• 100+

  Hünärmenler

 • 4000+

  Gündelik çykyş

 • 8 million dollar

  Ualyllyk satuw

 • 3000㎡ +

  Iş ussahanasy

 • 10+

  Aýlyk täze dizaýn

Önümler-banner

Erkekler we aýallar üçin göwher mata we mahmal mata arka egin düzediji

Gysga düşündiriş:

Her kimde ýokary hilli we amatly duruş düzedijisi bolsun, ýokary hilli, ýeňil we ýumşak material bilen gowy öndürilen biziň markamyzdyr, bu egin we arka dyrnak bedeniňizde rahat duýulýar.Erbet duruş we endik, kifoz, lordoz, ganatly skapula, tegelek egin ekt ýaly endikleri netijeli düzediň.


Önümiň jikme-jigi

Aýratynlyklary

bu önüm näme?

bu önüm programmasy?

Döwrebaplaşdyrylan göwher mata we mahmal mata

Deri has ýumşak we dem alýar.

Giňeldilen egin zolagy we bil guşagy

Egnine we biline berk däl

Düzülip bilinýän we geýmek aňsat

Arka we eginlerdäki gaýyşlar bedene ýakyn ýerleşmek üçin sazlanýar

Gowy duruň

Bu täze görnüşdäki duruş myşsalaryň ýadyny täzeden gurup biler.Belli bir wagt geýmek arkaňyzy eder

Goltuk amatly

Içki düzediş kemeri rahatlygyňyza görä sazlanyp bilner.

Zawodyň aýratynlyklary:

 • Çeşme zawody, ýokary çykdajyly: söwdagärden satyn almak bilen deňeşdirilende azyndan 10% tygşytlaň.
 • Qualityokary hilli neopren materialy, galyndylary ret ediň: ýokary hilli materialyň ömri, galan materiallaryňkydan 3 esse artar.
 • Iki gezek iňňe prosesi, ýokary derejeli gurluş: bir az erbet syn, ýene bir müşderini we girdejini tygşytlap biler.
 • Bir dýuým alty iňňe, hiliň kepili: müşderiniň markaňyza bolan ynamyny artdyryň.
 • Reňk stili düzülip bilnerCustomers müşderileriňize ýene birini saýlaň, bazar paýyňyzy sarp ediň.

 

Üstünlikleri:

 • 15+ ýyllyk zawod: 15+ ýyllyk ýagyş, ynamyňyza laýyk.Çig mal, senagatda we önümlerde hünärmenlik we hil gözegçiligi çuňňur düşünmek sizi gizlin çykdajylaryň azyndan 10% tygşytlap biler.
 • ISO / BSCI şahadatnamalary: Zawod baradaky aladalaryňyzy aýyryň we wagtyňyzy we çykdajylaryňyzy tygşytlaň.
 • Eltip bermegiň gijikdirilmegi üçin öwezini dolmak: Satuw töwekgelçiligiňizi azaldyň we satuw aýlawyňyzy üpjün ediň.
 • Kemçilikli önümiň öwezini dolmak: Kemçilikli önümler sebäpli goşmaça ýitgiňizi azaldyň.
 • Şahadatnama talaplary:Önümler EUB (PAHs) we ABŞ (ca65) standartlaryna laýyk gelýär.

Potensial işewür müşderilerimiziň köpüsi üçin mugt nusga berilip bilner!


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Haryt ady Duruş düzediji
  Material göwher tor we mahmal
  Gelip çykan ýeri Guangdong, Hytaý
  Marka ady Meklon
  Model belgisi MCL-PC010
  Ulanylýan adamlar Ulular
  Stil Yzky goldaw kemerleri
  Gorag synpy Giňişleýin gorag
  Funksiýa Gorag
  Logotip Custöriteleşdirilen logony kabul ediň
  OEM & ODM Accpet OEM ODM
  Aýratynlyklary Amatly we dem alýan
  reňk Gara
  Arza Hunchbackiň öňüni almak, päsgelçilikleri düzetmek
  Aýratynlyk Amatly we dem alýan

  Düzediji berkitmämiz egniňizi açmaga kömek edýär, Arka myşsalaryňyzy maşk etmegi we erbet duruşdan gutulmak üçin myşsa ýadyny ýada salmagy dowam etdiriň, döşüňizi göni we eginleriňizi yza öwürmek üçin arkaňyzy we egniňizi öwredýär.has gowy duruş almak we kem-kemden dogry duruş endiklerini ösdürmek üçin.Sagdyn dik duruş sizi has uzyn görünýär we sizi has ynamly edýär.

  Her gün bir-iki sagat geýiň we ýakyn wagtda myşsa ýadyňyz bolar.uýgunlaşmak we rahat bolmak üçin ilki eşikleriňiziň daşynda geýip bilersiňiz. Ony ofisde, öýde ýa-da duruşyňyzy gowulaşdyrmak üçin islendik ýerde ulanyp bilersiňiz.Has ynamly we göni boluň.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň