• 100+

  Hünärmenler

 • 4000+

  Gündelik çykyş

 • 8 million dollar

  Ualyllyk satuw

 • 3000㎡ +

  Iş ussahanasy

 • 10+

  Aýlyk täze dizaýn

Surat

Sport we bedenterbiýe önümlerini öndürmekde 15+ ýyllyk tejribe

Sport wagtynda şikeslerden goramak üçin geýilýän enjamlary, adatça baş garawullara bölmek bolar,

egin ýaý, eli ýaý, tirsek bilezigi, bilek bilegi, bil dyrnagy, aýak dyrnagy, dyz dyrnagy, patella bilezigi, topuk dyrnagy,

beýleki sport gorag enjamlary, birleşdirilen sport gorag enjamlary, adam bedenine belli bir gorag täsirini ýetirýär.

Elbetde, sport suw käsesiniň ýeňleri, neopren ýaly açyk howada käbir zerurlyklara mätäç bolup bilersiňiz

sumkalar, neopren nahar haltalary we ş.m.

Sahypanyň mazmuny

Sport we bedenterbiýe önümleriniň ähli taraplaryny tanatmak aňsat däl, şonuň üçin bu sahypada öwrenmek üçin köp maglumatlary taýýarladyk.Isleýän maglumatlaryňyzy çalt tapyp biljekdigiňize göz ýetirmek üçin, basanyňyzda degişli ýere geçjek bu mazmun katalogyny taýýarladyk.

Gyzgyn önümler

Çykdajylaryň derňewi

Dowamlylygy çaklamak

Önümçilik prosesi

Şahadatnamalar

Näme üçin?

Sorag-jogap

Umumy gyzgyn satuw önümleri

100,000+-dan gowrak ahyrky sarp edijiniň saýlanmagyna we seslenmesine esaslanyp, salgylanmaňyz üçin dünýäde iň köp satylan önümleri maslahat bermegi makul bildik.

Neopren halkaly dyz dyz

Neopren halkaly dyz dyz

Men Meniskusy şok siňdirişi bilen goramak üçin kämilleşdirilen EVA silikon gapagy kabul edilýär
√ 5 mm ýokary elastik mata we der siňdiriji neopren
Steel Dyz bogunynyň hereket traýektoriýasyna laýyklykda iki taraplaýyn polat plastinka oklary, dyzy netijeli düzedýär we goldaýar
Pressure Düzülip bilinýän basyş kemeriniň dizaýny, köp adam üçin ululygyny aňsatlyk bilen sazlaň

Dyz dyzynyň iki tarapy hem dyz bogunlaryna durnukly goldaw bermek, dyzdaky basyşy azaltmak we dürli sport görnüşlerinde size professional myşsa goldawyny üpjün etmek üçin metal plitalar bilen bezelendir.We ACL, artrit, meniskus ýyrtyk, tendinit agyrysyny netijeli aýyryp biler.

PU deri bilen duruş düzediji

PU deri bilen duruş düzediji

U PU deri we dem alýan gubka
√ Kwadrat tokly goldaw
Icate Näzik gyrasy
Ust Düzülip bilinýän elastik zolak
√ Deşikli köpük mata
√ 10 mm galyňlygy ýokary hilli köpük

Diňe ýokary hilli materiallary ulanyp, duruş düzüjimiz gündelik durmuşyňyzy aňsatlaşdyrmaga kömek edýär, softumşak, derä ýakymly, ýeňil, ýöne gaty çydamly. Egniňizi we arkaňyzy çalt düzedip biler.Stoluň üstünde tegelek eginler bilen oturanyňyzda, gysmagy we awlamagy bes etmegiň çalt usuly.

Bac1 üçin 6 süňk lomber goldawy

Arka agyrylary üçin 6 süňk lomber goldawy

√ 3mm premium neopren, sazlap boljak güýçli 100% neýlon Velcro
Memory 4 ýat-alýumin we 2 bahar galmagy, ergonomiki bel goldawyny hödürleýär
Most Köp adam üçin amatly iki dem alyp bolýan elastik zolak
√ 16 deşikli mata, derä arassa we dem alýan
Ig Zigzag tikin tehnologiýasy, berk we çydamly

4 ýat-alýumin we 2 bahar galmagy bilen döredilen bu Lumbar goldawy, ergonomiki bel goldawyny hödürleýär.Köp adam üçin amatly iki sazlanyp bilinýän elastik zolak.Bel arka agyrylary, psoas myşsalarynyň şikeslenmegi we lomber disk herniasy üçin aýratyn goldaw beriň.Operasiýadan soňky dikeldiş üçin hem ulanylyp bilner.100% neýlon Velcro bilen 3 mm ýokary hilli neopren.

Neopren egin sumkasy

Neopren egin sumkasy

√ 6mm galyňlygy qualityokary hilli neopren materialy, tagamsyz, näzik duýgy, elastik, suw geçirmeýän, tozan geçirmeýän, götermek aňsat
It Dikişler birmeňzeş, tekiz we berk, güýçli we çydamly, ulanylanda açyk çyzyklar ýaly kynçylyklaryň bolmazlygyny üpjün etmek üçin
One Bir bitewi özleşdirme hyzmatyny beriň, önümiň ululygy, nagşy we aýratynlyklary aýratynlaşdyrma zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin düzülip bilner
√ Asma mata, ýokary derejeli we çydamly
High qualityokary hilli fermuar bilen sumkadaky zatlar gaçmaýar
Wear Geýmegiň köp usuly, göçme, egin, beden, size bagly

Bu, çümmek materialynyň neopren egin sumkasynyň kämilleşdirilen görnüşi, egnine ýa-da göwresine geýip boljak köne wersiýa egin gaýyş goşýar.Egnindäki gaýyşlar aýrylýar we geýişiňizi erkin saýlap bilersiňiz.

15s Çalt der biline goldaw kemeri

15s Çalt der biline goldaw kemeri

√ Ergonomiki taýdan 3D stereo kesmek, biline ajaýyp laýyklyk üçin döredildi
Different Dürli adamlar topary üçin amatly elastik mata, hemmeler geýip biler
Ter Ter ösdürip ýetişdirýän astar arkaly iň oňat ýag ereýän temperatura ýetmek
Strong Güýçli “Velcro” toklyny ulanyp, biliň ululygyny erkin sazlap bolýar
Strong Iki taraplaýyn gulplama tehnologiýasy, güýçli we çydamly
Ex Türgenleşik wagtynda aşa köp derlemek derini nemlendirýär we has ýumşak edýär
Premium Neoprene CR-den öndürildi

Likra baglaýjy bilen 3,5 mm galyňlykdaky CR görnüşli fitnes kemeri.Pleönekeý we amaly dizaýn, aşa uly “Velcro” has berk ýapyşýar, ululygy horlanmagyň dürli tapgyrlaryna görä erkin sazlap bolýar.Içki örtük 15 sekundyň içinde süýşmezlik we çalt derlemek üçin nagyşlanýar.

Neopren sport önümleri üçin çak edilýän çykdajylaryň derňewi

Iň soňky çykdajy, talap edilýän hyzmatyňyza, ulanylýan çig malyň aýratynlyklaryna, degişli milli kanunlara we transport aralygyna baglydygyny ýadyňyzdan çykarmaň.Dyz dyzynyň umumy materiallaryndan mysal alyň:

Neopren halkaly dyz goldawy

Singleeke halkaly dyz dyzynyň 1000 bölegi, hersi üçin takmynan 7,15 dollar

Adaty 5 mm galyňlykdaky neopren materialyny, birleşdirilen T mata, bir dýuým alty sany iňňe tehnologiýasy, zigzag tikin tehnologiýasy, ýokary hilli metal kysmat ulananymyzda, “Neopren halkaly dyz dyzyny” mysal alyň.Adatça birligiň bahasy ABŞ-nyň 5.56-ABŞ dollaryndan 7,15 dollar (dürli mukdarda).

Eltip bermek üçin çykdajylar

Ekspress ýük çykdajylary we deňiz ýük çykdajylary

Mysal üçin, ABŞ-da gyssagly iberiş bahasy takmynan 8 $ / kg, ABŞ-da deňiz ýük daşama bahasy $ 1,9 / kg.“Neoprene Hinged Dnee Brace” -iň biriniň agramy takmynan 0,3 kg, şonuň üçin ekspress arkaly iberiş tölegi takmynan 2,4 dollar / deňiz, deňiz arkaly bolsa 0,57 dollar / pc.Şonuň üçin taslamalaryňyz gaty kyn bolmasa, deňiz ýüklerini mümkin boldugyça saýlamagy maslahat berýäris.Adatça deňiz ýükleri MOQ 100kg kabul edýär.Takmynan 330 sany dyz çeňňek dyrnagy.

Beýleki dürli çykdajylar

Beýleki dürli çykdajylar

Biziň tejribämiziň esasynda gümrük taýdan resmileşdirmek, gümrük paçlary we beýleki dürli tölegler.

Amal akymy we dowamlylygy bahalandyrmak

Amal akymy we dowamlylygy belli önüme, prosese, sargyt mukdaryna, zawodyň sargyt doýgunlygyna, wagtyna ýa-da beýleki faktorlara baglylykda dürli netijelerde bolar.Neopren egin sumkasyndan uzyn konteýner bron etmegi mysal alyň:

1: Çyzuw we jikme-jiklikleri tassyklaň (3-5 gün)

Hyzmatdaşlyk etmezden ozal taslamaňyz üçin zerur sumkalaryň görnüşini bilmek möhümdir.Emma başarmasaňyz, alada ýok!Kärdeşlerimiz size kömek ederler!Gowy hyzmat buýrugyň gowy başlangyjydyr.OEM we ODM ikisini hem hödürläp bileris, diňe islegiňizi bize habar beriň.

Surat çekmegi we jikme-jiklikleri tassyklaň

Nusga almak (3-5 gün / 7-10 gün / 20-35 gün)

Dizaýn tassyklanandan soň, uniwersal nusga üçin 3-5 gün, ýöriteleşdirilen nusga üçin 7-10 gün, açyk galyndy gerek bolsa, 20-35 gün nusga alma wagty.

Nusga almak

Töleg hasaby we önümçiligi guramak (1 günüň içinde)

Müşderiler goýumy töleýärler we töleg resminamasyny iberýärler, önümçiligi 1 günüň içinde gurarys.Müşderilerimiz üçin wagty we çykdajylary tygşytlamak üçin makullamak işimiz täsirli we çalt.

Töleg tölegi

Köpçülikleýin önümçilik (45-60 gün)

Bir stocka önümleri derrew iberilýär.
Zawodyň adaty sargyt meýilnamasy bolan ýagdaýynda, takmynan 20000 sany neopren egin sumkasy üçin 45-60 gün bar.Müşderilerimiz tarapyndan talap edilýän önümleri netijeli öndürip biler ýaly, “Meclon Sports” kompaniýasy köp sanly çig mal ätiýaçda saklaýar.Gysga önümçilik sikli we netijeli eltip bermek.

Köpçülikleýin önümçilik

Çalt eltip bermek (3-7 gün) / Howa ugratmak (10-20 gün) / Deňiz ugratmak (25-35 gün)

DHL, Fedex we beýleki halkara kurýerler bilen netijeli we ygtybarly hyzmatdaşlyk edýäris, şol bir wagtyň özünde, müşderiler üçin dürli çözgütleri hödürläp biljek iň oňat 20 içerki ekspeditorlary ätiýaçlandyrýarys.Umuman aýdanyňda, ABŞ-a gyssagly habar bermek arkaly 3-5 iş güni gowşurylyp bilner.Howa bilen iberilse, 10-20 gün gerek bolar.Deňiz bilen bolsa, adatça bron etmegi 1 hepde öňünden tamamlaýarys.Adatça ammaryň eltilýän gününden 2 hepde töweregi, ýelkenli senesinden porta çenli takmynan 20-35 gün gerek.

Eltip bermek

Gurşun wagtyny nädip gysmalydygyny bilmek isleýärsiňizmi?

Soraglaryňyz bar bolsa ýa-da sitata sorasaňyz bize habar iberiň.Hünärmenlerimiz size 24 sagadyň dowamynda jogap berer we isleýän önümleriňizi saýlamaga kömek eder.

Neopren sport önümleri barada esasy bilim

Biziň kompaniýamyz esasan sport we bedenterbiýe önümleri bilen meşgullanýar we esasy material neopren materialdyr.Neopren material sport önümlerini mysal hökmünde alyp, önümçilik prosesi baradaky maglumatlary taýýarladyk.

Çig materiallary öndürmek prosesi

Çig materiallary öndürmek prosesi

Taýýar önümi taýýarlamazdan ozal, neopren çig malyny böleklere bölmeli (köplenç dürli önümleriň galyňlyk talaplaryny kanagatlandyrmak üçin 1,0mm-10mm), soňra bolsa dürli matalara (N mata, T mata, Likra, Bian ýaly) laminirlenmeli. Aý mata, wiza mata, terri mata, OK mata we ş.m.).Mundan başga-da, neopreniň çig malynda dürli neopren, neopreniň urmagy, neopreniň urulmagy, birleşdirilen matadan soň urmak ýa-da nagyşlamak ýaly dürli amallar bar.

Çig materiallaryň kesilmegi

Çig materiallaryň kesilmegi

Neopren materialynyň neopren sport gorag enjamlary, neopren duruş düzedijisi, neopren haltalary we başgalar ýaly köp önüm öndürmekde ulanylyp bilinjekdigini eýýäm bilýäris.Her önümiň daşky görnüşiniň we işleýşiniň tapawudy sebäpli neopren materialynyň böleklerini dürli şekilli ownuk böleklere (dürli önümleriň dürli bölekleri) kesmek üçin dürli öl modelleri talap edilýär.Önümiň dürli bölekleri tamamlamak üçin birnäçe galyp modellerini talap edip biljekdigini ýadyňyzdan çykarmaň.

Çig mallary çap etmek

Çig mallary çap etmek

Suwa çümmek material önümlerinde öz LOGO-yňyzy sazlamaly bolsaňyz, adatça bölekleri kesenimizden soň bu prosesi tamamlaýarys.Müşderiniň haýyşy boýunça önümiň belli bir bölegi çap etmek üçin ulanylýar.Elbetde, LOGO sazlamamyzda termiki geçiriş, ýüpek ekran, ofset LOGO, keşde, nagyş we ş.m. ýaly köp dürli amallar bar, täsiri başgaça bolar, adatça tassyklamazdan ozal müşderiler üçin salgylanmalar edýäris.

Taýýar önümleriň tikilmegi

Taýýar önümleriň tikilmegi

Önümleriň köpüsi taýýar önümlere tikiler.Tikin tehnologiýasy, işe görä bir iňňe we goşa iňňe tehnologiýasyny öz içine alýar.Dürli maşyn modellerine görä, ony ýokary awtoulag tehnologiýasy, otly awtoulag tehnologiýasy, tekiz awtoulag tehnologiýasy, kompýuter awtoulag tehnologiýasy we ş.m. bölmek bolar. Tikin işinden başga-da, bäsdeşlerimiziň köpüsiniň edýän täze tehnologiýa naprýa processeniýesi bar. ýok.Bu önümçilik prosesi häzirki wagtda diňe uly markalar tarapyndan ulanylýar.

“Meklon sporty” şahadatnamalary

15 ýyldan gowrak önümçilik tejribesi bolan zawod hökmünde ISO9001, BSCI şahadatnamasyny üstünlikli aldyk.Şeýle hem, çig mallara çuňňur gözegçilik edýäris, çig mallarymyzyň hemmesi SGS, CE, RoHS, Reach kepilnamasyny berip biler. Önümlerimiziň hemmesi EUB (PAHs) we ABŞ (ca65) standartlaryna laýyk gelýär.

Zawodyň barlagy :

BSCI

Hil ulgamy şahadatnamalary:

ISO9001 2015

Patentler :

Patent-EVA duruş düzediji
Patent-boýun boýun
Patentde oturýan duruş düzediji

Çig mal şahadatnamalary:

SGS-Reach
SGS-RoHS

Näme üçin?

Bäsdeşlik bahalaryny üpjün etmek, hil gözegçiliginde gowy iş etmek, gowşuryş wagtyny optimallaşdyrmak, satuwdan soňky meseleleri çözmek we netijeli aragatnaşyk “Meclon Sports” -yň maksatlarydyr.

Zawodyň artykmaçlyklary:

● Çeşme zawody, ýokary çykdajyly: söwdagärden satyn almak bilen deňeşdirilende azyndan 10% tygşytlaň.
● qualityokary hilli neopren materialy, galyndylary ret ediň: ýokary hilli materialyň ömri galan materiallardan 3 esse artar.
● Iki gezek iňňe prosesi, ýokary derejeli gurluş: bir az erbet syn, ýene bir müşderini we girdejini tygşytlap biler.
● Bir dýuým alty iňňe, hiliň kepili: müşderiniň markaňyza bolan ynamyny artdyryň.
● Reňk stili özleşdirilip bilner customers müşderileriňize ýene bir saýlap beriň, bazar paýyňyzy giňeldiň.
+ 15 + ýyl zawod: 15+ ýyllyk ýagyş, ynamyňyza laýyk.Çig mal, senagatda we önümlerde hünärmenlik we hil gözegçiligi çuňňur düşünmek sizi gizlin çykdajylaryň azyndan 10% tygşytlap biler.
● ISO / BSCI şahadatnamalary: Zawod baradaky aladalaryňyzy aýyryň we wagtyňyzy we çykdajylaryňyzy tygşytlaň.Bu, bazar paýyňyzy artdyrjakdygyňyzy we häzirki satuwlaryňyzyň 5% -10% artyp biljekdigini aňladýar.
Delivery Getirmegiň gijikdirilmegi üçin öwezini dolmak: Satuw töwekgelçiligini azaltmak we satuw aýlawyňyzy üpjün etmek üçin gowşuryşyň gijikdirilişiniň 0,5% -1.5%.
Ective kemçilikli önümiň öwezini dolmak: Esasy önüm öndürýän önümleriň 2% -den gowragy kemçilikli önümler sebäpli goşmaça ýitgiňizi azaltmak üçin öwezini dolýar.
● Şahadatnama talaplary: Önümler EUB (PAHs) we ABŞ (ca65) standartlaryna laýyk gelýär.
Special specialörite taslamalar üçin hünärmen OEM & ODM hödürlemek.
● Käbir yzygiderli önümler Bir Stockada.

Müşderilerimize birmeňzeş önümleri tapawutlandyrmaga, bäsdeşlige ukyplylygy ýokarlandyrmaga, bazar paýyny giňeltmäge we has köp girdeji gazanmagy maksat edinip, her önümiň dürli bazar talaplaryna jogap bermek üçin dürli önüm çözgütlerini hödürleýäris.Haýsydyr bir önüm çözgüdi gerek bolsa bize habar ibermegiňizi haýyş edýäris!

Önümler we bedenterbiýe önümleri barada soraglar

Soragyňyz aşakdaky wariantlarda tapylmasa, biziň bilen habarlaşyň we 24 sagadyň dowamynda jogap bereris we soraglaryňyza jogap bereris.

S: Siz zawodmy ýa-da söwda kompaniýasymy?

J: Biz eksport ygtyýarnamasy we ISO9001 & BSCI bolan çeşme zawody.

S: Zawodyňyz nirede?Men ol ýere nädip baryp bilerin?

J: Zawodymyz Hytaýyň Guangdong welaýatynyň Dongguan şäherinde, Şençzhenen şäherinden takmynan 0,5 sagat, Şençzhenen howa menzilinden 1,5 sagat uzaklykda ýerleşýär.Ourhli müşderilerimiz
içerde ýa-da daşary ýurtda, bize gelmäge mähirli hoş geldiňiz!

S: Zawodyňyz hil gözegçiligi meselesinde nähili işleýär?

J: Hil birinji orunda durýar.Elmydama başyndan ahyryna çenli hil gözegçiligine uly ähmiýet berýäris:
1).Ulanylan ähli çig mal, çig mal şahadatnamalary bilen ekologiýa taýdan arassa;

2).Ussat işçiler önümçilik we gaplamak işlerinde ähli jikme-jikliklere üns berýärler;

3).Hil gözegçiligi bölümi, her bir prosesde hil barlagy üçin ýörite jogapkär, iberilmezden ozal 100% barlag bilen her bir sargyt AQL hasabatyny berip biler.

S: Zawodyňyz nirede?Men ol ýere nädip baryp bilerin?

J: Zawodymyz Hytaýyň Guangdong welaýatynyň Dongguan şäherinde, Şençzhenen şäherinden takmynan 0,5 sagat, Şençzhenen howa menzilinden 1,5 sagat uzaklykda ýerleşýär.Ourhli müşderilerimiz
içerde ýa-da daşary ýurtda, bize gelmäge mähirli hoş geldiňiz!

S: Käbir nusgalary nädip alyp bilerin?

J: 1).Size nusgalary hödürlemek mertebedir.Täze müşderileriň kurýer bahasy üçin tölemegine garaşylýar, nusgalar size mugt, bu
töleg resmi sargyt üçin tölegden aýrylar.
2).Kurýeriň bahasy barada: nusga almak üçin Fedex, UPS, DHL, TNT we ş.m. boýunça RPI (uzakdan alyp gitmek) hyzmatyny tertipläp bilersiňiz.
ýygnan;ýa-da DHL ýygnamak hasabyňyzy bize habar beriň.Soňra ýükleri göni ýerli aragatnaşyk kompaniýasyna töläp bilersiňiz.

S: MOQ näme?

J: Inwentar umumy önümler üçin MOQ 2pcs hödürleýäris.Customörite zatlar üçin MOQ dürli özleşdirme esasynda 500/1000 / 3000pc.

S: Haýsy töleg usullaryny ulanyp bileris?

J: T / T, Paypal, West Union, Pul Gram, Kredit kartoçkasy, Söwda kepilligi, L / C, D / A, D / P. üpjün edýäris.

S: Haýsy baha şertlerini ulanyp bileris?

J: EXW, FOB, CIF, DDP, DDU bilen üpjün edýäris.

Ekspress, howa, deňiz, demir ýol arkaly eltip bermek.

FOB porty: Şençzhenen, Ningbo, Şanhaý, Çingdao.

S: OEM / ODM edip bilersiňizmi?

J: OEM / ODM kabul edildi, talaplaryňyza we hödürlenýän çyzgylara görä öndürip bileris.

Çalt sitata alyň

Biz siziň bilen işlemek isleýäris!

 

Soraglaryňyz bar bolsa ýa-da sitata sorasaňyz bize habar iberiň.Hünärmenlerimiz size 24 sagadyň dowamynda jogap bererler we islän bitleriňizi saýlamaga kömek ederler.

 

Telefon: +86 18925851093

 

Email:sales@meclonsports.com
 • facebook
 • Baglanyşyk
 • twitter
 • youtube
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň