• 100+

  Hünärmenler

 • 4000+

  Gündelik çykyş

 • 8 million dollar

  Ualyllyk satuw

 • 3000㎡ +

  Iş ussahanasy

 • 10+

  Aýlyk täze dizaýn

Önümler-banner

Neopren lukmançylyk kömegi

 • Zawod Aýal üçin göni Pelvis guşagy

  Zawod Aýal üçin göni Pelvis guşagy

  Bu çanak guşagy sporty halaýan, uzak wagtlap durandan soň bil agyrylary, garrylar we çanaklary deformasiýa we giňelýän adamlar üçin niýetlenendir.Çanak düzediş guşagy deformasiýa we giňeldilen çanaklygy düzetmek, bili we garny berkitmek we özüne çekiji egrini şekillendirmek üçin niýetlenendir.

 • Leepatmak üçin lomaý damja aýak bölekleri

  Leepatmak üçin lomaý damja aýak bölekleri

  Bu aýakgap bilen örtülen gysyş we aýagyň dabanyny ähli tarapdan goraýan berk örtülen dizaýn bar.Gaýyş dizaýny, topuk bogunlaryny düzetmek, inwersiýanyň we tersligiň öňüni almak we elastiklige erkin gözegçilik etmek üçin erkin sazlanyp bilner.

 • Massa points nokatlary bilen boýnuň çekiş enjamy

  Massa points nokatlary bilen boýnuň çekiş enjamy

  Sub-saglyk durmuşyňyza täsir etmegine ýol bermäň.98 massa points nokady, 10 magnit bilen boýnuň çekilmegi gaty we agyry myşsalary ýeňilleşdirýär, arka dynç almagy lezzet alýar, arka agyrysyny çaltlaşdyrýar.Bedeniň kadaly oňurgasyny dikeldiň, bili güýçlendirýär.Her tarapdan amatly bel massaagey üçin amatly.Aýrylyp bilinýän dizaýn, gurmak we ýygnamak aňsat.

 • Uly barmak agyrysyny ýeňilleşdirýän Hallux Walgus Brace

  Uly barmak agyrysyny ýeňilleşdirýän Hallux Walgus Brace

  Meclon hallux valgus deformasiýanyň ösmeginiň öňüni alýar we düzediş wagtynda oňaýsyzlygy azaldýar.Gurlan bir bölek alýumin çybyk, esasanam duýgur bunion hassalary üçin yzygiderli düzedişleri üpjün etmek üçin egilýär.Düzülip bilinýän gaýyşlar, onuň gaçmazlygy üçin dabanyň töwereginde düzülendir.

 • Karpal tuneli üçin bilek bilezigi

  Karpal tuneli üçin bilek bilezigi

  Karpal tuneli üçin bu bilek direginde aýrylyp bilinýän alýumin plastinka we bilek goldawynyň has ýokary derejesi üçin 2 sany plastmassa bölekleri bar.Ygtybarly durnuklylyk we has güýçli gysyş üçin çeňňek we aýlawly 3 sazlanyp bilinýän egin gaýyş.Qualityokary hilli 360 köpük geýmegi has amatly edýär.Artrit, karpal tuneli, bazal baş barmak artriti, tendinit ýa-da tendinopatiýa, ganglion kistalary ýa-da diňe bilegiň süňkleri ýa-da ştamlary üçin goldaw berýär.

 • “Plantar fasiit” gijeki aýak aýak dyrnagy

  “Plantar fasiit” gijeki aýak aýak dyrnagy

  Içinde gurlan alýumin zolaklary we galyň ýadyň köpük ýassygy bolan goşa gaýyşly basyşly aýak yzy.Daban, topuk, ösümlik fasiit bilen baglanyşykly arka agyrylary, Achilles tendonit, topuk süňkleri, aýak aşak düşmek we adaty aýak duruşlary üçin ortopediki goldaw berýär.

 • “Unisex” sazlanyp bilinýän aýak aýagynyň ýokarsy

  “Unisex” sazlanyp bilinýän aýak aýagynyň ýokarsy

  Bu, gijeki beden ýatgysynda bedeniň saklap bilmeýän dartyş goldawyny üpjün edýän ösümlik ýatgysydyr.Dizaýn ýönekeý we geýmek we çykarmak aňsat we sazlanyp bilinýän egin gaýyş, ädimiň 90-a düzülmegini goldaýar° egilmek.

 • Düzülip bilinýän gol atmak goldawy tirsek kemeri

  Düzülip bilinýän gol atmak goldawy tirsek kemeri

  Uryaralanmak sizi haýalladyp biler, ýöne agyrysyz edip bilersiňiz.Goluň sapan goldawy ýaralanan goluňyza daşarky goldaw berip biler we ýokary hilli OK mata materialy geýmek has amatlydyr.Düzülip bilinýän egin gaýyşlary sizi hemişe iň amatly ýagdaýda saklaýar.Çep we sag eli, nädogry modeli satyn almak barada alada etmeli däl.Galyň egin gaýyşlar eginleri gysmaýar.

 • Groin Hernia Erkeklere we Aýallara goldaw

  Groin Hernia Erkeklere we Aýallara goldaw

  Duýgur ýerlerden gaça durmak üçin döredilen bu deru gerni guşak, derini ýitirmez.Otagyň üsti bilen ikinji derejeli berkitme basyş täsirini güýçlendirýär.Hakyky ulanylyşyna görä sazlanyp bilinýän berklik.Yz ýok.360 ° bal ary dem alýan mata, agyryny ýeňletmek üçin hernine göni basyş edýän iki sany ýokary hilli köpük gysyş ýassygy.

 • Lukmançylyk ortoz aýak damjasy ortotik ýaý

  Lukmançylyk ortoz aýak damjasy ortotik ýaý

  Bu lukmançylyk ortoz aýak damjasy ösümlik fasiit, deri süňkleri we aýak düşmeginiň öňüni almaly adamlar üçin niýetlenendir.Highokary hilli köpükden, suwa çümýän, neýlon we alýumin zolaklaryndan ýasalýar.Düzülip bilinýän gaýyşlar, uzalma derejäňizi üýtgetmäge, aýagy 90 dereje dorsifleksiýada ýerleşdirmäge mümkinçilik berýär.Kiçijik top bilen aýaklaryň dabanyny massa can edip bilersiňiz.

 • Patent ýatgysynyň çekiş enjamy Şahsy ideg

  Patent ýatgysynyň çekiş enjamy Şahsy ideg

  Qualityokary hilli mahmal, 3D mata we 100% neýlon Velcro tarapyndan öndürilen bu ýatgydan ýasalan enjam, üçburç kellä geýilýän boýnuň ýagdaýyny deňleşdirýär we mahmal örtük derini ýumşak, ýüpek duýgy berýär.Tutga bilen sazlanyp bilinýän gaýyş ulanmak has amatly we eliň aýasyna laýyk gelýär. Gapy berk ýapylanda top enjamyň ýykylmagynyň öňüni alýar.

 • Arka agyrylary üçin 6 süňk lomber goldawy

  Arka agyrylary üçin 6 süňk lomber goldawy

  4 ýat-alýumin we 2 bahar galmagy bilen döredilen bu Lumbar goldawy, ergonomiki bel goldawyny hödürleýär.Köp adam üçin amatly iki sazlanyp bilinýän elastik zolak.Bel arka agyrylary, psoas myşsalarynyň şikeslenmegi we lomber disk herniasy üçin aýratyn goldaw beriň.Operasiýadan soňky dikeldiş üçin hem ulanylyp bilner.100% neýlon Velcro bilen 3 mm ýokary hilli neopren.