• 100+

  Hünärmenler

 • 4000+

  Gündelik çykyş

 • 8 million dollar

  Ualyllyk satuw

 • 3000㎡ +

  Iş ussahanasy

 • 10+

  Aýlyk täze dizaýn

Önümler-banner

Iki gezek güýçli kömekçi goldaw paneli berkidilen duruş kemeri

Gysga düşündiriş:

Beýleki oňaýsyz duruş düzedişleri ýaly däl, önümimiziň gaplanan arka tarapynda 2 sany güýçli kömekçi goldaw paneli bar.Allhli tarapdan goldaw berip biler, arka agyrmazdan, arka dartylmagyny we durnuklylygyny ýuwaşlyk bilen dargadyp biler, bu bolsa arka, boýnuň, egniň agyrysyny aýyrmaga kömek eder.


Önümiň jikme-jigi

Aýratynlyklary

Bu önüm näme?

Bu önüm programmasy?

Ure Duruşyň düzedilmegi

Arka dyrnagyňyz arkaňyzy ýerinde saklaýar, skoliozyň we arka agyrysynyň öňüni alýar we azaldýar, şeýle hem has gowy duruş üçin oňurganyň egriligini dogry düzýär.

● Güýçli goldaw

Iki sany demir direg bilen ýasalan bu duruş, ýokarky we aşaky arkaňyza has berk goldaw berýär

Sitting Oturyşyňyzy we durşuňyzy gowulandyryň

Myşsalary herekete getirip, bedeni ýatladyp biler we postural muskullary özbaşdak işläp başlar.

Your Ynamyňyzy artdyryň

Önümimiz awtomatiki duruşyňyzy dogry deňleşdirip biler.Göni dik durmak bolarsize tebigy

Omer Müşderi kepillendirilýär

Önümden kanagatlanmagyňyza gözegçilik edýäris, haýsydyr bir meseläňiz bar bolsa, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, bagtlylyk bilen çalşarys ýa-da yzyna gaýtaryp bereris

Zawodyň aýratynlyklary:

 • Çeşme zawody, ýokary çykdajyly: söwdagärden satyn almak bilen deňeşdirilende azyndan 10% tygşytlaň.
 • Qualityokary hilli neopren materialy, galyndylary ret ediň: ýokary hilli materialyň ömri, galan materiallaryňkydan 3 esse artar.
 • Iki gezek iňňe prosesi, ýokary derejeli gurluş: bir az erbet syn, ýene bir müşderini we girdejini tygşytlap biler.
 • Bir dýuým alty iňňe, hiliň kepili: müşderiniň markaňyza bolan ynamyny artdyryň.
 • Reňk stili düzülip bilnerCustomers müşderileriňize ýene birini saýlaň, bazar paýyňyzy sarp ediň.

 

Üstünlikleri:

 • 15+ ýyllyk zawod: 15+ ýyllyk ýagyş, ynamyňyza laýyk.Çig mal, senagatda we önümlerde hünärmenlik we hil gözegçiligi çuňňur düşünmek sizi gizlin çykdajylaryň azyndan 10% tygşytlap biler.
 • ISO / BSCI şahadatnamalary: Zawod baradaky aladalaryňyzy aýyryň we wagtyňyzy we çykdajylaryňyzy tygşytlaň.
 • Eltip bermegiň gijikdirilmegi üçin öwezini dolmak: Satuw töwekgelçiligiňizi azaldyň we satuw aýlawyňyzy üpjün ediň.
 • Kemçilikli önümiň öwezini dolmak: Kemçilikli önümler sebäpli goşmaça ýitgiňizi azaldyň.
 • Şahadatnama talaplary:Önümler EUB (PAHs) we ABŞ (ca65) standartlaryna laýyk gelýär.

Potensial işewür müşderilerimiziň köpüsi üçin mugt nusga berilip bilner!


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Haryt ady Duruş düzediji
  Material T mata birleşmesi Hytaý OK mata
  Gelip çykan ýeri Guangdong, Hytaý
  Marka ady Meklon
  Model belgisi MCL-PC011
  Ulanylýan adamlar Ulular
  Stil Yzky goldaw kemerleri
  Gorag synpy Giňişleýin gorag
  Funksiýa Gorag
  Logotip Custöriteleşdirilen logony kabul ediň
  OEM & ODM Accpet OEM ODM
  Aýratynlyklary Amatly we dem alýan
  reňk Gara
  Arza Hunchbackiň öňüni almak, päsgelçilikleri düzetmek
  Aýratynlyk Amatly we dem alýan

  Saglyksyz duruş uzak wagtlap arka agyrysyna, myşsa agyrysyna we beýleki lukmançylyk kynçylyklaryna sebäp bolup biler.Yzky düzediji geýmek belli bir wagtlap myşsanyň ýadyny ösdürip biler we duruş düzediş enjamyny geýmeseňizem arkaňyzy göni saklap bilersiňiz.

  Ony aňsatlyk bilen geýip bilersiňiz, iň ýokary rahatlygy göz öňünde tutup, bu duruş düzedijisiniň arka dyrnagyny taýýarladyk

  sürmek, sürmek, öýde, daşarda işlemek ýa-da fiziki işjeňlik wagtynda işlemek.Erkekler, aýallar üçin ulanylýar

  we ýetginjekler.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň