• 100+

  Hünärmenler

 • 4000+

  Gündelik çykyş

 • 8 million dollar

  Ualyllyk satuw

 • 3000㎡ +

  Iş ussahanasy

 • 10+

  Aýlyk täze dizaýn

Önümler-banner

Neopren sport howpsuzlygy

 • Sport Neopren Tirsek ýaý

  Sport Neopren Tirsek ýaý

  Sporty halaýarsyňyzmy?Sport wagtynda tirsegiň dürli şikeslerine tötänleýin sebäp bolduňyzmy?Şol sebäpli bogun agyrysyndan ejir çekýärsiňizmi?Soňra bu tirsek birleşdiriji goragçy gerek, bu bogunlary daşarky güýçler tarapyndan 360 ° hemme taraplaýyn zeperlenmeginden netijeli gorap biler.Galyň sport neopren tirsek diregi saglyk + sport üçin gowy hyzmatdaşyňyzdyr.

 • Basketbol Dyz Pad

  Basketbol Dyz Pad

  Bu, umumy galyňlygy 25mm, ýokary elastik üç ölçegli dokalýan galyňlaşdyrylan EVA dyz çeňňegi, süýşmek, deri üçin amatly we dem almak üçin amatly we geýmek üçin amatly.Popliteal deşik dizaýny, gaty, dem alýan we derleme däl.

 • Patella stabilizator dyz gaýyş

  Patella stabilizator dyz gaýyş

  Dyz bukjasy dyzlary dogry goldaýar, dyzyny durnuklaşdyrýar, boguna keseligine paýlaýar we patellar tendonitiniň, dyzynyň dyzynyň, ylgawçynyň dyzynyň, kondromalasiýanyň we başgalaryň netijesinde döreýän agyryny azaldýar.Gurlan EVA materialy dyzyň egrisine, goşa tokly sazlamaga, has köp basyşa laýyk gelýär.

 • Çaknyşyklara garşy basyş dyzlary

  Çaknyşyklara garşy basyş dyzlary

  Üç gaýyş we 6 balyk ölçegli bahar barlary bilen bu dyz dyrnagy size 360 ​​dereje has giňişleýin goldaw we gorag üpjün edýär.Alpinizm, reabilitasiýa we bedenterbiýe wagtynda dyz meniskasyna we patella zeperini azaldyp bilersiňiz.Saglyk we maşk, ikisine-de eýe bolup bilersiňiz.

 • Neopren halkaly dyz goldawy

  Neopren halkaly dyz goldawy

  Neopren halkaly dyz iki tarapyndaky gysgyçly ýaýlar, demir ýaýlar has güýçli goldaw berýär, sportda erkekler we aýallar sebäpli dörän meniskus dyzynyň we patella şikesleriniň öňüni alýar we bejerýär, demir ýaýlar dürli alamatlara uýgunlaşmak üçin burçy sazlap biler.

 • Gizlenen götermek üçin egin ýarag Holster

  Gizlenen götermek üçin egin ýarag Holster

  SÖWDÜRMEK WE Çap etmezlik: thearagy çalt we täsirli çekmek üçin saklaýyş kemerini başam barmagyňyzyň arkasy bilen ýokary galdyrmaga mümkinçilik berýär.Mundan başga-da, bu egin holsteriň bilen ýöräp, işläp we hatda ylgap bilersiňiz.bu aşaky eşik, köýnegiňiziň (çap etmegiň) üsti bilen ýaragyň görkezilmegi mümkinçiligini gizlin saklamaga mümkinçilik berýär.

  Fit Glock 17 22 19 23 Glock 26 27 29 42 43 we Glock 34 Glock 35, S&W M&P Shield 9mm M&P janpena 380 M & P9 M2.0 M & P40 M2.0 S&W SD9, Sig Sauer P226 P229 P238 P938 P365, P220 P320, P210 SP2022 Sig LEGION we Sig 1911, Beratta 92X PX4 APX 92G, Springfield XD XD-M XD-S XD-E 911 we 1911 HYZMATLAR, Toros 92 G2c G2s G3 TH40 TH9 TX22, Walther PPK 380 CCP Creed PPS PPQ, Ruger LCP, EC9s LC9s LC380 , SR1911, Kimber solo Kimber Micro 9, Kel-Tec P-11, Hi Point 9mm Hekler we Koch P30SK, Kahr PM9, FNS-9 Ykjam, Subkompakt we Doly ululyklar.

 • Gizlenen götermek üçin topuk ýaragy

  Gizlenen götermek üçin topuk ýaragy

  MATERIAL: Daban topugymyz, aýaklaryňyza şemallaşdyrmaga mümkinçilik berýän howa deşikleri bilen örtülen we dem alýan hirurgiki derejeli elastik neoprenadan ýasaldy - ýadyňyza düşer!

  UNIVERSAL GUN SIZLERI bilen GARŞY.Lhli kanun ölçeglerine laýyk gelýär.Çep ýa-da sag elli ulag27 doly ululyga çenli .45 1911. 380 9mm.Glok bilen gabat gelýär.19 23 26 27 30 36 42 43, S&W M&P Shield 9, janpena 380, Ruger LCP 380, LC9, Sig Sauer P365 P320 P938 we başga-da köp ykjam pistolet.

  “SPARE MAG POUCH” we dürli görnüşli geýim: OC burç spreýini, taslaýjylary, pyçaklary we ş.m. götermek üçin goşmaça magazineurnal sumkasy.Geýmek üçin topuk holsteriniň ululygyny sazlap bilersiňiz.Deriňize ep-esli subsidiýa berýän göleler, dyzlar, budlar we gollar ýaly.

  GÖRNÜŞ Kepilligi.GYZYK EDIP BOLANOKŞeýle hem, aýaklaryňyzy süýşürmän ýöräp, böküp, işläp ýa-da ylgap bilersiňiz.

 • Sport zaly üçin bilek goragçylary

  Sport zaly üçin bilek goragçylary

  Bu geýmek aňsat bilek goragçysy.Material ýokary hilli neopren we hytaý OK matasyndan ýasalýar we zigzag gyrasy tehnologiýasynyň kämilleşdirilen görnüşi önümi has berkleşdirýär we aňsatlyk bilen çyzykdan çykmaz.

 • Erkek we aýal üçin topuk goldawy

  Erkek we aýal üçin topuk goldawy

  360 ° örtükli topuk goldawy has giňişleýin goragy üpjün edýär we aýakgabyň dizaýny berkligi sazlamagy aňsatlaşdyrýar.Iki gapdalynda kämilleşdirilen berkitme plitalary bar.Açyk dabany aýaklaryňyzy has rahat, täze we gurak saklaýar.Düwürtikler, tendonit we beýleki ýiti şikesler sebäpli döreýän topuk agyrysyny ýeňilleşdirýär ýa-da ýok edýär.

 • Dem alýan neopren sazlanylýan gysyş topuk goragçysy

  Dem alýan neopren sazlanylýan gysyş topuk goragçysy

  Kesgitli topuk diregi maksatly goldaw berýär, gan aýlanyşygyny gowulandyrýar, ýeňil we dem alýar, rahatlygy bozmazdan aýakgap bilen geýip bolýar.Geýmek we çykarmak aňsat.Ergonomiki dizaýn, derini süzmezden aýagyň egriligine laýyk gelýär.

 • Neoprene Patellar Tendon Diz goldaw goldawy

  Neoprene Patellar Tendon Diz goldaw goldawy

  Upperokarky we aşaky goşa basyş kemerleri dyzyň dürli bölekleri üçin goragy üpjün edýär, ýokarky guşak kwadrisepleriň gabat gelmezligi üçin, aşaky guşak bolsa dyzyň şekiline laýyk gelýän we umumy durnuklylygy saklaýan patella üçin.Jumperiň dyz artritinden, bursitden, patellar tendinitinden we hatda kwadrisepleriň ýerleşmeginden we beýleki şuňa meňzeş şikeslerden oňaýly goldaw we goldaw bilen dörän dyz agyryny ýeňilleşdiriň.Patellar stresini azaltmaga, patellar yzarlamasynyň bozulmagyna we şeýle şikesleriň töwekgelçiligini azaltmaga kömek edýär.

 • Goşmaça ululykdaky neopren halkaly dyz dyz

  Goşmaça ululykdaky neopren halkaly dyz dyz

  Dyz dyzynyň iki tarapy hem dyz bogunlaryna durnukly goldaw bermek, dyzdaky basyşy azaltmak we dürli sport görnüşlerinde size professional myşsa goldawyny üpjün etmek üçin metal plitalar bilen bezelendir.We ACL, artrit, meniskus ýyrtyk, tendinit agyrysyny netijeli aýyryp biler.

12Indiki>>> Sahypa 1/2