• 100+

  Hünärmenler

 • 4000+

  Gündelik çykyş

 • 8 million dollar

  Ualyllyk satuw

 • 3000㎡ +

  Iş ussahanasy

 • 10+

  Aýlyk täze dizaýn

Önümler-banner

Neopren açyk sport önümleri

 • Neopren kubogy sowadyjy

  Neopren kubogy sowadyjy

  Elleriňizi gyzgyn suwdan doly stakandan ýakmagy başdan geçirdiňizmi?Islän wagtyňyz rahat sowuk içgi içmek isleýärsiňizmi?Iň gowy görýän içýän aýnanyňyzyň sähelçe degmegi bilen başdan geçirdiňizmi?Missingitiren zadyňyz, damja çydamly, termiki izolýasiýa edilen suw käsesi ýeňidir.

 • Neopren kubogynyň ýeňi

  Neopren kubogynyň ýeňi

  Islän wagtyňyz sowuk sowuk içgi içmek isleýärsiňizmi?Suw aýnanyňyzyň has salkyn bolmagyny isleýärsiňizmi?Bu neopren kubok ýeňi siziň islegleriňizi kanagatlandyryp biler, ýylylyga izolýasiýa, zarba garşy, damja çydamly we suw çüýşesini 4-6 sagatlap saklap biler.Pikirli tutawaç dizaýny, daşary çykanyňyzda götermegi aňsatlaşdyrýar.

 • Syýahat üçin neopren Duffle sumkasy

  Syýahat üçin neopren Duffle sumkasy

  Bu, uly göwrümli syýahat ýa-da hereket etmek üçin niýetlenen neopren goşa torba.Suw geçirmeýän, tegmile garşy, şoka çydamly.Iň gowusy, bu gaty ýeňil we syýahatyňyza köp zat goşmaýar.Şonuň üçin halaýan goşmaça zadyňyzy getirip bilersiňiz.

 • Neopren çelek sumkasy

  Neopren çelek sumkasy

  Bu çelek sumkasy özboluşly görnüşi we uly göwrümi üçin sarp edijiler tarapyndan gowy görülýär.Tomus kenaryna, kempirlere, pikniklere gitmek, islän zadyňyzy getirip bilersiňiz, sumkanyň özi bolsa agramy gaty kyn, aşa agramly sumka üçin getirjek zatlaryňyzy azaltmagyň zerurlygy ýok.

 • Neopren kosmetiki halta

  Neopren kosmetiki halta

  Lighteňil we çylşyrymly, bu fermuar neopren kosmetiki halta az agram goşýar we syýahatyňyzy agyrlaşdyrýar.Owadan, ýöne amatly bolmak üçin çykyň.Ikisine-de eýe bolup bilersiňiz.Neopren kosmetiki haltanyň çaknyşmaga garşy, şok garşylygy, suw geçirmeýän, güýçli çeýeligi we ş.m. artykmaçlyklary bar.Makiýaupyňyzy we gözelligiňizi goraň.

 • Neopren kiçi telefon sumkasy

  Neopren kiçi telefon sumkasy

  Bu neopren kiçi telefon sumkasy, oňaýly bolmagy üçin giňeldilen egin gaýyşlary bilen bezelendir.Kiçijik zatlara aňsat girmek üçin öň tarapdaky fermuar jübüleri goşuldy.Dürli reňkler we stiller bar, daşky görnüşi owadan.Iki gezek iňňe tehnologiýasy, ýokary derejeli gurluş.

 • 2022 Täze dizaýn Neopren nahar sumkasy

  2022 Täze dizaýn Neopren nahar sumkasy

    1 bölekden 2, Neopren nahar sumkasy we günortanlyk nahar.

    2022 Täze dizaýn.

    Suw geçirmeýän, seýsmiki garşy, sowadyjy ýa-da ýyly saklaň, göçme.

    Zipper bilen, has çydamly.

 • Egnindäki gaýyşly sowadyjy sumka Neopren suw çüýşesi ýeňi

  Egnindäki gaýyşly sowadyjy sumka Neopren suw çüýşesi ýeňi

  Egnindäki gaýyşlar bilen goragly.

  2.5-6.5mm galyňlygy özleşdirildi.

  Suw geçirmeýän, seýsmiki garşy, sowadyjy ýa-da ýyly saklaň.

  Zigzag tikin tehnologiýasy, has çydamly.

 • Neopren sowadyjy halta 6 çakyr çüýşesi ýeň

  Neopren sowadyjy halta 6 çakyr çüýşesi ýeň

  Uly kuwwat, 6 çüýşe çakyr ýa-da 12 banka.

  Super pikirlenýän neopren, çydamly, çaknyşyga garşy.

  Goragly tutawaç dizaýny.

 • Neopren 3mm izolýasiýa edilen iýmit sowadyjy halta

  Neopren 3mm izolýasiýa edilen iýmit sowadyjy halta

  Suwa çümýän günortanlyk sumkasynyň kämilleşdirilen görnüşinde el bilen göterilip ýa-da iki eliňizi boşatmak üçin egnine göterip bolýan sazlanyp bilinýän egin gaýyş bar.Daşarky goşmaça jübüler jübi telefonlary, açarlar, kartoçkalar we ş.m. ýaly ownuk zatlary saklamak üçin amatly.Fermuar ýokary hilli suw geçirmeýän fermuardan ýasalýar, ony çekmek kyn, fermuar kellesi ýykylýar, fermuar zaýalanýar we beýleki erbet tejribeler.

 • Telefon üçin kiçijik “Neopren Crossbody” sumkasy

  Telefon üçin kiçijik “Neopren Crossbody” sumkasy

  Çykyşda jübi telefonlary we düwmeler ýaly ownuk zatlary saklamak, elleri boşatmak üçin diagonaly jübi telefon sumkasy.Collectygnamak aňsat.Neýlon egin gaýyşlary berk we çydamlydyr.Goşmaça kuwwat üçin öňdäki poçta jübüsi.Aýrylyp bilinýän egin gaýyş, egin kemerini çykaryň, sumka gysgyç, başga bir stil hökmünde ulanylyp bilner.

 • Zawod gönüden-göni iki gaýyş Neopren kesel sumkasy

  Zawod gönüden-göni iki gaýyş Neopren kesel sumkasy

  2 gaýyşly, neýlon egin gaýyş we demir zynjyr egin gaýyşly deşikli premium neopren krossbody sumkasy.Geýmegiň dürli usullary dürli stilleri emele getirýär.Iki gaýyş aýrylýar.Ownuk we nepis, goşmaça agram ýok, geýmek üçin gaty ýeňil.Daşamak aňsat.Güýç göterýän meýdany köpeltmek üçin egin gaýyşlaryny giňeldiň, bogulmazdan we geýmek üçin amatly.

12Indiki>>> Sahypa 1/2