• 100+

  Hünärmenler

 • 4000+

  Gündelik çykyş

 • 8 million dollar

  Ualyllyk satuw

 • 3000㎡ +

  Iş ussahanasy

 • 10+

  Aýlyk täze dizaýn

Önümler-banner

Dyz dyz

 • Basketbol Dyz Pad

  Basketbol Dyz Pad

  Bu, umumy galyňlygy 25mm, ýokary elastik üç ölçegli dokalýan galyňlaşdyrylan EVA dyz çeňňegi, süýşmek, deri üçin amatly we dem almak üçin amatly we geýmek üçin amatly.Popliteal deşik dizaýny, gaty, dem alýan we derleme däl.

 • Patella stabilizator dyz gaýyş

  Patella stabilizator dyz gaýyş

  Dyz bukjasy dyzlary dogry goldaýar, dyzyny durnuklaşdyrýar, boguna keseligine paýlaýar we patellar tendonitiniň, dyzynyň dyzynyň, ylgawçynyň dyzynyň, kondromalasiýanyň we başgalaryň netijesinde döreýän agyryny azaldýar.Gurlan EVA materialy dyzyň egrisine, goşa tokly sazlamaga, has köp basyşa laýyk gelýär.

 • Çaknyşyklara garşy basyş dyzlary

  Çaknyşyklara garşy basyş dyzlary

  Üç gaýyş we 6 balyk ölçegli bahar barlary bilen bu dyz dyrnagy size 360 ​​dereje has giňişleýin goldaw we gorag üpjün edýär.Alpinizm, reabilitasiýa we bedenterbiýe wagtynda dyz meniskasyna we patella zeperini azaldyp bilersiňiz.Saglyk we maşk, ikisine-de eýe bolup bilersiňiz.

 • Neopren halkaly dyz goldawy

  Neopren halkaly dyz goldawy

  Neopren halkaly dyz iki tarapyndaky gysgyçly ýaýlar, demir ýaýlar has güýçli goldaw berýär, sportda erkekler we aýallar sebäpli dörän meniskus dyzynyň we patella şikesleriniň öňüni alýar we bejerýär, demir ýaýlar dürli alamatlara uýgunlaşmak üçin burçy sazlap biler.

 • Neoprene Patellar Tendon Diz goldaw goldawy

  Neoprene Patellar Tendon Diz goldaw goldawy

  Upperokarky we aşaky goşa basyş kemerleri dyzyň dürli bölekleri üçin goragy üpjün edýär, ýokarky guşak kwadrisepleriň gabat gelmezligi üçin, aşaky guşak bolsa dyzyň şekiline laýyk gelýän we umumy durnuklylygy saklaýan patella üçin.Jumperiň dyz artritinden, bursitden, patellar tendinitinden we hatda kwadrisepleriň ýerleşmeginden we beýleki şuňa meňzeş şikeslerden oňaýly goldaw we goldaw bilen dörän dyz agyryny ýeňilleşdiriň.Patellar stresini azaltmaga, patellar yzarlamasynyň bozulmagyna we şeýle şikesleriň töwekgelçiligini azaltmaga kömek edýär.

 • Goşmaça ululykdaky neopren halkaly dyz dyz

  Goşmaça ululykdaky neopren halkaly dyz dyz

  Dyz dyzynyň iki tarapy hem dyz bogunlaryna durnukly goldaw bermek, dyzdaky basyşy azaltmak we dürli sport görnüşlerinde size professional myşsa goldawyny üpjün etmek üçin metal plitalar bilen bezelendir.We ACL, artrit, meniskus ýyrtyk, tendinit agyrysyny netijeli aýyryp biler.

 • Köpük pad bilen 10MM galyňlyk Neopren Dyz dyz

  Köpük pad bilen 10MM galyňlyk Neopren Dyz dyz

  Köpük pad bilen bu dyz dyrnagy sport bilen meşgullananda has gowy goldaw berýär.Deşikli neopren materialy çyglylygy ýuwýan, dem alýan we derä arassa, sowuga garşy, bufer zarbasy üçin 10 mm köpükli padiň kämilleşdirilen görnüşi we silikonyň skidka garşy zolaklarynyň tolkunly dizaýny süýşmegiň öňüni alýar.Aapyk patella dizaýny, hatda bütin dyzyňyzdan gysylmagy üpjün etmek üçin dyz epmesini doly örtýär.

 • Düzülip bilinýän Patella Donut Dyz goldawy

  Düzülip bilinýän Patella Donut Dyz goldawy

  Bu neopren goldawy, kondromalasiýa, patellar yzarlaýyş anormallikleri we tendonit üçin doly aýlawly patellar gözegçiligini hödürleýär.Açyk Patella Dyz Dyz epmek (ýa-da patella), dyzynyň öň tarapynda açylman galýar, bu patella basyşyny ýeňletmäge kömek edýär.Qualityokary hilli köpük donut bufer şok siňdirişidir.

 • 4 çeşme bilen Patella Diz goldaw goldawy

  4 çeşme bilen Patella Diz goldaw goldawy

  Bu 4 çeşmäniň dyz dyrnagy, Amazon we beýleki bölek satuw kanallarynda patellar disfunksiýasy we kondromalasiýa ýaly gyzgyn satuw önümleri.Has gowy goldaw üçin her tarapynda 2 sany bahar dyz ýassygy bar.Deşikli neopren materialy çyglylygy, dem almagy we derini arassalamak, 3D gurşaw basyşynyň kämilleşdirilen görnüşi we silikonyň skidka garşy zolaklarynyň dizaýny süýşmegiň öňüni alýar.