümçiligi guramak (1 günüň içinde)

Müşderiler goýumy töleýärler we töleg resminamasyny iberýärler, önümçiligi 1 günüň içinde gurarys.Müşderilerimiz üçin wagty we çykdajylary tygşytlamak üçin makullamak işimiz täsirli we çalt.

Töleg tölegi

Köpçülikleýin önümçilik (25-35 gün)

Bir stocka önümleri derrew iberilýär.
Zawodyň adaty sargyt meýilnamasy bolan ýagdaýynda, takmynan 20000 sany neopren egin sumkasy üçin 45-60 gün bar.Müşderilerimiz tarapyndan talap edilýän önümleri netijeli öndürip biler ýaly, “Meclon Sports” kompaniýasy köp sanly çig mal ätiýaçda saklaýar.Gysga önümçilik sikli we netijeli eltip bermek.

Köpçülikleýin önümçilik

Deňiz ýükleri (25-35 gün)

DHL, Fedex we beýleki halkara kurýerler bilen netijeli we ygtybarly hyzmatdaşlyk edýäris, şol bir wagtyň özünde, müşderiler üçin dürli çözgütleri hödürläp biljek iň oňat 20 içerki ekspeditorlary ätiýaçlandyrýarys.Umuman aýdanyňda, ABŞ-a gyssagly habar bermek arkaly 3-5 iş güni gowşurylyp bilner.Howa bilen iberilse, 10-20 gün gerek bolar.Deňiz bilen bolsa, adatça bron etmegi 1 hepde öňünden tamamlaýarys.Adatça ammaryň eltilýän gününden 2 hepde töweregi, ýelkenli senesinden porta çenli takmynan 20-35 gün gerek.

Eltip bermek

Gurşun wagtyny nädip gysmalydygyny bilmek isleýärsiňizmi?

Soraglaryňyz bar bolsa ýa-da sitata sorasaňyz bize habar iberiň.Hünärmenlerimiz size 24 sagadyň dowamynda jogap berer we isleýän önümleriňizi saýlamaga kömek eder.

Neopren dyz dyzynyň esasy bilimleri

Biziň kompaniýamyz esasan sport we bedenterbiýe önümleri bilen meşgullanýar we esasy material neopren materialdyr.Mysal üçin, neopren dyzynyň dyrnagyny alyp, önümçilik prosesi baradaky maglumatlary taýýarladyk.

Çig materiallary öndürmek prosesi

Çig materiallary öndürmek prosesi

Taýýar önümi taýýarlamazdan ozal, neopren çig malyny böleklere bölmeli (köplenç dürli önümleriň galyňlyk talaplaryny kanagatlandyrmak üçin 1,0mm-10mm), soňra bolsa dürli matalara (N mata, T mata, Likra, Bian ýaly) laminirlenmeli. Aý mata, wiza mata, terri mata, OK mata we ş.m.).Mundan başga-da, neopreniň çig malynda dürli neopren, neopreniň urmagy, neopreniň urulmagy, birleşdirilen matadan soň urmak ýa-da nagyşlamak ýaly dürli amallar bar.

Çig materiallaryň kesilmegi

Çig materiallaryň kesilmegi

Neopren materialynyň neopren sport gorag enjamlary, neopren duruş düzedijisi, neopren haltalary we başgalar ýaly köp önüm öndürmekde ulanylyp bilinjekdigini eýýäm bilýäris.Her önümiň daşky görnüşiniň we işleýşiniň tapawudy sebäpli neopren materialynyň böleklerini dürli şekilli ownuk böleklere (dürli önümleriň dürli bölekleri) kesmek üçin dürli öl modelleri talap edilýär.Önümiň dürli bölekleri tamamlamak üçin birnäçe galyp modellerini talap edip biljekdigini ýadyňyzdan çykarmaň.

Çig mallary çap etmek

Çig mallary çap etmek

Suwa çümmek material önümlerinde öz LOGO-yňyzy sazlamaly bolsaňyz, adatça bölekleri kesenimizden soň bu prosesi tamamlaýarys.Müşderiniň haýyşy boýunça önümiň belli bir bölegi çap etmek üçin ulanylýar.Elbetde, LOGO sazlamamyzda termiki geçiriş, ýüpek ekran, ofset LOGO, keşde, nagyş we ş.m. ýaly köp dürli amallar bar, täsiri başgaça bolar, adatça tassyklamazdan ozal müşderiler üçin salgylanmalar edýäris.

Taýýar önümleriň tikilmegi

Taýýar önümleriň tikilmegi

Önümleriň köpüsi taýýar önümlere tikiler.Tikin tehnologiýasy, işe görä bir iňňe we goşa iňňe tehnologiýasyny öz içine alýar.Dürli maşyn modellerine görä, ony ýokary awtoulag tehnologiýasy, otly awtoulag tehnologiýasy, tekiz awtoulag tehnologiýasy, kompýuter awtoulag tehnologiýasy we ş.m. bölmek bolar. Tikin işinden başga-da, bäsdeşlerimiziň köpüsiniň edýän täze tehnologiýa naprýa processeniýesi bar. ýok.Bu önümçilik prosesi häzirki wagtda diňe uly markalar tarapyndan ulanylýar.

Dyz dyzynyň özleşdirilmegi

Custörite materiallar-TOP 5 Duruş düzediji üpjün ediji

Omörite materiallar :

Dürli materiallar

SBR, SCR, CR,
Likra, N eşik, Multispandex, neýlon, kirpik, wowen däl, wiza eşigi, poliester, oňat eşik, mahmal

Colorörite reňk-TOP 5 duruş düzediji üpjün ediji

Colorörite reňk:

Dürli reňkler

Pantone reňk kartasyndaky ähli reňkler

Omörite LOGO-TOP 5 duruş düzediji üpjün ediji

Logoörite logo:

Dürli logotip stili
Küpek ekrany, silikon nyşany, ýylylyk geçiriji, dokalan bellik, nagyş, asma belligi, geýim belligi, keşde

Omörite gaplama-TOP 5 duruş düzediji üpjün ediji

Omörite gaplama:

Dürli gaplama stili
OPP sumka, PE sumka, Aýazly halta, PE çeňňek sumkasy, çyzgy jübüsi, reňk gutusy

Designörite dizaýn-TOP 5 duruş düzediji üpjün ediji

Custörite dizaýn:

Dürli gaplama stili
Önümiň mümkinçiligi bilen islendik dizaýn

“Meklon sporty” şahadatnamalary

15 ýyldan gowrak önümçilik tejribesi bolan zawod hökmünde ISO9001, BSCI şahadatnamasyny üstünlikli aldyk.Şeýle hem, çig mallara çuňňur gözegçilik edýäris, çig mallarymyzyň hemmesi SGS, CE, RoHS, Reach kepilnamasyny berip biler. Önümlerimiziň hemmesi EUB (PAHs) we ABŞ (ca65) standartlaryna laýyk gelýär.

Zawodyň barlagy :

BSCI

Hil ulgamy şahadatnamalary:

ISO9001 2015

Patentler :

Patent-EVA duruş düzediji
Patent-boýun boýun
Patentde oturýan duruş düzediji

Çig mal şahadatnamalary:

SGS-Reach
SGS-RoHS

Näme üçin?

Bäsdeşlik bahalaryny üpjün etmek, hil gözegçiliginde gowy iş etmek, gowşuryş wagtyny optimallaşdyrmak, satuwdan soňky meseleleri çözmek we netijeli aragatnaşyk “Meclon Sports” -yň maksatlarydyr.

Zawodyň artykmaçlyklary:

● Çeşme zawody, ýokary çykdajyly: söwdagärden satyn almak bilen deňeşdirilende azyndan 10% tygşytlaň.
● qualityokary hilli neopren materialy, galyndylary ret ediň: ýokary hilli materialyň ömri galan materiallardan 3 esse artar.
● Iki gezek iňňe prosesi, ýokary derejeli gurluş: bir az erbet syn, ýene bir müşderini we girdejini tygşytlap biler.
● Bir dýuým alty iňňe, hiliň kepili: müşderiniň markaňyza bolan ynamyny artdyryň.
● Reňk stili özleşdirilip bilner customers müşderileriňize ýene bir saýlap beriň, bazar paýyňyzy giňeldiň.
+ 15 + ýyl zawod: 15+ ýyllyk ýagyş, ynamyňyza laýyk.Çig mal, senagatda we önümlerde hünärmenlik we hil gözegçiligi çuňňur düşünmek sizi gizlin çykdajylaryň azyndan 10% tygşytlap biler.
● ISO / BSCI şahadatnamalary: Zawod baradaky aladalaryňyzy aýyryň we wagtyňyzy we çykdajylaryňyzy tygşytlaň.Bu, bazar paýyňyzy artdyrjakdygyňyzy we häzirki satuwlaryňyzyň 5% -10% artyp biljekdigini aňladýar.
Delivery Getirmegiň gijikdirilmegi üçin öwezini dolmak: Satuw töwekgelçiligini azaltmak we satuw aýlawyňyzy üpjün etmek üçin gowşuryşyň gijikdirilişiniň 0,5% -1.5%.
Ective kemçilikli önümiň öwezini dolmak: Esasy önüm öndürýän önümleriň 2% -den gowragy kemçilikli önümler sebäpli goşmaça ýitgiňizi azaltmak üçin öwezini dolýar.
● Şahadatnama talaplary: Önümler EUB (PAHs) we ABŞ (ca65) standartlaryna laýyk gelýär.
Special specialörite taslamalar üçin hünärmen OEM & ODM hödürlemek.
● Käbir yzygiderli önümler Bir Stockada.

Müşderilerimize birmeňzeş önümleri tapawutlandyrmaga, bäsdeşlige ukyplylygy ýokarlandyrmaga, bazar paýyny giňeltmäge we has köp girdeji gazanmagy maksat edinip, her önümiň dürli bazar talaplaryna jogap bermek üçin dürli önüm çözgütlerini hödürleýäris.Haýsydyr bir önüm çözgüdi gerek bolsa bize habar ibermegiňizi haýyş edýäris!

Önümler we bedenterbiýe önümleri barada soraglar

Soragyňyz aşakdaky wariantlarda tapylmasa, biziň bilen habarlaşyň we 24 sagadyň dowamynda jogap bereris we soraglaryňyza jogap bereris.

S: Siz zawodmy ýa-da söwda kompaniýasymy?

J: Biz eksport ygtyýarnamasy we ISO9001 & BSCI bolan çeşme zawody.

S: Zawodyňyz nirede?Men ol ýere nädip baryp bilerin?

J: Zawodymyz Hytaýyň Guangdong welaýatynyň Dongguan şäherinde, Şençzhenen şäherinden takmynan 0,5 sagat, Şençzhenen howa menzilinden 1,5 sagat uzaklykda ýerleşýär.Ourhli müşderilerimiz
içerde ýa-da daşary ýurtda, bize gelmäge mähirli hoş geldiňiz!

S: Zawodyňyz hil gözegçiligi meselesinde nähili işleýär?

J: Hil birinji orunda durýar.Elmydama başyndan ahyryna çenli hil gözegçiligine uly ähmiýet berýäris:
1).Ulanylan ähli çig mal, çig mal şahadatnamalary bilen ekologiýa taýdan arassa;

2).Ussat işçiler önümçilik we gaplamak işlerinde ähli jikme-jikliklere üns berýärler;

3).Hil gözegçiligi bölümi, her bir prosesde hil barlagy üçin ýörite jogapkär, iberilmezden ozal 100% barlag bilen her bir sargyt AQL hasabatyny berip biler.

S: Zawodyňyz nirede?Men ol ýere nädip baryp bilerin?

J: Zawodymyz Hytaýyň Guangdong welaýatynyň Dongguan şäherinde, Şençzhenen şäherinden takmynan 0,5 sagat, Şençzhenen howa menzilinden 1,5 sagat uzaklykda ýerleşýär.Ourhli müşderilerimiz
içerde ýa-da daşary ýurtda, bize gelmäge mähirli hoş geldiňiz!

S: Käbir nusgalary nädip alyp bilerin?

J: 1).Size nusgalary hödürlemek mertebedir.Täze müşderileriň kurýer bahasy üçin tölemegine garaşylýar, nusgalar size mugt, bu
töleg resmi sargyt üçin tölegden aýrylar.
2).Kurýeriň bahasy barada: nusga almak üçin Fedex, UPS, DHL, TNT we ş.m. boýunça RPI (uzakdan alyp gitmek) hyzmatyny tertipläp bilersiňiz.
ýygnan;ýa-da DHL ýygnamak hasabyňyzy bize habar beriň.Soňra ýükleri göni ýerli aragatnaşyk kompaniýasyna töläp bilersiňiz.

S: MOQ näme?

J: Inwentar umumy önümler üçin MOQ 2pcs hödürleýäris.Customörite zatlar üçin MOQ dürli özleşdirme esasynda 500/1000 / 3000pc.

S: Haýsy töleg usullaryny ulanyp bileris?

J: T / T, Paypal, West Union, Pul Gram, Kredit kartoçkasy, Söwda kepilligi, L / C, D / A, D / P. üpjün edýäris.

S: Haýsy baha şertlerini ulanyp bileris?

J: EXW, FOB, CIF, DDP, DDU bilen üpjün edýäris.

Ekspress, howa, deňiz, demir ýol arkaly eltip bermek.

FOB porty: Şençzhenen, Ningbo, Şanhaý, Çingdao.

S: OEM / ODM edip bilersiňizmi?

J: OEM / ODM kabul edildi, talaplaryňyza we hödürlenýän çyzgylara görä öndürip bileris.

Çalt sitata alyň

Biz siziň bilen işlemek isleýäris!

 

Soraglaryňyz bar bolsa ýa-da sitata sorasaňyz bize habar iberiň.Hünärmenlerimiz size 24 sagadyň dowamynda jogap bererler we islän bitleriňizi saýlamaga kömek ederler.

 

Telefon: +86 18925851093

 

Email:sales@meclonsports.com
 • facebook
 • Baglanyşyk
 • twitter
 • youtube
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň