• 100+

  Hünärmenler

 • 4000+

  Gündelik çykyş

 • 8 million dollar

  Ualyllyk satuw

 • 3000㎡ +

  Iş ussahanasy

 • 10+

  Aýlyk täze dizaýn

Önümler-banner

Duruş düzediji

 • Köp reňkli islege bagly sazlanylýan arka goldaw goldawyny täzeläň

  Köp reňkli islege bagly sazlanylýan arka goldaw goldawyny täzeläň

  Ugaramaz duruş bilen hoşlaşyň, owadanlygy söýýänler üçin ýörite dizaýn reňkli durmuşy gujaklaň.duruş düzedişimiz, oňaýly we güýçli arka we egin goldawy bilen erbet duruşy çözmegi ýa-da öňüni almagy maksat edinýär, bu arka dyrnak arka, egin, boýn we ýaka süňküni ýeňilleşdirýär, myşsalaryň dogry ýadyny dikeldýär we işlemegi ýa-da durmagy aňsatlaşdyrýar uzak wagtlap.Mundan başga-da, ýaltalyk sebäpli ýüze çykýan erbet ýagdaýlaryň öňüni alyp, oňurga saglygyňy gorap biler.

 • Oýlanýan kemer bilen öndürijiniň duruş düzedijisi

  Oýlanýan kemer bilen öndürijiniň duruş düzedijisi

  Yzygiderli zolak düzediş guşagy, geýmek we durnukly we durnukly bolmak üçin ýokarky bedeniň öňdäki klawikuldan arka pyçaga çenli güýç döredip bilýän şekil-8 dizaýnyny kabul edýär. güýç göterýän meýdan we ýerli basyşy azaltmak.

 • Klawikul erkek we aýal üçin arka direg

  Klawikul erkek we aýal üçin arka direg

  “Clavicle Support Back Brace” üç ölçegli integral umumy durnuklylyk ýörelgesini kabul edýär we adaty oňurgany saklamak üçin oňurganyň durnuklaşdyryş ulgamynda süňkleriň, baglaryň, myşsalaryň we içki basyşyň arasyndaky baglanyşykdan doly peýdalanýar.Easyeňil işlemek üçin sazlanyp bilinýän çeňňek we aýlaw gaýyşlary.Lighteňil we uly däl, eşikleriň aşagynda, göze görünmeýän dizaýnda geýip bolýar.

 • Erkek we aýal üçin arka düzediji

  Erkek we aýal üçin arka düzediji

  Backokary hilli ýat köpügi we 100% neýlon matadan ýasalan bu arka düzediji, arka duruşyny düzedip, oňurgany gorap bilýän oňurga ýagdaýynda galyň ýat köpügi we deri pagta bilen bezelendir.Deşikli material ony has dem alýar we der ýuwýar, şonuň üçin ony islendik möwsümde ulanyp bolýar.

 • Backokarky arka üçin beden gurluşy duruşy

  Backokarky arka üçin beden gurluşy duruşy

  Backokarky arka üçin bu duruş iki ganaty kesilen we 360 ​​° hemme taraplaýyn plastmassa Y-haç kemeri döşüňizi we arkaňyzy düzeltmäge kömek edýär.Easyeňil girmek üçin sazlanyp bilinýän öňdäki egin gaýyşlar.Material ýeňil we dem alýar, geýip bolmaýar, owadan we sahy.Mmokary hilli 3mm premium neopren komponenti OK mata, derä arassa.

 • Oturylyşyň aşaky arka goldawy kemer pad arka tekizleýji lomber düzediji

  Oturylyşyň aşaky arka goldawy kemer pad arka tekizleýji lomber düzediji

  Oturan düzedişçimiz, arka agyrysyny ýeňilleşdirip, onuň öňüni almaga kömek edip, ajaýyp duruşda zähmet çekmäge mümkinçilik berýär.Lighteňil we göçme, her oturgyjy ergonomiki edýär.Günde bary-ýogy 15 minut geýmek, bedeniňiziň öňki ýagdaýyny täzeden öwrenip biler, duruşyňyz ep-esli gowulaşar.

 • Upperokarky we aşaky arka agyrylary üçin sazlanylýan arka goldaw

  Upperokarky we aşaky arka agyrylary üçin sazlanylýan arka goldaw

  Arka tarapda durnuklylygy üpjün edýän we duruşyňyzy gowulandyrmak üçin berk goldaw berýän 2 goldaw paneli bilen.Duruşyňyzy dogry sazlamak bilen esasy ýerlerden basyş alyp biler, şeýlelik bilen arka, boýun, egin we klawiki agyryny ýeňilleşdirer.Mundan başga-da, ynamyňyzy güýçlendirip, döşüňizi we egniňizi yzyna öwürmek üçin arkaňyzy we egniňizi öwredýär

 • Erkekler we aýallar üçin göwher mata we mahmal mata arka egin düzediji

  Erkekler we aýallar üçin göwher mata we mahmal mata arka egin düzediji

  Her kimde ýokary hilli we amatly duruş düzedijisi bolsun, ýokary hilli, ýeňil we ýumşak material bilen gowy öndürilen biziň markamyzdyr, bu egin we arka dyrnak bedeniňizde rahat duýulýar.Erbet duruş we endik, kifoz, lordoz, ganatly skapula, tegelek egin ekt ýaly endikleri netijeli düzediň.

 • PU deri neýlon mata sazlanylýan agyry ýeňilleşdiriji ýokarky arka duruş düzediji

  PU deri neýlon mata sazlanylýan agyry ýeňilleşdiriji ýokarky arka duruş düzediji

  Diňe ýokary hilli materiallary ulanyp, duruş düzüjimiz gündelik durmuşyňyzy aňsatlaşdyrmaga kömek edýär, softumşak, derä ýakymly, ýeňil, ýöne gaty çydamly. Egniňizi we arkaňyzy çalt düzedip biler.Stoluň üstünde tegelek eginler bilen oturanyňyzda, gysmagy we awlamagy bes etmegiň çalt usuly.

 • Iki gezek güýçli kömekçi goldaw paneli berkidilen duruş kemeri

  Iki gezek güýçli kömekçi goldaw paneli berkidilen duruş kemeri

  Beýleki oňaýsyz duruş düzedişleri ýaly däl, önümimiziň gaplanan arka tarapynda 2 sany güýçli kömekçi goldaw paneli bar.Allhli tarapdan goldaw berip biler, arka agyrmazdan, arka dartylmagyny we durnuklylygyny ýuwaşlyk bilen dargadyp biler, bu bolsa arka, boýnuň, egniň agyrysyny aýyrmaga kömek eder.

 • Oňurga goldawy Deri üçin amatly dem alýan arka goldaw kemeri

  Oňurga goldawy Deri üçin amatly dem alýan arka goldaw kemeri

  Beýleki arka goldaw guşagy bilen deňeşdirilende, arka goldaw kemerimiz deňleşmegi we durnuklylygy üpjün edýär.Arka goldaw guşagymyzy birnäçe wagtlap geýseňiz, myşsanyň ýadyny ösdürersiňiz, bu arka goldaw guşagy bolmasa-da göni durarsyňyz we özüňizi dik saklarsyňyz.

 • Agyry bejermek üçin patentlenen önüm arka göni guşak

  Agyry bejermek üçin patentlenen önüm arka göni guşak

  Arka göni kemerimiz ýokarky we orta arka bilen bökdençsiz galypdyr.Bir gezek geýilenden soň, orta arka göni guşak eginleri iň oňat ýagdaýa çeker, şol bir wagtyň özünde göwresiň oňurgasyna öwrüler we orta we ýokarky arkany goldaýar.