• 100+

  Hünärmenler

 • 4000+

  Gündelik çykyş

 • 8 million dollar

  Ualyllyk satuw

 • 3000㎡ +

  Iş ussahanasy

 • 10+

  Aýlyk täze dizaýn

Gizlin syýasat

Bu programma, hyzmaty ulanýan ähli ulanyjylaryň şahsy gizlinligini hormatlaýar we goraýar.Has takyk we şahsylaşdyrylan hyzmatlar bilen üpjün etmek üçin bu programma, şu Gizlinlik Policyörelgelerine laýyklykda şahsy maglumatlaryňyzy ulanar we aýan eder.Şeýle-de bolsa, bu programma bu maglumatlary ýokary derejede yhlas we paýhaslylyk bilen ulanar.Şu Gizlinlik Policyörelgelerinde başgaça göz öňünde tutulanlardan başga ýagdaýlarda, bu programma deslapky rugsadyňyz bolmazdan üçünji taraplara maglumat bermez.Bu programma bu gizlinlik syýasatyny wagtal-wagtal täzelär.Programma hyzmaty şertnamasyna razy bolanyňyzda, bu gizlinlik ýörelgesiniň ähli mazmunyna razy bolarsyňyz öýdülýär.Bu gizlinlik syýasaty, bu programma hyzmatyny ulanmak şertnamasynyň aýrylmaz bölegidir.

Ulanyş gerimi
(a) Bu programmanyň hasabyny bellige alanyňyzda, bu programmanyň talaplaryna laýyklykda berýän şahsy hasaba alyş maglumatlaryňyz;

(b) Bu programmanyň web hyzmatlaryny ulananyňyzda ýa-da bu programma platformasynyň web sahypalaryna gireniňizde, brauzeriňizdäki we kompýuteriňizdäki bu programmanyň awtomatiki alýan we ýazýan maglumatlary, şol sanda IP adresiňiz, brauzeriňiziň görnüşi, Maglumatlary bilen çäklenmeýär. ulanylýan dil, giriş senesi we wagty, apparat we programma üpjünçiligi aýratynlyklary maglumatlary we size zerur web sahypasy ýazgylary;

© Bu programma, kanuny ýollar arkaly işewür hyzmatdaşlardan ulanyjynyň şahsy maglumatlaryny alýar.

Bu Gizlinlik Policyörelgeleriniň aşakdaky maglumatlara degişli däldigine düşünýärsiňiz we ylalaşýarsyňyz:

(a) Bu programma platformasy tarapyndan üpjün edilen gözleg hyzmatyny ulananyňyzda girizýän açar söz maglumaty;

(b) Bu programmada neşir edýän bu programma tarapyndan toplanan degişli maglumatlar we maglumatlar, şol sanda gatnaşmak çäreleri, geleşik maglumatlary we baha beriş jikme-jiklikleri bilen çäklenmeýär;

© Kanunyň bozulmagy ýa-da bu programmanyň düzgünleriniň we bu programmanyň size garşy gören çäreleri.

Maglumat ulanylyşy
) Hyzmatlar bilen üpjün ediň we hyzmat gutarandan soň, şeýle materiallaryň hemmesine, şol sanda ozal girip biläýjek materiallara girmek gadagan ediler.

(b) Şeýle hem bu programma, üçünji taraplara şahsy maglumatlaryňyzy islendik usul bilen mugt ýygnamaga, redaktirlemäge, satmaga ýa-da ýaýratmaga rugsat bermeýär.Bu programma platformasynyň haýsydyr bir ulanyjysy ýokardaky işler bilen meşgullanýan bolsa, bu programma ulanyjy bilen hyzmat şertnamasyny derrew ýatyrmaga haklydyr.

© Ulanyjylara hyzmat etmek maksady bilen, bu programma sizi gyzyklandyrýan, şol sanda önüm we hyzmat maglumatlary ibermek ýa-da programma hyzmatdaşlary bilen maglumat paýlaşmak bilen çäklenmän, şahsy maglumatlaryňyzy ulanyp biler. size maglumat berýär Önümleri we hyzmatlary barada maglumat iberiň (ikinjisi siziň razyçylygyňyzy talap edýär).

Maglumatyň aýan edilmegi
Aşakdaky ýagdaýlarda, bu programma şahsy islegleriňize ýa-da kanunyň düzgünlerine laýyklykda şahsy maglumatlaryňyzy doly ýa-da bölekleýin açar:

(a) üçünji taraplara deslapky razyçylygyňyz bilen;

(b) Soraýan önümleriňizi we hyzmatlaryňyzy bermek üçin şahsy maglumatlaryňyzy üçünji taraplar bilen paýlaşmaly;

© Kanunyň degişli düzgünlerine ýa-da dolandyryş ýa-da kazyýet edaralarynyň talaplaryna laýyklykda üçünji taraplara ýa-da dolandyryş ýa-da kazyýet edaralaryna maglumat bermek;

d) Hytaýyň degişli kanunlaryny, kadalaryny ýa-da bu amaly hyzmat şertnamasyny ýa-da degişli düzgünleri bozsaňyz, ony üçünji tarapa mälim etmeli;

e) ökde hünärli intellektual eýeçilikden şikaýat eden bolsaňyz we jogap berijiniň haýyşy boýunça şikaýat eden bolsaňyz, iki tarap hem bolup biljek hukuk jedellerini çözüp biler ýaly jogap berijä mälim ediň;

ä) bu programma platformasynda döredilen geleşikde, geleşigiň haýsydyr bir tarapy geleşik borçnamasyny ýerine ýetirýän ýa-da bölekleýin ýerine ýetirýän bolsa we maglumatyň açylmagyny haýyş etse, programma ulanyjynyň aragatnaşyk maglumatlary bilen üpjün etmek kararyna gelmäge haklydyr. geleşigiň kontragentligi we ş.m. geleşigiň tamamlanmagyny ýa-da jedeli çözmegi aňsatlaşdyrmak üçin maglumatlar.

(g) Bu programmanyň kanunlara, düzgünlere ýa-da web sahypasynyň syýasatlaryna laýyklykda laýyk hasaplaýan beýleki maglumatlar.

Maglumat saklamak we alyş-çalyş
Bu programma tarapyndan toplanan maglumatlaryňyz we maglumatlar bu programmanyň serwerlerinde we / ýa-da onuň şahamçalarynda saklanar we bu maglumatlar we maglumatlar bu ýurda, sebite ýa-da bu programmanyň maglumat we maglumat ýygnan ýeriniň daşyna iberilip bilner we Giriş, saklamak we daşary ýurtlarda görkezmek.

Gutapjyklary ulanmak
(a) Gutapjyklary kabul etmekden ýüz öwürmeseňiz, bu programma gutapjyklara bil baglaýan bu programma platformasynyň hyzmatlaryna ýa-da funksiýalaryna girip ýa-da ulanyp bilersiňiz, bu programma kompýuteriňizde gutapjyklary gurar ýa-da ulanar.Bu programma, mahabat hyzmatlaryny goşmak bilen has oýlanyşykly we şahsylaşdyrylan hyzmatlar bilen üpjün etmek üçin gutapjyklary ulanýar.

(b) Gutapjyklary kabul etmek ýa-da ret etmek hukugyňyz bar.Brauzer sazlamalaryňyzy üýtgedip gutapjyklary kabul etmekden ýüz öwrüp bilersiňiz.Şeýle-de bolsa, gutapjyklary kabul etmekden ýüz öwürseňiz, girip ýa-da gutapjyklara bil baglaýan bu programmanyň web hyzmatlaryny ýa-da funksiýalaryny ulanyp bilmersiňiz.

© Bu syýasat, bu programma tarapyndan kesgitlenen gutapjyklaryň üsti bilen alnan maglumatlara degişlidir.

maglumat howpsuzlygy
(a) Bu programma hasabynda howpsuzlyk gorag funksiýalary bar, ulanyjy adyňyzy we parol maglumatlaryňyzy dogry saklaň.Bu programma, ulanyjy parollaryny şifrlemek we beýleki howpsuzlyk çäreleri bilen maglumatlaryňyzyň ýitmezligini, hyýanatçylykly ulanylmagyny we üýtgedilmegini üpjün eder.Securityokarda agzalan howpsuzlyk çärelerine garamazdan, maglumat ulgamynda "kämil howpsuzlyk çäreleri" ýokdugyna üns bermegiňizi haýyş edýäris.

(b) Bu amaly ulgam hyzmatyny onlaýn amallar geçirmek üçin ulananyňyzda hökmany suratda kontakt maglumatlary ýa-da poçta salgysy ýaly şahsy maglumatlaryňyzy kontragente ýa-da potensial kontragentine açarsyňyz.Şahsy maglumatlaryňyzy dogry goraň we zerur bolanda diňe başgalara beriň.Şahsy maglumatlaryňyzyň, esasanam programmanyň ulanyjy adynyň we parolynyň syzandygyny görseňiz, programma degişli çäreleri görüp biler ýaly derrew programmanyň müşderi hyzmatyna ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

Goşmaça syýasatlar
Hyzmatlara girýän käbir web sahypalary, ykjam programmalar ýa-da beýleki sanly häsiýetler, gizlinlik bilen baglanyşykly goşmaça maglumatlary öz içine alyp biler, bu Gizlinlik Policyörelgelerine goşmaça şeýle Hyzmatlary ulanmagyňyz üçin ulanylar.

Çagalaryň şahsy durmuşy
Çagalaryň şahsy durmuşyny goramagy maksat edinýäris.Hyzmatlarymyz gönükdirilmeýär we 13 ýaşdan kiçi çagalardan şahsy maglumatlary onlaýn ýygnamak ýa-da bilgeşleýin ýygnamak ýa-da soramak niýetimiz ýok, 13 ýaşdan kiçi bolsaňyz, bize şahsy maglumat bermäň.

Çagaňyzyň razylygyňyzy almazdan Şahsy maglumatlar bilen üpjün edendigini öwrenseňiz, aşakda görkezilen degişli habarlaşma sahypasynda bize duýduryş berip bilersiňiz.13 ýaşdan kiçi çagalardan islendik şahsy maglumatlary ýygnandygymyzy öwrensek, derrew şeýle maglumatlary ýok etmek üçin çäre göreris.

Biz bilen habarlaşyň
Bu Gizlinlik Policyörelgesi ýa-da gizlinlik bilen baglanyşykly beýleki meseleler hakda soraglaryňyz, teswirleriňiz, haýyşlaryňyz ýa-da aladalaryňyz bar bolsa, aşakdaky usullar bilen habarlaşyp bilersiňiz:

E-poçta bilen:
info@meclonsports.com

Meklon sporty
601, B binasy, Songhu Zhihuicheng senagat zolagy,
Şilongkeng, Liaobu şäheri, Dongguan, Guangdong