• 100+

  Hünärmenler

 • 4000+

  Gündelik çykyş

 • 8 million dollar

  Ualyllyk satuw

 • 3000㎡ +

  Iş ussahanasy

 • 10+

  Aýlyk täze dizaýn

Önümler-banner

Oňurga goldawy Deri üçin amatly dem alýan arka goldaw kemeri

Gysga düşündiriş:

Beýleki arka goldaw guşagy bilen deňeşdirilende, arka goldaw kemerimiz deňleşmegi we durnuklylygy üpjün edýär.Arka goldaw guşagymyzy birnäçe wagtlap geýseňiz, myşsanyň ýadyny ösdürersiňiz, bu arka goldaw guşagy bolmasa-da göni durarsyňyz we özüňizi dik saklarsyňyz.


Önümiň jikme-jigi

Aýratynlyklary

bu önüm näme?

bu önüm programmasy?

● Ultra material

Duruş düzedişimiz dem alýan materialdan, ultra rahat we deriden has arassa.

● Ergonomiki duruş düzediji

Duruş düzedijisi egin ortopediýasy boýunça ýöriteleşdirilen hünärmenler tarapyndan düzülendir

● Magnit bejeriş çözgüdi

Magnit bejergisi çözgüdi sebäpli gan aýlanyşyny gowulaşdyrýar, ýokarky bel agyrysyny peseldýär we duruşyny üýtgedýär.

● Amatly we amatly

Ultra ýeňil lukmançylyk derejeli materialdan ýasalan, hereketliligiňize zyýan bermezden goldaw we rahatlyk hödürleýär, şeýle hem has dem alýan we çeýe bolýar

Geýim astynda görünmeýär

Haýsydyr bir ýagdaýda utançsyz köýnek ýa-da bluzka geýmek göze görünmeýär diýen ýaly

Zawodyň aýratynlyklary:

 • Çeşme zawody, ýokary çykdajyly: söwdagärden satyn almak bilen deňeşdirilende azyndan 10% tygşytlaň.
 • Qualityokary hilli neopren materialy, galyndylary ret ediň: ýokary hilli materialyň ömri, galan materiallaryňkydan 3 esse artar.
 • Iki gezek iňňe prosesi, ýokary derejeli gurluş: bir az erbet syn, ýene bir müşderini we girdejini tygşytlap biler.
 • Bir dýuým alty iňňe, hiliň kepili: müşderiniň markaňyza bolan ynamyny artdyryň.
 • Reňk stili düzülip bilnerCustomers müşderileriňize ýene birini saýlaň, bazar paýyňyzy sarp ediň.

 

Üstünlikleri:

 • 15+ ýyllyk zawod: 15+ ýyllyk ýagyş, ynamyňyza laýyk.Çig mal, senagatda we önümlerde hünärmenlik we hil gözegçiligi çuňňur düşünmek sizi gizlin çykdajylaryň azyndan 10% tygşytlap biler.
 • ISO / BSCI şahadatnamalary: Zawod baradaky aladalaryňyzy aýyryň we wagtyňyzy we çykdajylaryňyzy tygşytlaň.
 • Eltip bermegiň gijikdirilmegi üçin öwezini dolmak: Satuw töwekgelçiligiňizi azaldyň we satuw aýlawyňyzy üpjün ediň.
 • Kemçilikli önümiň öwezini dolmak: Kemçilikli önümler sebäpli goşmaça ýitgiňizi azaldyň.
 • Şahadatnama talaplary:Önümler EUB (PAHs) we ABŞ (ca65) standartlaryna laýyk gelýär.

Potensial işewür müşderilerimiziň köpüsi üçin mugt nusga berilip bilner!


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Haryt ady Duruş düzediji
  Material Poliester
  Gelip çykan ýeri Guangdong, Hytaý
  Marka ady Meklon
  Model belgisi MCL-PC002
  Ulanylýan adamlar Ulular
  Stil Yzky goldaw kemerleri
  Gorag synpy Giňişleýin gorag
  Funksiýa Gorag
  Logotip Custöriteleşdirilen logony kabul ediň
  OEM & ODM Accpet OEM ODM
  Aýratynlyklary Amatly we dem alýan
  reňk Gara
  Arza Hunchbackiň öňüni almak, päsgelçilikleri düzetmek
  Aýratynlyk Amatly we dem alýan

  Indi oturýarsyňmy?özüňizi gowy görmek we duýmak isleýärsiňizmi?Onda biziň duruş berkitmämiz siziň üçin!Duruş düzediji aşaky arka we ýatgy oňurgasyndaky myşsa agyrysyny ýok etmegiň, şeýle hem egilmegiň açarydyr.Arkaňyzy düzüň we duruş düzedijisini alyň, şonuň üçin has ynamly görünip bilersiňiz.

  Öýde ýa-da kompýuter stoluňyzdaky ofisde işleýärkäňiz.Mundan başga-da, ulag süreniňizde ýa-da ylgamak, trek etmek ýa-da adaty türgenleşikler ýaly sport bilen meşgullananyňyzda ulanyp bilersiňiz.Bu önümleriň artykmaçlyklaryny we peýdalaryny, şeýle hem bitewi saglyk, iýmitlenmek we saglyk we dürli duruş maşklary barada maslahat berýän ulanyjy gollanmasy bilen

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň