• 100+

  Hünärmenler

 • 4000+

  Gündelik çykyş

 • 8 million dollar

  Ualyllyk satuw

 • 3000㎡ +

  Iş ussahanasy

 • 10+

  Aýlyk täze dizaýn

Önümler-banner

Headüzmek üçin gulak guşak

Gysga düşündiriş:

Swimüzýän wagtyňyz suw gulaklara girýär.Siz henizem bu barada alada edýärsiňizmi?Özüňize gulak kemerini almagyň wagty geldi!Softumşak we amatly neopren materialy, ajaýyp çeýeligi, suw geçirmeýän we şok geçirmeýän.Güýçli Velcro, erkin sazlap bolýar.


Önümiň jikme-jigi

Aýratynlyklary

Materiallar görkezilýär

Özbaşdaklaşdyrma

Goýmalar

Headüzmek üçin gulak guşak

Haryt aýratynlyklary:

 • Amatly eşik: Ýumşak we amatly neopen material.
 • Ajaýyp çeýeligi: Ortaça berk, gulaklary süzüň.
 • Güýçli Velcro: Erkin sazlap bolýar.
 • Ajaýyp tikin tehnologiýasy: Owadan we tebigy.

 

Zawodyň aýratynlyklary:

 • Çeşme zawody, ýokary çykdajyly: söwdagärden satyn almak bilen deňeşdirilende azyndan 10% tygşytlaň.
 • Qualityokary hilli neopren materialy, galyndylary ret ediň: ýokary hilli materialyň ömri, galan materiallaryňkydan 3 esse artar.
 • Iki gezek iňňe prosesi, ýokary derejeli gurluş: bir az erbet syn, ýene bir müşderini we girdejini tygşytlap biler.
 • Bir dýuým alty iňňe, hiliň kepili: müşderiniň markaňyza bolan ynamyny artdyryň.
 • Reňk stili düzülip bilnerCustomers müşderileriňize ýene birini saýlaň, bazar paýyňyzy sarp ediň.

 

Üstünlikleri:

 • 15+ ýyllyk zawod: 15+ ýyllyk ýagyş, ynamyňyza laýyk.Çig mal, senagatda we önümlerde hünärmenlik we hil gözegçiligi çuňňur düşünmek sizi gizlin çykdajylaryň azyndan 10% tygşytlap biler.
 • ISO / BSCI şahadatnamalary: Zawod baradaky aladalaryňyzy aýyryň we wagtyňyzy we çykdajylaryňyzy tygşytlaň.
 • Eltip bermegiň gijikdirilmegi üçin öwezini dolmak: Satuw töwekgelçiligiňizi azaldyň we satuw aýlawyňyzy üpjün ediň.
 • Kemçilikli önümiň öwezini dolmak: Kemçilikli önümler sebäpli goşmaça ýitgiňizi azaldyň.
 • Şahadatnama talaplary:Önümler EUB (PAHs) we ABŞ (ca65) standartlaryna laýyk gelýär.

Potensial işewür müşderilerimiziň köpüsi üçin mugt nusga berilip bilner!

Bahanyň şertleri

EXW, FOB, CIF, DDP, DDU bilen üpjün edýäris.

Ekspress, howa, deňiz, demir ýol arkaly eltip bermek.

FOB porty: Şençzhenen, Ningbo, Şanhaý, Çingdao.

 

Tölegiň şerti

T / T, Paypal, West Union, Pul gramy, kredit kartoçkasy, söwda kepilligi, L / C, D / A, D / P bilen üpjün edýäris.

Ýüzmek-başagaýlyk kellesi zolakly-gyşamak

Neopren materiallary näme?

 

Neopren materiallary-04

 

Neopren materiallaryna syn
Neopren materialy sintetiki kauçuk köpük, ak we gara iki görnüş bar.Neopren materiallaryny öndürmekde giňden ulanylýar, şonuň üçin her kimiň aňsat düşýän ady bar: SBR (Neopren materialy) .Himiki düzümi: monomer we emulsiýa polimerizasiýasy hökmünde hloroprenden ýasalan polimer.
Ulanyş aýratynlyklary we ulanylyş gerimi: howanyň gowy garşylygy, ozonyň garramagyna garşylyk, öz-özüni söndürmek, ýagyň çydamlylygy, nitril kauçukdan soň ikinji, ajaýyp dartyş güýji, uzalmagy, çeýeligi, ýöne elektrik izolýasiýasynyň pesligi, saklanyş durnuklylygy, ulanmak Temperatura -35 ~ 130 ℃ ...
H6e9eedc1a365451fa149f3a04d64b3f4O
H3f13e769abce46b8aade0c6bec13323fF
H6d58a32c90254b76898628c5f37a7cb4g
DSC03359

Material taýýarlyk

Öz materiallarymyzy gözegçilikde saklaýarys.SGS / CE / ROHS / REACH çig malyň şahadatnamalary size ýokary hilli önümleri hödürleýär.

Materiallaryň bölünişi

Neopren materialynyň çig maly kagyz görnüşinde, birleşmezden ozal adaty bir görnüşe bölünmeli.

DSC03351
DSC03389

Laminasiýa materiallary

Bu baglanyşyk neopren materialynyň dürli matalara laýyk bolmagy üçin.Dürli önümlere ýa-da dürli müşderiniň isleglerine görä dürli matalar ýerleşdirilip bilner.

Material kesmek

Mata örtülenden soň çig mal, dürli önümlere görä dürli önüm kesmek arkaly dürli şekilde kesilmeli.

DSC03673

Gurşun wagty

Eltip bermegiň gijikdirilmegi üçin öwezini dolmak.

Satuwdan soň

Kemçilikli harytlaryň öwezini dolmak.

Kepillik

6-18 Montes kepilligi.

Hyzmatdan soň

7 * 24 sagat hyzmatdan soň.

Zawod göni

Costokary çykdajy!

Mugt nusga

Mugt nusga berilýär!

Üstünliklerimiz

Maddy artykmaçlyklary

Çig mallary dolandyrmak ukyby bizi çig malyň hiline berk gözegçilik edýär.Qualityokary hilli neopren materiallarynyň kesilmegi çig malyň tebigy gurluşyna esaslanýar.Müşderilerimiz üçin önüm öndürmek üçin galan materiallary ulanmakdan ýüz öwürýäris.

Koprak oka

Amal artykmaçlygy

Çeşme zawody hökmünde 100+ hünärmen işçi we berk hil gözegçilik ulgamy soňky 15 ýylda ösüşimizi we ösüşimizi goldaýar.Önüm prosesi üçin öňdebaryjy maşynlary hödürledik we 1 dýuým 6 iňňäniň önümçilik prosesini berk durmuşa geçirdik.Bir az erbet syn, müşderilerimize az bazar paýyny ýitirmäge kömek edip biler.

Koprak oka

Garnituralaryň artykmaçlyklary

Productshli önümlerimiz ýokary hilli garnituralardan ýasaldy.“Velcro” 100% neýlon “Velcro”.Her bir “Velcro” zawoddan çykmazdan ozal takmynan 960 gezek synagdan geçirildi we maksimum ýelmeşmegi we ýokary hilli bolmagy üpjün etdi.Elastik zolak ýokary dykyzlykly we dartyş güýji adaty güýçlerden has uly.Dokary dykyzlykly elastik zolagyň ömri adaty ýagdaýdan azyndan 10 esse uzyn.

Koprak oka

Freygy-ýygydan soralýan soraglar

Zawodmy ýa-da söwda kompaniýasy?

Eksport ygtyýarnamasy we ISO9001 & BSCI bilen çeşme zawody.

OEM / ODM edip bilersiňizmi?

Hawa, OEM / ODM önümlerini edip bileris.Gaty gowy garşylanýar.

Zawodyňyz hil gözegçiligi meselesinde nähili işleýär?

Hil birinji orunda durýar.Elmydama başyndan ahyryna çenli hil gözegçiligine uly ähmiýet berýäris:

Ulanylan ähli çig mal, çig mal şahadatnamalary bilen ekologiýa taýdan arassa;

Ussat işçiler önümçilik we gaplamak işlerinde ähli jikme-jikliklere üns berýärler;

Hil gözegçiligi bölümi, her bir prosesde, her sargytda 100% bilen hil barlagy üçin ýörite jogapkärdir

Nusga gurşun wagty näçe wagt?

Bar bolan nusgalar üçin 2-3 gün gerek.Mugt.Öz dizaýnlaryňyzy isleýän bolsaňyz, dizaýn tassyklanylandan 5-7 gün gerek, täze çap ediş ekrany we ş.m. dizaýnlary göz öňünde tutup, model gerek bolsa, täzelenmeli.

Önümçilik gurşun wagty näçe wagt?

Universalhliumumy görnüş üçin: 1-500pcs üçin 5-7 iş güni, 501-3000pcs üçin 7-15 iş güni, 30001-10000pcs üçin 15-25 iş güni, 10001-50000pc üçin 25-40 gün, 50000pc-den gowrak gepleşik geçiriler.

Custöriteleşdirilen görnüş üçin: theagdaýa bagly.

Käbir nusgalary nädip alyp bilerin?

1. Size nusgalary hödürlemek mertebedir.Täze müşderileriň kurýer bahasy üçin tölemegine garaşylýar, nusgalar size mugt, bu töleg resmi sargyt üçin tölegden aýrylar.

2. Kurýeriň bahasy barada: nusgalary ýygnamak üçin Fedex, UPS, DHL, TNT we ş.m. boýunça RPI (uzakdan alyp gitmek) hyzmatyny tertipläp bilersiňiz;ýa-da DHL ýygnamak hasabyňyzy bize habar beriň.Soňra ýükleri göni ýerli aragatnaşyk kompaniýasyna töläp bilersiňiz.

Başgalaryň aýdýanlary

köp sag boluň ... hyzmat gaty gowy..Men.Andy ähli soraga jogap bermek üçin gaty sabyrly ... hili agşamlyk nahary gowy we owadan logo dizaýny ..

ikinji tertip ... her hili gowy hilli

--- tarapyndanHanh Tran

 

Ajaýyp hilli önüm.Netijeden diýseň hoşal

 
--- tarapyndanHenri Blekemolen

Üstünlige ýetmek üçin geldik

Biz hakda

2017-nji ýylda esaslandyryldy, ýöne aslynda esaslandyryjymyz jenap Şi karýerasyna 2006-njy ýylda sport gorag pudagynda başlady ...

Koprak oka

Nusga otagymyz

Neopren önümleriniň ýüzlerçe stili bar, mysal üçin neopren sport önümleri, neopren haltalary ...

Koprak oka

Gözleg we barlag otagymyz

2 tejribeli önüm dizaýneri, 1 hünärmen önüm inereneri, 2 aksesuar dizaýner, güýçli gözleg we gözleg topary ...

Koprak oka

Gowy üpjün ediji almaga taýynmy?Şu gün başla!

Satuw çözgüdi we marketing meýilnamasy barada bize maglumat ibermegiňizi haýyş edýäris.

Amazondan marketing derňewi

Iň uly onlaýn bölek satuw platformasy “Amazon” -yň gözleg maglumatlaryna görä, diňe ABŞ-da bedenterbiýe bel tälimçisiniň bazar kuwwaty aýda 200 000 sanydan geçdi.Google tendensiýalarynyň maglumatlaryna görä, soňky 5 ýylda fitnes bil tälimçisiniň gözleg meşhurlygy yzygiderli ýokarlanýar.Geljekde saglyk düşünjesi giňelýän tizlikde meşhurlyga eýe bolar.

Marka
%
Marketing

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Aýratynlyklary:

  Aýratynlyklary
  Harydyň ady Headüzmek üçin gulak guşak
  Bölüm belgisi MCL-HJ064
  Nusga wagty Dizaýn tassyklanandan soň, uniwersal nusga üçin 3-5 gün, ýöriteleşdirilen nusga üçin 5-7 gün.
  Mysal üçin töleg 1universal element üçin mugt
  Customöriteleşdirilen nusga üçin gepleşikler geçirmek üçin ýöriteleşdirilen nusga üçin USD50
  Köp mukdarda sargyt edilende nusga tölegi yzyna gaýtarylar.
  Mysal gowşurmagyň wagty -Hli ýurtlar üçin DHL / UPS / FEDEX tarapyndan 5-7 iş güni.
  Logotip Çap etmek Silüpek ekran
  Silikon nyşany
  Bellik nyşany
  Atylylyk sublimasiýasy atylylyk geçirişi
  Nagyşlamak
  Önümçilik wagty 1-500pc üçin 5-7 iş güni
  501-3000pcs üçin 7-15 iş güni
  30001-10000 sany kompýuter üçin 15-25 iş güni
  10001-50000pc üçin 25-40 gün
  50000pc-den gowrak gepleşik geçirmek.
  Port Şençzhenen, Ningbo, Şanhaý, Çingdao
  Bahanyň möhleti EXW, FOB, CIF, DDP, DDU
  Töleg möhleti T / T, Paypal, West Union, Pul gramy, kredit kartoçkasy, söwda kepilligi, L / C, D / A, D / P
  Gaplamak polibag / köpürjik halta / garşy sumka / PE sumka / doňan halta / ak guty / reňk gutusy / görkeziş gutusy ýa-da ýöriteleşdirilen,
  Karton tarapyndan daşky gaplama (uniwersal karton ululygy / Amazon üçin ýörite).
  OEM / ODM Kabul ederlikli
  MOQ 500 sany
  Esasy material EVA + Neýlon.
  Kepillik 6-18 aý
  QC Sahypada gözden geçirmek / Wideo gözden geçirmek / üçünji tarap gözden geçirmek, müşderiniň islegine bagly.
  Sorag Marketing meýilnamasy üçin gözleg iberiň.

  Neopren:

  Neopren-01

  7MM gaty galyň neopren

  Mata:

  Köplenç ulanylýan mata

   

  Neopren kompozit mata:

  Neopren kompozit mata

  Materiallar we gaplama adaty:

  Gunarag-Holster --- omörite_08

   

  Logo Custom:

  Gunarag-Holster --- omörite_07

   

  Reňk adaty:

  Çig mal

   

  Stytle Custom:

  微 信 图片 _20220620101140

  Goýmalar:

   

  Ýüzmek-gurýan gulak-ägirt ýerleri

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň