• 100+

  Hünärmenler

 • 4000+

  Gündelik çykyş

 • 8 million dollar

  Ualyllyk satuw

 • 3000㎡ +

  Iş ussahanasy

 • 10+

  Aýlyk täze dizaýn

Önümler-banner

Aýal üçin beden gurluşy näzik guşak

Gysga düşündiriş:

Slimming guşakda plastmassa ABS ýelimleýji zolak goldawy bar, aşa galyň neopren materialy bedeniň gyzgynlygyny ýokarlandyrýar, ýagy ýakýar, bedeniň suwuny azaldýar we türgenleşikleriňizi has köpeltmek üçin köp derlemäge kömek edýär.Bu ter inçe guşagy islendik ýerde, islän wagtyňyz geýip bilersiňiz.Saglygyňyz we bedeniňiz üçin.


Önümiň jikme-jigi

Aýratynlyklary

Materiallar görkezilýär

Näme üçin bizi saýlamaly?

Özbaşdaklaşdyrma

 • PLASTIK ABS ADHESIVE STRIP goldawy

Softumşak plastmassa ABS ýelim zolagy, egriňize laýyk egri bolup biler

 • I HIGH GOWY ELASTIK BAND

Highokary elastik zolak bilen sazlanyp bilner

 • PU DIZAYNI KÖP UPSCALE GÖR. .R

PU dizaýny bilen 100% Neýlon Welkro, has çydamly we ýokary derejeli

 • 3mm TERJIME EDIP BOLANOK

3mm Galyň neopren materiallary esasy temperaturany, çalt derlemäge kömek edýär

Süýümli guşak-08
Süýümli guşak-09
Süýümli guşak-010
Süýümli guşak-011

Zawodyň aýratynlyklary:

 • Çeşme zawody, ýokary çykdajyly: söwdagärden satyn almak bilen deňeşdirilende azyndan 10% tygşytlaň.
 • Qualityokary hilli neopren materialy, galyndylary ret ediň: ýokary hilli materialyň ömri, galan materiallaryňkydan 3 esse artar.
 • Iki gezek iňňe prosesi, ýokary derejeli gurluş: bir az erbet syn, ýene bir müşderini we girdejini tygşytlap biler.
 • Bir dýuým alty iňňe, hiliň kepili: müşderiniň markaňyza bolan ynamyny artdyryň.
 • Reňk stili düzülip bilnerCustomers müşderileriňize ýene birini saýlaň, bazar paýyňyzy sarp ediň.

 

Üstünlikleri:

 • 15+ ýyllyk zawod: 15+ ýyllyk ýagyş, ynamyňyza laýyk.Çig mal, senagatda we önümlerde hünärmenlik we hil gözegçiligi çuňňur düşünmek sizi gizlin çykdajylaryň azyndan 10% tygşytlap biler.
 • ISO / BSCI şahadatnamalary: Zawod baradaky aladalaryňyzy aýyryň we wagtyňyzy we çykdajylaryňyzy tygşytlaň.
 • Eltip bermegiň gijikdirilmegi üçin öwezini dolmak: Satuw töwekgelçiligiňizi azaldyň we satuw aýlawyňyzy üpjün ediň.
 • Kemçilikli önümiň öwezini dolmak: Kemçilikli önümler sebäpli goşmaça ýitgiňizi azaldyň.
 • Şahadatnama talaplary:Önümler EUB (PAHs) we ABŞ (ca65) standartlaryna laýyk gelýär.

Potensial işewür müşderilerimiziň köpüsi üçin mugt nusga berilip bilner!

Neopren materiallary näme?

 

Neopren materiallary-04

 

Neopren materiallaryna syn
Neopren materialy sintetiki kauçuk köpük, ak we gara iki görnüş bar.Neopren materiallaryny öndürmekde giňden ulanylýar, şonuň üçin her kimiň aňsat düşýän ady bar: SBR (Neopren materialy) .Himiki düzümi: monomer we emulsiýa polimerizasiýasy hökmünde hloroprenden ýasalan polimer.
Ulanyş aýratynlyklary we ulanylyş gerimi: howanyň gowy garşylygy, ozonyň garramagyna garşylyk, öz-özüni söndürmek, ýagyň çydamlylygy, nitril kauçukdan soň ikinji, ajaýyp dartyş güýji, uzalmagy, çeýeligi, ýöne elektrik izolýasiýasynyň pesligi, saklanyş durnuklylygy, ulanmak Temperatura -35 ~ 130 ℃ ...
H6e9eedc1a365451fa149f3a04d64b3f4O
H3f13e769abce46b8aade0c6bec13323fF
H6d58a32c90254b76898628c5f37a7cb4g
DSC03359

Material taýýarlyk

Öz materiallarymyzy gözegçilikde saklaýarys.SGS / CE / ROHS / REACH çig malyň şahadatnamalary size ýokary hilli önümleri hödürleýär.

Materiallaryň bölünişi

Neopren materialynyň çig maly kagyz görnüşinde, birleşmezden ozal adaty bir görnüşe bölünmeli.

DSC03351
DSC03389

Laminasiýa materiallary

Bu baglanyşyk neopren materialynyň dürli matalara laýyk bolmagy üçin.Dürli önümlere ýa-da dürli müşderiniň isleglerine görä dürli matalar ýerleşdirilip bilner.

Material kesmek

Mata örtülenden soň çig mal, dürli önümlere görä dürli önüm kesmek arkaly dürli şekilde kesilmeli.

DSC03673

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gurşun wagty

Eltip bermegiň gijikdirilmegi üçin öwezini dolmak.

Satuwdan soň

Kemçilikli harytlaryň öwezini dolmak.

Kepillik

6-18 Montes kepilligi.

Hyzmatdan soň

7 * 24 sagat hyzmatdan soň.

Zawod göni

Costokary çykdajy!

Mugt nusga

Mugt nusga berilýär!

Üstünliklerimiz

Maddy artykmaçlyklary

Çig mallary dolandyrmak ukyby bizi çig malyň hiline berk gözegçilik edýär.Qualityokary hilli neopren materiallarynyň kesilmegi çig malyň tebigy gurluşyna esaslanýar.Müşderilerimiz üçin önüm öndürmek üçin galan materiallary ulanmakdan ýüz öwürýäris.

Koprak oka

Amal artykmaçlygy

Çeşme zawody hökmünde 100+ hünärmen işçi we berk hil gözegçilik ulgamy soňky 15 ýylda ösüşimizi we ösüşimizi goldaýar.Önüm prosesi üçin öňdebaryjy maşynlary hödürledik we 1 dýuým 6 iňňäniň önümçilik prosesini berk durmuşa geçirdik.Bir az erbet syn, müşderilerimize az bazar paýyny ýitirmäge kömek edip biler.

Koprak oka

Garnituralaryň artykmaçlyklary

Productshli önümlerimiz ýokary hilli garnituralardan ýasaldy.“Velcro” 100% neýlon “Velcro”.Her bir “Velcro” zawoddan çykmazdan ozal takmynan 960 gezek synagdan geçirildi we maksimum ýelmeşmegi we ýokary hilli bolmagy üpjün etdi.Elastik zolak ýokary dykyzlykly we dartyş güýji adaty güýçlerden has uly.Dokary dykyzlykly elastik zolagyň ömri adaty ýagdaýdan azyndan 10 esse uzyn.

Koprak oka

Freygy-ýygydan soralýan soraglar

Zawodmy ýa-da söwda kompaniýasy?

Eksport ygtyýarnamasy we ISO9001 & BSCI bilen çeşme zawody.

OEM / ODM edip bilersiňizmi?

Hawa, OEM / ODM önümlerini edip bileris.Gaty gowy garşylanýar.

Zawodyňyz hil gözegçiligi meselesinde nähili işleýär?

Hil birinji orunda durýar.Elmydama başyndan ahyryna çenli hil gözegçiligine uly ähmiýet berýäris:

Ulanylan ähli çig mal, çig mal şahadatnamalary bilen ekologiýa taýdan arassa;

Ussat işçiler önümçilik we gaplamak işlerinde ähli jikme-jikliklere üns berýärler;

Hil gözegçiligi bölümi, her bir prosesde, her sargytda 100% bilen hil barlagy üçin ýörite jogapkärdir

Nusga gurşun wagty näçe wagt?

Bar bolan nusgalar üçin 2-3 gün gerek.Mugt.Öz dizaýnlaryňyzy isleýän bolsaňyz, dizaýn tassyklanylandan 5-7 gün gerek, täze çap ediş ekrany we ş.m. dizaýnlary göz öňünde tutup, model gerek bolsa, täzelenmeli.

Önümçilik gurşun wagty näçe wagt?

Universalhliumumy görnüş üçin: 1-500pcs üçin 5-7 iş güni, 501-3000pcs üçin 7-15 iş güni, 30001-10000pcs üçin 15-25 iş güni, 10001-50000pc üçin 25-40 gün, 50000pc-den gowrak gepleşik geçiriler.

Custöriteleşdirilen görnüş üçin: theagdaýa bagly.

Käbir nusgalary nädip alyp bilerin?

1. Size nusgalary hödürlemek mertebedir.Täze müşderileriň kurýer bahasy üçin tölemegine garaşylýar, nusgalar size mugt, bu töleg resmi sargyt üçin tölegden aýrylar.

2. Kurýeriň bahasy barada: nusgalary ýygnamak üçin Fedex, UPS, DHL, TNT we ş.m. boýunça RPI (uzakdan alyp gitmek) hyzmatyny tertipläp bilersiňiz;ýa-da DHL ýygnamak hasabyňyzy bize habar beriň.Soňra ýükleri göni ýerli aragatnaşyk kompaniýasyna töläp bilersiňiz.

Başgalaryň aýdýanlary

köp sag boluň ... hyzmat gaty gowy..Men.Andy ähli soraga jogap bermek üçin gaty sabyrly ... hili agşamlyk nahary gowy we owadan logo dizaýny ..

ikinji tertip ... her hili gowy hilli

--- tarapyndanHanh Tran

 

Ajaýyp hilli önüm.Netijeden diýseň hoşal

 
--- tarapyndanHenri Blekemolen

Üstünlige ýetmek üçin geldik

Biz hakda

2017-nji ýylda esaslandyryldy, ýöne aslynda esaslandyryjymyz jenap Şi karýerasyna 2006-njy ýylda sport gorag pudagynda başlady ...

Koprak oka

Nusga otagymyz

Neopren önümleriniň ýüzlerçe stili bar, mysal üçin neopren sport önümleri, neopren haltalary ...

Koprak oka

Gözleg we barlag otagymyz

2 tejribeli önüm dizaýneri, 1 hünärmen önüm inereneri, 2 aksesuar dizaýner, güýçli gözleg we gözleg topary ...

Koprak oka

Gowy üpjün ediji almaga taýynmy?Şu gün başla!

Satuw çözgüdi we marketing meýilnamasy barada bize maglumat ibermegiňizi haýyş edýäris.

Amazondan marketing derňewi

Iň uly onlaýn bölek satuw platformasy “Amazon” -yň gözleg maglumatlaryna görä, diňe ABŞ-da bedenterbiýe bel tälimçisiniň bazar kuwwaty aýda 200 000 sanydan geçdi.Google tendensiýalarynyň maglumatlaryna görä, soňky 5 ýylda fitnes bil tälimçisiniň gözleg meşhurlygy yzygiderli ýokarlanýar.Geljekde saglyk düşünjesi giňelýän tizlikde meşhurlyga eýe bolar.

Marka
%
Marketing

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Aýratynlyklary
  Harydyň ady Unisex sazlap bolýarAýak dyrnagyny taşlaňAýak
  Bölüm belgisi MCL-HJ013
  Nusga wagty After dizaýny tassyklandy, uniwersal nusga üçin 3-5 gün, ýöriteleşdirilen nusga üçin 5-7 gün.
  Mysal üçin töleg 1universal element üçin mugt
  Customöriteleşdirilen nusga üçin gepleşikler geçirmek üçin ýöriteleşdirilen nusga üçin USD50
  Köp mukdarda sargyt edilende nusga tölegi yzyna gaýtarylar.
  Mysal gowşurmagyň wagty -Hli ýurtlar üçin DHL / UPS / FEDEX tarapyndan 5-7 iş güni.
  Logotip Çap etmek Silüpek ekran
  Silikon nyşany
  Bellik nyşany
  Atylylyk sublimasiýasy atylylyk geçirişi
  Nagyşlamak
  Önümçilik wagty 1-500pc üçin 5-7 iş güni
  501-3000pcs üçin 7-15 iş güni
  30001-10000 sany kompýuter üçin 15-25 iş güni
  10001-50000pc üçin 25-40 gün
  To 50000pc-den gowrak gepleşik geçirmeli.
  Port Şençzhenen, Ningbo, Şanhaý, Çingdao
  Bahanyň möhleti EXW, FOB, CIF, DDP, DDU
  Töleg möhleti T / T, Paypal, West Union, Pul gramy, kredit kartoçkasy, söwda kepilligi, L / C, D / A, D / P
  Gaplamak polibag / köpürjik halta / garşy sumka / PE sumka / doňan halta / ak guty / reňk gutusy / görkeziş gutusy ýa-da ýöriteleşdirilen,
  Karton tarapyndan daşky gaplama (uniwersal karton ululygy / Amazon üçin ýörite).
  OEM / ODM Kabul ederlikli
  MOQ 500 sany
  Esasy material 3mm Neopren / 3,5mm, 4mm, 4,5mm, 5mm, 5.5mm, 6mm, 6.5mm, 7mm galyňlygy bar.
  Kepillik 12-18 aý
  QC Sahypada gözden geçirmek / Wideo gözden geçirmek / üçünji tarap gözden geçirmek, müşderiniň islegine bagly.
  Sorag Bize sorag iberiňmarketing meýilnamasy.

  Neopren:

   

  H6e9eedc1a365451fa149f3a04d64b3f4O

   

  Mata:

  H6d58a32c90254b76898628c5f37a7cb4g

  H0ce5d0cac2974d629210bec960ea6b8dp

   

  Neopren kompozit mata:

  H3f13e769abce46b8aade0c6bec13323fF

  1. 15+ ýyllyk çeşme zawody
  2. OEM / ODM mähirli garşylanýar, uniwersal materiallar bolsa 3 günüň içinde nusga alyň
  3. ISO9001 / BSCI / SGS / CE / RoHS / Şahadatnamalara ýetmek
  4. Kompensasiýa goragynyň kemçilik derejesiniň 2% -den gowragy
  5. Gijikdirilen goragy gowşuryň
  6. Önümler EUB (PAHs) we ABŞ (ca65) standartlaryna laýyk gelýär

  GARŞY GÖRNÜŞ

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň