• 100+

  Hünärmenler

 • 4000+

  Gündelik çykyş

 • 8 million dollar

  Ualyllyk satuw

 • 3000㎡ +

  Iş ussahanasy

 • 10+

  Aýlyk täze dizaýn

Önümler-banner

PU deri neýlon mata sazlanylýan agyry ýeňilleşdiriji ýokarky arka duruş düzediji

Gysga düşündiriş:

Diňe ýokary hilli materiallary ulanyp, duruş düzüjimiz gündelik durmuşyňyzy aňsatlaşdyrmaga kömek edýär, softumşak, derä ýakymly, ýeňil, ýöne gaty çydamly. Egniňizi we arkaňyzy çalt düzedip biler.Stoluň üstünde tegelek eginler bilen oturanyňyzda, gysmagy we awlamagy bes etmegiň çalt usuly.


Önümiň jikme-jigi

Aýratynlyklary

bu önüm näme?

bu önüm programmasy?

U PU deri we dem alýan gubka

degmek ýumşak we geýmek rahat.

● Kwadrat tokly goldaw

inedördül togalak ýagdaýy egin gaýyşlarynyň ujunda düzülendir.artykmaç bölegi ýok we arka oňaýsyzlygy döretmez.

● Velcro kesgitlenen dizaýn

Güýçli velkro, aşa inçe we berk ýelmeşmek, ýykylmak aňsat däl, dermanlamak aňsat däl.

● Näzik gyrasy

owadan gyrasy, owadan egriler, ýokary hilli materiallar, çydamly.

Ust Düzülip bilinýän elastik zolak

ýüpek web, amatly perforasiýa, ýumşak degmek, amatly ulanmak.

● Deşikli köpük mata

amatly we inçe, orta galyňlygy, ýumşak we amatly, ähli taraplaýyn deşikli dizaýn.

Zawodyň aýratynlyklary:

 • Çeşme zawody, ýokary çykdajyly: söwdagärden satyn almak bilen deňeşdirilende azyndan 10% tygşytlaň.
 • Qualityokary hilli neopren materialy, galyndylary ret ediň: ýokary hilli materialyň ömri, galan materiallaryňkydan 3 esse artar.
 • Iki gezek iňňe prosesi, ýokary derejeli gurluş: bir az erbet syn, ýene bir müşderini we girdejini tygşytlap biler.
 • Bir dýuým alty iňňe, hiliň kepili: müşderiniň markaňyza bolan ynamyny artdyryň.
 • Reňk stili düzülip bilnerCustomers müşderileriňize ýene birini saýlaň, bazar paýyňyzy sarp ediň.

 

Üstünlikleri:

 • 15+ ýyllyk zawod: 15+ ýyllyk ýagyş, ynamyňyza laýyk.Çig mal, senagatda we önümlerde hünärmenlik we hil gözegçiligi çuňňur düşünmek sizi gizlin çykdajylaryň azyndan 10% tygşytlap biler.
 • ISO / BSCI şahadatnamalary: Zawod baradaky aladalaryňyzy aýyryň we wagtyňyzy we çykdajylaryňyzy tygşytlaň.
 • Eltip bermegiň gijikdirilmegi üçin öwezini dolmak: Satuw töwekgelçiligiňizi azaldyň we satuw aýlawyňyzy üpjün ediň.
 • Kemçilikli önümiň öwezini dolmak: Kemçilikli önümler sebäpli goşmaça ýitgiňizi azaldyň.
 • Şahadatnama talaplary:Önümler EUB (PAHs) we ABŞ (ca65) standartlaryna laýyk gelýär.

Potensial işewür müşderilerimiziň köpüsi üçin mugt nusga berilip bilner!


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Haryt ady Duruş düzediji
  Material PU + köpük + neýlon
  Gelip çykan ýeri Guangdong, Hytaý
  Marka ady Meklon
  Model belgisi MCL-PC001
  Ulanylýan adamlar Ulular
  Stil Yzky goldaw kemerleri
  Gorag synpy Giňişleýin gorag
  Funksiýa Gorag
  Logotip Custöriteleşdirilen logony kabul ediň
  OEM & ODM Accpet OEM ODM
  Aýratynlyklary Amatly we dem alýan
  reňk Gara
  Arza Hunchbackiň öňüni almak, päsgelçilikleri düzetmek
  Aýratynlyk Amatly we dem alýan

  Duruş düzedişimiz agyryny ýok etmek we egilmegiň öňüni almak üçin hökmany zat.uzak möhletli stol işiňiz bar bolsa, nädogry oturmak duruşyňyz, boýnuňyza öňe egilmek ýa-da yza çekilmek bolsa, duruş düzediji ähli meseleleri çözmäge kömek edip biler, günde 2 sagatlap ýapyşar, bu duruş size gowy endikleri ösdürmäge we gowy şekil döretmäge kömek edip biler .

  Derini ýokary hilli material sebäpli, duruş düzüjimiz derä zyýan bermeýär, ýumşak, ýeňil we dem alýan matalar yssy howada-da duruşyňyzy saklar. Düzülip bilinýän ergonomiki dizaýn, köýnegiň ýa-da bluzkanyň aşagynda geýinmeýär diýen ýaly işden başlap oturylyşyga ýa-da sport zalyna çenli hiç hili utançsyz goldaw berýär.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň