• 100+

  Hünärmenler

 • 4000+

  Gündelik çykyş

 • 8 million dollar

  Ualyllyk satuw

 • 3000㎡ +

  Iş ussahanasy

 • 10+

  Aýlyk täze dizaýn

Önümler-banner

Neopren fitnes önümleri

 • Headüzmek üçin gulak guşak

  Headüzmek üçin gulak guşak

  Swimüzýän wagtyňyz suw gulaklara girýär.Siz henizem bu barada alada edýärsiňizmi?Özüňize gulak kemerini almagyň wagty geldi!Softumşak we amatly neopren materialy, ajaýyp çeýeligi, suw geçirmeýän we şok geçirmeýän.Güýçli Velcro, erkin sazlap bolýar.

 • Aýal üçin beden gurluşy näzik guşak

  Aýal üçin beden gurluşy näzik guşak

  Slimming guşakda plastmassa ABS ýelimleýji zolak goldawy bar, aşa galyň neopren materialy bedeniň gyzgynlygyny ýokarlandyrýar, ýagy ýakýar, bedeniň suwuny azaldýar we türgenleşikleriňizi has köpeltmek üçin köp derlemäge kömek edýär.Bu ter inçe guşagy islendik ýerde, islän wagtyňyz geýip bilersiňiz.Saglygyňyz we bedeniňiz üçin.

 • 13 Egrilen polat süňk lateks bel trimmerleri

  13 Egrilen polat süňk lateks bel trimmerleri

  Bu lateks bel trimmerleri çalt derlemäge, bedeniň suwuny azaltmaga, ýagy ýakmaga kömek edip biler, 96% pagta örtügi allergiýa alamatlaryny döretmez, has amatly we deri üçin amatly.Diňe 13 egri süňk bilen işlenip düzülen, bil egrisine gaty laýyk gelýär we ergonomiki goldaw berýär.100% lateks doldurylan, aşa inçe, eşikleriň aşagynda geýip bolýar.

 • 2 aýrylyp bilinýän gaýyşlar 25 polat süňk bel tälimçisi

  2 aýrylyp bilinýän gaýyşlar 25 polat süňk bel tälimçisi

  Aýrylyp bilinýän elastik zolakly bel tälimçisi, goşmaça galyň neopren materialy okuw wagtynda has köp der alyp biler we türgenleşigiňizi has täsirli edip biler.Aýrylyp bilinýän elastik gaýyşlar, biliň basyşyny bedeniň rahatlygyna görä sazlamagy aňsatlaşdyrýar.25 polat gapyrga gurlup, 360 ° hemme taraplaýyn goldaw getirýär we egrelmekden ýüz öwürýär.Jübüt iňňe prosesi polat çarçuwany pugta örtýär we polat çarçuwanyň çykmagynyň öňüni alýar.

 • 15s Çalt der biline goldaw kemeri

  15s Çalt der biline goldaw kemeri

  Likra baglaýjy bilen 3,5 mm galyňlykdaky CR görnüşli fitnes kemeri.Pleönekeý we amaly dizaýn, aşa uly “Velcro” has berk ýapyşýar, ululygy horlanmagyň dürli tapgyrlaryna görä erkin sazlap bolýar.Içki örtük 15 sekundyň içinde süýşmezlik we çalt derlemek üçin nagyşlanýar.

 • Erkekler üçin neopren şekilli eşik fitnes sport eşikleri

  Erkekler üçin neopren şekilli eşik fitnes sport eşikleri

  Bu switer kostýum sport eşikleri erkekler üçin ýörite döredildi.Erkeklere maşk we bedenterbiýe wagtynda çalt derlemäge we ýagy ýitirmäge kömek edýän we 8 gaply özüne çekiji abs döretmek üçin derli materialdan ýasalýar.Kämil bedene uly itergi.

 • Sport zaly Neopren Padding Head Harness Boýn tälimçisi

  Sport zaly Neopren Padding Head Harness Boýn tälimçisi

  Bu türgenleşikleri ýeňilleşdirýän, boýn myşsalaryny işjeňleşdirýän we has rahatlyk we dowamly türgenleşik üçin kellä laýyk gelmek üçin niýetlenen okuw eşigi.Ululygyny isleg boýunça sazlap bolýar we kelläniň ululygyna görä iň amatly geýim ýagdaýyna sazlap bolýar.“Velcro” ulanmak has amatly bolar ýaly döredildi.

 • Erkek we aýal üçin neopren maşk bilek gaýyşlary

  Erkek we aýal üçin neopren maşk bilek gaýyşlary

  Fitnes bilegi gaýyş, maşk edende bilegi we fitnes enjamlaryny düzeltmek üçin ulanylýan gorag enjamydyr.Bu önüm dem alýan suwa çümmek materiallaryndan we berk neýlon webden ýasalýar.Fitnes wagtynda palma derlemegi sebäpli fitnes enjamlaryny saklanyňyzda süýşmegiň öňüni alyň, fitnes hereketine päsgel beriň.

 • V şekilli ýüzi näzik guşak

  V şekilli ýüzi näzik guşak

  V görnüşli ýüzi almak isleseňiz, bu V görnüşli ýüz göterijini ulanmak maslahat berilýär.Derini arassalaýan ýokary hilli suwa çümmek materialyndan, ýumşak we elastik we geýmek üçin amatly.Her gün geýiň we owadan ýüzüňiz bolar.

 • 20-32 litr sport türgenleşigi Düzülip bilinýän agramly west

  20-32 litr sport türgenleşigi Düzülip bilinýän agramly west

  Bu ýelekde jemi 6 agram paket bar, hersiniň agramy 2 funt.Geýimiň agramy 20 funt.Agramy elmydama 20 funtdan 32 funt aralygynda sazlap bilersiňiz.Iň amatly amatlylyk üçin ähli agram ýelekde deň paýlanýar.Telefon we düwmeler ýaly zerur zatlary aňsat saklamak üçin öň we arka jübüler bar.Qualityokary hilli neopren materialyndan, çyglylygy we süýşmä garşy.

 • Aýyrylýan jübüler bilek we topuk agramlary

  Aýyrylýan jübüler bilek we topuk agramlary

  Topuk agramlary jübüt bolýar, her topuk topuk agramy üçin 5 aýrylýan çäge jübüsi.Her jübiniň agramy 0,6 kilo.Bir paket agramy 1,1 kilogramdan 3,5 kilo, bir jübüt agramy bolsa jübüsini goşmak ýa-da aýyrmak arkaly 2,2 kilogramdan 7 kilo çenli sazlap bolýar.Giňeldilen uzynlyk velkro (takmynan 11,6 dýuým), ýörite işlenip düzülen D-halka, kemeri ýerinde saklaýar we süýşmäge garşy.

 • 2 sany uly jübüli neopren reflektiw ylgaw

  2 sany uly jübüli neopren reflektiw ylgaw

  Bu işleýän ýelek sumkasy 2 sany uly jübü bilen bezelendir.Jübi telefonlary üçin, jübi telefonyna duýgur ekran işlemegi üçin amatly PVC materialyny ulanmak.Beýlekisi suw çüýşesi üçin.Egnindäki 2 sany kiçijik jübü açarlary we ownuk zatlary saklap biler.Gizlenen jübiň içinde nagt we kartoçkalar saklanyp bilner.Sport wagtynda elleriňizi erkin saklamak üçin ajaýyp hyzmatdaş.

12Indiki>>> Sahypa 1/2