• 100+

  Hünärmenler

 • 4000+

  Gündelik çykyş

 • 8 million dollar

  Ualyllyk satuw

 • 3000㎡ +

  Iş ussahanasy

 • 10+

  Aýlyk täze dizaýn

Önümler-banner

Köp reňkli islege bagly sazlanylýan arka goldaw goldawyny täzeläň

Gysga düşündiriş:

Ugaramaz duruş bilen hoşlaşyň, owadanlygy söýýänler üçin ýörite dizaýn reňkli durmuşy gujaklaň.duruş düzedişimiz, oňaýly we güýçli arka we egin goldawy bilen erbet duruşy çözmegi ýa-da öňüni almagy maksat edinýär, bu arka dyrnak arka, egin, boýn we ýaka süňküni ýeňilleşdirýär, myşsalaryň dogry ýadyny dikeldýär we işlemegi ýa-da durmagy aňsatlaşdyrýar uzak wagtlap.Mundan başga-da, ýaltalyk sebäpli ýüze çykýan erbet ýagdaýlaryň öňüni alyp, oňurga saglygyňy gorap biler.


Önümiň jikme-jigi

Aýratynlyklary

bu önüm näme?

bu önüm programmasy?

Okuň dizaýnyny öçüriň we owadan däl

Deşikli egin zolagy, ýumşak, dem alýan we amatly

Neýlon sazlanyp bilinýän web, ýumşak we güýçli

Qualityokary hilli inedördül tokly, berk we güýçli

Güýçli velkro, güýçli ýelmeşmek, ýykylmak aňsat däl

Zawodyň aýratynlyklary:

 • Çeşme zawody, ýokary çykdajyly: söwdagärden satyn almak bilen deňeşdirilende azyndan 10% tygşytlaň.
 • Qualityokary hilli neopren materialy, galyndylary ret ediň: ýokary hilli materialyň ömri, galan materiallaryňkydan 3 esse artar.
 • Iki gezek iňňe prosesi, ýokary derejeli gurluş: bir az erbet syn, ýene bir müşderini we girdejini tygşytlap biler.
 • Bir dýuým alty iňňe, hiliň kepili: müşderiniň markaňyza bolan ynamyny artdyryň.
 • Reňk stili düzülip bilnerCustomers müşderileriňize ýene birini saýlaň, bazar paýyňyzy sarp ediň.

 

Üstünlikleri:

 • 15+ ýyllyk zawod: 15+ ýyllyk ýagyş, ynamyňyza laýyk.Çig mal, senagatda we önümlerde hünärmenlik we hil gözegçiligi çuňňur düşünmek sizi gizlin çykdajylaryň azyndan 10% tygşytlap biler.
 • ISO / BSCI şahadatnamalary: Zawod baradaky aladalaryňyzy aýyryň we wagtyňyzy we çykdajylaryňyzy tygşytlaň.
 • Eltip bermegiň gijikdirilmegi üçin öwezini dolmak: Satuw töwekgelçiligiňizi azaldyň we satuw aýlawyňyzy üpjün ediň.
 • Kemçilikli önümiň öwezini dolmak: Kemçilikli önümler sebäpli goşmaça ýitgiňizi azaldyň.
 • Şahadatnama talaplary:Önümler EUB (PAHs) we ABŞ (ca65) standartlaryna laýyk gelýär.

Potensial işewür müşderilerimiziň köpüsi üçin mugt nusga berilip bilner!


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Haryt ady köp reňkli goşmaça duruş düzediji
  Material neýlon + köpük
  Gelip çykan ýeri Guangdong, Hytaý
  Marka ady Meklon
  Model belgisi MCL-PC020
  Ulanylýan adamlar Ulular
  Stil Yzky goldaw kemerleri
  Gorag synpy Giňişleýin gorag
  Funksiýa Gorag
  Logotip Custöriteleşdirilen logony kabul ediň
  OEM & ODM Accpet OEM ODM
  Aýratynlyklary Amatly we dem alýan
  reňk Gara / ak / ýaşyl / gök
  Arza Hunchbackiň öňüni almak, päsgelçilikleri düzetmek
  Aýratynlyk Amatly we dem alýan

  Adamlara postural saglygyny dikeltmäge kömek etmek üçin elmydama synanyşyklarymyz boldy. Arka goldawymyz adam bedeniniň ýagdaýyny sazlamak üçin iň amatly ergonomiki dizaýna esaslanýar, dogry duruşy dikeltmek üçin iň oňat guraldyr.

  Yzky duruş düzedişini eşikleriňize ýa-da içki üstleriňize işde ýa-da gündelik durmuşda geýip bolýar we göze ilmeýär.Gümürtik bolmakdan gorkýanlar we uzak wagtlap stolda oturmagyň netijesinde döreýän, oňaýsyz bili bolanlar üçin maslahat berýäris. Bedeniň gowy görnüşini saklaň.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň