• 100+

  Hünärmenler

 • 4000+

  Gündelik çykyş

 • 8 million dollar

  Ualyllyk satuw

 • 3000㎡ +

  Iş ussahanasy

 • 10+

  Aýlyk täze dizaýn

Önümler-banner

Upperokarky we aşaky arka agyrylary üçin sazlanylýan arka goldaw

Gysga düşündiriş:

Arka tarapda durnuklylygy üpjün edýän we duruşyňyzy gowulandyrmak üçin berk goldaw berýän 2 goldaw paneli bilen.Duruşyňyzy dogry sazlamak bilen esasy ýerlerden basyş alyp biler, şeýlelik bilen arka, boýun, egin we klawiki agyryny ýeňilleşdirer.Mundan başga-da, ynamyňyzy güýçlendirip, döşüňizi we egniňizi yzyna öwürmek üçin arkaňyzy we egniňizi öwredýär


Önümiň jikme-jigi

Aýratynlyklary

bu önüm näme?

bu önüm programmasy?

Ure Duruşyň düzedilmegi

Güýçli goldaw we has täsirli Arka tarapda 2 goldaw paneli

● Innowasiýa dizaýny

döşüňize we biliňize iki sany sazlap boljak gaýyş

● Guşak giňeldiji

Duruş ýaýy, ululykdaky aladany çözýän we bili ýa-da näzik adamlar üçin amatly kemeri uzadýar

● “Unisex” köp ululygy saýlap biler

Guşak giňeldijisini ulanyp, güýçli we uzak wagtlap dowam edýän velkro gaýyşlar ajaýyp ululygyňyzy sazlamaga mümkinçilik berýär

● rahat we dem alýan mata

Uzak dowamly arka goldawy üçin dem alýan we ýokary hilli materiallary görkezmek

Zawodyň aýratynlyklary:

 • Çeşme zawody, ýokary çykdajyly: söwdagärden satyn almak bilen deňeşdirilende azyndan 10% tygşytlaň.
 • Qualityokary hilli neopren materialy, galyndylary ret ediň: ýokary hilli materialyň ömri, galan materiallaryňkydan 3 esse artar.
 • Iki gezek iňňe prosesi, ýokary derejeli gurluş: bir az erbet syn, ýene bir müşderini we girdejini tygşytlap biler.
 • Bir dýuým alty iňňe, hiliň kepili: müşderiniň markaňyza bolan ynamyny artdyryň.
 • Reňk stili düzülip bilnerCustomers müşderileriňize ýene birini saýlaň, bazar paýyňyzy sarp ediň.

 

Üstünlikleri:

 • 15+ ýyllyk zawod: 15+ ýyllyk ýagyş, ynamyňyza laýyk.Çig mal, senagatda we önümlerde hünärmenlik we hil gözegçiligi çuňňur düşünmek sizi gizlin çykdajylaryň azyndan 10% tygşytlap biler.
 • ISO / BSCI şahadatnamalary: Zawod baradaky aladalaryňyzy aýyryň we wagtyňyzy we çykdajylaryňyzy tygşytlaň.
 • Eltip bermegiň gijikdirilmegi üçin öwezini dolmak: Satuw töwekgelçiligiňizi azaldyň we satuw aýlawyňyzy üpjün ediň.
 • Kemçilikli önümiň öwezini dolmak: Kemçilikli önümler sebäpli goşmaça ýitgiňizi azaldyň.
 • Şahadatnama talaplary:Önümler EUB (PAHs) we ABŞ (ca65) standartlaryna laýyk gelýär.

Potensial işewür müşderilerimiziň köpüsi üçin mugt nusga berilip bilner!


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Haryt ady Duruş düzediji
  Material köpük + göwher tor + ok mata + polat bar
  Gelip çykan ýeri Guangdong, Hytaý
  Marka ady Meklon
  Model belgisi MCL-PC017
  Ulanylýan adamlar Ulular
  Stil Yzky goldaw kemerleri
  Gorag synpy Giňişleýin gorag
  Funksiýa Gorag
  Logotip Custöriteleşdirilen logony kabul ediň
  OEM & ODM Accpet OEM ODM
  Aýratynlyklary Amatly we dem alýan
  reňk Gara
  Arza Hunchbackiň öňüni almak, päsgelçilikleri düzetmek
  Aýratynlyk Amatly we dem alýan

  Duruşyň pes bolmagy yzygiderli arka agyrysynyň esasy sebäplerinden biridir.Gynansagam, köp adam üçin dogry deňleşmegi saklamak kyn bolup biler, esasanam günde birnäçe sagat stoluň öňünde oturanyňyzda.Işiňize çuňňur gireniňizde özüňizi gysganýandygyňyzy ýatdan çykarmak aňsat.Thatöne bu, arkaňyzy goldamazlygyňyzy aňlatmaýar.Dogry duruşyňyzy dem almak ýaly aňsatlaşdyrýan enjamlara maýa goýuň.

  Köp arka dakylýan uly mesele, birnäçe sagatdan soň özlerini nähili duýýandyklarydyr.Terli arkaňyz işiňizi bitirmäge kömek etmez. Bu duruş düzediji rahatlygyňyzyň töwereginde düzülendir.Dynçdan ýasalan matalar dem alýar.Gaýyşlar gaty, ýöne hiç wagt çäklendirmeýär, günüňizi dowam etdireniňizde doly hereket etmäge mümkinçilik berýär.Maşyn süreniňizde, ofisde ýa-da öýde işleýän wagtyňyz geýiň!

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň